Corona

Het coronavirus heeft ook gevolgen voor onze dienstverlening. Lees hier meer informatie.
Een actueel overzicht van belangrijke updates vindt u in ons liveblog

Mantelzorgondersteuning: De cliëntenvertrouwenspersoon en familievertrouwenspersoon 

Het logo van de gemeente Roermond

Op 1 januari van dit jaar zijn 2 belangrijke wetten in de zorg in werking getreden. Dit zijn de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet verplichte ggz (Wvggz). Deze wetten zijn de opvolgers van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ). 
Hierdoor zijn mensen die hun wil niet meer kunnen uiten, of hun vertegenwoordigers, beter juridisch beschermd.

De Wet zorg en dwang (Wzd)

De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie).
Sinds kort zijn mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), Korsakov en Huntington ook hieraan toegevoegd. 

De cliëntenvertrouwenspersoon (cvp)

In de Wzd is vastgelegd dat cliënten en hun vertegenwoordigers gebruik kunnen maken van een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon. De cliëntenvertrouwenspersoon kan cliënten en hun vertegenwoordigers informeren wanneer zij vragen hebben over onvrijwillige zorg. Zij ondersteunen ook bij onvrede of klachten over de zorg, opname of verblijf in een zorginstelling.

Wat kan de cliëntenvertrouwenspersoon betekenen?

 • Helpen bij het helder krijgen van het probleem.
 • Informatie en uitleg geven over de rechten.
 • Vertellen wie verder kan helpen.
 • Helpen om in gesprekken te organiseren tussen cliënt, vertegenwoordiger en de zorgverlener over het probleem.
 • De gesprekken samen voorbereiden.
 • Ondersteunen in gesprekken die gaan over onvrijwillige zorg.
 • Helpen bij het schrijven van brieven of mails.
 • Een klachtenprocedure van een cliënt ondersteunen.

Wanneer een cliënt of vertegenwoordiger gebruik wil maken van een cliëntvertrouwenspersoon kan hierover contact opgenomen worden met de zorgaanbieder of met de betreffende cvp-aanbieder.
In Limburg is dit het Adviespunt Zorgbelang: 

De wet verplichte GGZ

De Wvggz geldt voor mensen bij wie een psychische stoornis leidt tot gedrag dat ernstig nadeel (gevaar) veroorzaakt voor henzelf of voor anderen. Als er geen vrijwillige zorg mogelijk is om dat ernstig nadeel weg te nemen, kan de rechter hen verplichte zorg opleggen.

De familievertrouwenspersoon

Naasten kunnen zich met vragen richten tot de familievertrouwenspersoon. 
De familievertrouwenspersoon ondersteunt familie en naasten van mensen met psychiatrische of verslavingsproblemen.
De familievertrouwenspersoon wijst u de weg in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en geeft antwoord op uw vragen over de psychiatrische of verslavingsproblemen en de behandeling. Hij of zij ondersteunt u in het contact met de hulpverlener, de behandelaar of de instelling. En helpt u zoeken naar oplossingen als u problemen heeft met de ggz.Lees hier de brochure "Verplichte ggz".

De familievertrouwenspersoon biedt naasten 

 • een klankbord
 • informatie en advies
 • bemiddeling in de zorg- en dienstverlening
 • ondersteuning in klachtenprocedures

Wilt u persoonlijk contact met een familievertrouwenspersoon?

Dan kunt u bellen of mailen met een familievertrouwenspersoon of met de advies- en hulplijn voor familie in de ggz: 

Waar kunnen cliënten terecht voor ondersteuning?

Cliënten kunnen zelf terecht bij de Stichting Patiënten vertrouwenspersoon via telefoonnummer 030 - 271 8353.

Uw Reactie
Uw Reactie