Telefonische bereikbaarheid

Let op: Op dit moment is de wachttijd om ons telefonisch te bereiken langer dan u van ons gewend bent. Onze excuses voor het ongemak.

Voortgangsbericht formatieproces Roermond

Informateur Dirk Franssen

Op 22 april heb ik de Gemeenteraad, de Burgemeester, het (demissionair) college van B&W en diverse media-partijen een voortgangsbericht gestuurd over het formatieproces door LVR, GL, CDA en VVD. Op 9 mei zijn de fractievoorzitters op hoofdlijn kort bijgepraat in een Presidiumvergadering waarbij ook thema’s zijn besproken die in mijn tussen- en eindrapportage als informateur zijn benoemd en die de hele Gemeenteraad raken. Via dit bericht wil ik opnieuw informatie over het formatieproces delen.

Inmiddels is er voortgang geboekt op de thema’s die ik in mijn bericht van 22 april jl. heb benoemd. Het betreft inhoudelijke onderwerpen maar ook thema’s die de inhoud overstijgen. De afgelopen twee weken is echter geconstateerd dat ondanks de prettige onderlinge sfeer, er op sommige aspecten twijfels zijn gerezen over het slagen van de samenwerking. Daarop is in goed onderling overleg afgesproken een zogenaamde biechtstoelprocedure toe te passen. Hierbij heb ik de 4 onderhandelende partijen in één gespreksronde 1 op 1 gesproken om te onderzoeken of en hoe de gerezen twijfels zouden kunnen worden weggenomen. Op basis van de inbreng heb ik geconcludeerd dat er voor het welslagen van de formatie, onvoldoende vertrouwen is om in deze samenstelling verder te werken aan een coalitie. Vandaag heb ik daarom het CDA laten weten dat het formatieproces vervolgd zal worden zonder het CDA. Hierbij benadruk ik dat in het formatieproces de onderlinge sfeer nimmer aanleiding was om deze stap te zetten. Er is echter op enkele aspecten onderling verschil van inzicht en vertrouwen op een goede formatie-afloop. Ondanks deze uitkomst wil ik de onderhandelingsdelegatie van het CDA graag dank zeggen voor hun bijdrage.

Voor het vervolg van de formatie heb ik mij gebaseerd op de rapportages van de informateur en hetgeen is opgehaald in het informatieproces. Het uitgangspunt blijft een coalitie van 4 partijen en 5 wethouders. Op     basis hiervan heb ik samen met LVR, GL en VVD besloten om de PvdA uit te nodigen om aan te sluiten in het formatieproces. In deze samenstelling kan een stabiele coalitie met een breed politiek spectrum en met voldoende steun in Gemeenteraad worden gevormd. Hierover zijn contacten geweest, heeft de PvdA intern beraadslaagd en heeft de partij mij laten weten in de formatie aan te willen sluiten. Het formatieproces wordt, in eerste aanleg vanavond én vrijdag, vervolgd in de samenstelling van LVR, GL, VVD en PvdA. Deze 4 partijen gaan aan de slag om het coalitieprogramma verder vorm te geven waarbij de inhoud de samenstelling van deze partijen weerspiegelt. Aanstaande vrijdag volgt een nieuw voortgangsbericht. Voor dit moment vertrouw ik erop u via dit voortgangsbericht voldoende te hebben geïnformeerd.     

Vriendelijke groet , 

Dirk Franssen
Formateur