Reageer op onze plannen voor een duurzamer Noord- en Midden Limburg

Gemeente Roermond vormt samen met de andere veertien gemeenten in Noord- en Midden Limburg, Provincie Limburg, Waterschap Limburg en Enexis de RES-regio Noord- en Midden Limburg. Met de RES kijken we naar moeilijke duurzaamheidsvraagstukken die we alleen kunnen oplossen door als regio samen te werken en afspraken te maken. De eerste versie van de RES is af: de ontwerp RES 1.0. Inwoners en organisaties in Noord- en Midden Limburg kunnen tot en met 23 februari hierop reageren. Deze reacties neemt de regio zo veel als mogelijk mee in de definitieve versie van de RES.

Wat staat er in de RES?

In de RES kijken we naar energiebesparing, het opwekken van duurzame elektriciteit met zon en wind, hoe we over kunnen gaan naar duurzame warmte en hoe inwoners voordeel uit de energietransitie kunnen halen. De RES komt niet in plaats van lokaal beleid, het is een aanvulling hierop. We kijken naar lastige vraagstukken zoals de volle elektriciteitsnetten. Deze kunnen we efficiënter benutten door projecten regionaal met elkaar af te stemmen. Daarnaast heeft iedere gemeente de enorme opgave om in 2050 alleen nog maar duurzame warmte te gebruiken voor onze woningen en gebouwen. Als regio doen we samen onderzoek naar welke mogelijkheden onze regio biedt. Bijvoorbeeld warmte uit de Maas of restwarmte van fabrieken. Op deze manier versnellen we als regio de energietransitie. 

Hoe verhoudt de RES zich tot de duurzaamheidsplannen van mijn gemeente? 

Elke gemeente heeft ook haar eigen beleid. De RES levert hier input voor. Dit gemeentelijk beleid is veel concreter. Het gaat bijvoorbeeld over waar windturbines en zonneparken zijn toegestaan en onder welke voorwaarden. Elke gemeente maakt ook een eigen plan van aanpak voor hoe elke wijk over kan gaan naar duurzame warmte in 2050. Veel gemeenten hadden al een eigen beleid voordat de RES werd opgesteld. De keuzes uit dit beleid zijn meegenomen in de gesprekken over de RES 1.0. Het gemeentelijk beleid is en blijft leidend voor de verduurzaming van jouw gemeente. Gemeenten stellen dit samen met de omgeving, waaronder inwoners, op.

Hoe kan ik reageren?

De RES die nu voorligt is dus een regionaal document en gaat niet over het lokale energiebeleid in jouw gemeente. Het is een abstract document waarin bijvoorbeeld geen locaties voor windturbines en zonneparken worden aangewezen. Het vormt wel de basis voor de energietransitie in de regio. Daarom vinden we het belangrijk om de RES met de inwoners in onze regio te delen én de mogelijkheid te bieden een reactie te geven. Deze reacties nemen we mee in de definitieve RES 1.0. Tot en met 23 februari kun je een reactie indienen. Ga hiervoor naar www.RESNML.nl/reactie. Op deze website vind je ook de ontwerp RES 1.0, een samenvatting hiervan en meer informatie over de reactieprocedure. Na 23 februari past de regio waar nodig de RES 1.0 aan op basis van de binnengekomen reacties. Uiterlijk 1 juli 2021 stellen de vijftien gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van Waterschap Limburg de definitieve RES 1.0 vast. 

Online bijeenkomst

Op 11 februari organiseert de RES Noord- en Midden Limburg om 18.00 uur een online bijeenkomst voor alle inwoners in de regio. Tijdens deze bijeenkomst licht de regio de plannen uit de RES toe en is er de mogelijkheid om vragen te stellen. Meer informatie over de bijeenkomst vindt u op www.RESNML.nl/agenda.

Heeft u een vraag over de RES, de reactieprocedure of de online bijeenkomst? Neem dan contact op via RESNML@venlo.nl.

Uw Reactie
Uw Reactie