Ambitieuze investeringsagenda voor Midden-Limburg

Logo SML

De zeven samenwerkende gemeenten van Midden-Limburg (SML) hebben samen met een aantal partnerorganisaties een investeringsagenda opgesteld voor de periode 2022-2032. De agenda is de concretisering van de eerder vastgestelde visie ‘Midden-Limburg, verbindend Hart van Limburg’. In totaal gaat het om investeringen tot een bedrag van ruim € 100 miljoen.

De agenda bevat een 30-tal businesscases op uiteenlopende terreinen: van Wonen, Economie, Mobiliteit & Infra tot Landbouw, Natuur en landschap Recreatie & Toerisme en Energie. Ruimte voor dynamiek is er volop; naarmate de tijd vordert kunnen businesscases worden aangescherpt en nieuwe worden toegevoegd.

Deelname partnerorganisaties

Een aantal actieve organisaties1 in Midden-Limburg op het gebied van economie, landbouw, natuur en landschap is nauw betrokken geweest bij het opstellen van de agenda. “Als we een aantrekkelijke propositie willen bieden aan andere overheden en partijen, is het belangrijk dat we bestuurlijk zo veel mogelijk met één mond spreken”, aldus burgemeester van Roermond, Rianne Donders. Donders is voorzitter van het Netwerkberaad Samenwerking Midden-Limburg (SML). De partnerorganisaties blijven ieder voor zich verantwoordelijk voor hun aandeel op hun deelterrein, maar doen dat met behulp van de voorliggende agenda vanuit een meer samenhangend geheel.

Gemeentelijke besluitvorming

De colleges van B&W van de zeven aangesloten gemeenten hebben ingestemd met de in de investeringsagenda uitgezette koers. Wethouder Peter Koolen van Nederweert, die als bestuurlijk trekker fungeert, zegt hierover: “We hebben als regio veel te bieden en moeten de kansen benutten die we hebben om Midden-Limburg op de kaart te zetten. Dat kan door opgaven slim met elkaar te verbinden.” Als voorbeeld noemt Koolen het koppelen van de transitie van het platteland met de woningbouwopgave waarvoor Nederland zich geplaatst ziet.

Mede-investeerders

Met de investeringsagenda willen de Midden-Limburgse gemeenten anderen partijen waaronder provincie en rijk uitnodigen om mee te investeren. De gesprekken met de provincie zijn al gaande. Het nieuwe landelijke regeerakkoord stelt 900 miljoen in het vooruitzicht voor Regiodeals. De gemeenten zetten in op deze mogelijke rijkssteun. Ook steun vanuit de EU wordt als serieuze optie onderzocht.

Samenwerking Midden-Limburg (SML) verbindt zeven gemeenten die samenwerken op het brede terrein van ruimte, wonen en economie. Samen maken zij werk van Midden-Limburg.