Prestatieafspraken woningbouwcorporaties en de huurdersorganisaties

Het logo van de gemeente Roermond

Elk jaar maken wij samen met de woningbouwcorporaties en de huurdersorganisaties prestatieafspraken voor Roermond. Daarin leggen we vast wat we het komende jaar gaan doen.

In navolging van de Woningwet overlegt de gemeente met woningbouwcorporaties en huurdersorganisaties over de volkshuisvestelijke opgaven. Dit gebeurt aan de hand van het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid, dat is de Regionale Structuurvisie Wonen, een document waarin staat wat de ambities van de gemeente zijn op de woningmarkt. Ook het woningmarktonderzoek (2018) en de duurzaamheidsvisie spelen een rol in de totstandkoming van de prestatieafspraken. We leggen gezamenlijk vast welke bijdrage de gemeente samen met de woningbouwcorporaties leveren aan die ambities. 
De huurdersorganisaties hebben binnen de prestatieafspraken een adviserende rol en vertegenwoordigen de huurders van de corporaties. Zij werken specifiek samen met corporaties door het geven van gevraagd en ongevraagd advies over het beleid en de activiteiten die corporaties ontwikkelen en uitvoeren.

In 2022 werken we samen aan concrete prestaties op onderstaande thema’s:

  1. beschikbaarheid, kwaliteit en vastgoedtransitie
  2. betaalbaarheid
  3. duurzame sociale huurwoningen
  4. wonen met zorg en maatschappelijke doelgroepen 
  5. leefbaarheid en integrale veiligheid

De woningbouwcorporaties en de huurdersorganisaties publiceren de prestatieafspraken 2022 en de overeenkomst prestatieafspraken 2022 op hun websites.

Uw Reactie
Uw Reactie