Ruimte geven aan creatieve makers!

04 april 2023
Nieuwsbericht

Maakplaats laat kunstenaars en cultuurmakers de ruimte ervaren die er in onze gemeente is om ‘te maken’ en nieuwe wegen te ontdekken. Door Maakplaats wordt de bestaande culturele basisinfrastructuur verder verrijkt en versterkt. Initiatiefnemers die eerder niet in beeld waren worden door de projecten die vanuit Maakplaats zijn ontwikkeld, zichtbaar. Als gemeente omarmen we de rol van cultuur als verbinder in de samenleving. Via een bottom-up en persoonlijke werkwijze maken we samen de culturele infrastructuur weer sterker en diverser, Maakplaats is hier een belangrijke aanjager van.

Structurele inzet op Maakplaats voor de jaren 2023-2026 

Maakplaats zet in op de ontwikkeling en realisatie van initiatieven met een aansprekende inhoud en die vernieuwend zijn voor Roermond op het gebied van kunst en cultuur. Het doel van Maakplaats is het (verder) ondersteunen en stimuleren van initiatieven van (startende) kunstenaars, cultuurmakers, cultureel ondernemers en of collectieven. Makers staan in direct contact met de Redactieraad Culturele Maakplaats die alle projectplannen beoordeelt alvorens er formeel subsidie kan worden aangevraagd bij gemeente Roermond. In de beoordeling van initiatieven is er, naast talentontwikkeling oog voor het bevorderen van kansengelijkheid en inclusie en de betrokkenheid van wijken waardoor diverse doelgroepen worden bereikt door de projecten van Maakplaats. Ook de impact van een project t.a.v. de participatie van inwoners, bedrijfsleven, welzijnsorganisaties en onderwijs is van belang.

Sterk makersklimaat met vernieuwend cultureel aanbod 

Met de regeling Maakplaats zet de gemeente in op versterking en diversifiëring van de culturele infrastructuur en het aanbod.  “Maakplaats werkt als een stimulans voor makers en culturele ondernemers om projecten op te zetten die inhoudelijk vernieuwend zijn en met impact in de brede samenleving. Maakpalats krijgt nu meerjarige ondersteuning, zo geven we ruim baan aan een sterk makersklimaat met kansen voor iedere inwoner in de gemeente om deel te nemen.”, aldus wethouder Van Ballegooij (Cultuur in de wijk).

Jaarlijks is een budget van € 100.000,- beschikbaar (subsidieplafond), aanvragen kunnen vanaf 4 april 2023 tot en met 1 oktober 2026 worden ingediend bij de gemeente Roermond. De regeling is vanaf 4 april 2023 open, meer informatie over Maakplaats, criteria en voorwaarden staat op www.maakplaats-roermond.nl

Werkwijze

Alle aanvragen worden dus eerst via de website www.maakplaats-roermond.nl  aan de Redactieraad voorgelegd. De redactieraad beoordeelt de aanvraag op basis van het projectplan evenals een persoonlijk gesprek met de initiatiefnemer waarin hij/zij het plan mondeling kan toelichten en de redactieraad verdiepende vragen kan stellen. De redactieraad geeft vervolgens een positief of negatief advies aan de gemeente Roermond en de maker om de aanvraag wel of niet te honoreren. 

Bij een positief advies kan de aanvraag door de initiatiefnemer bij de gemeente Roermond worden ingediend. De initiatiefnemer dient een projectplan in te leveren waarin wordt ingegaan op de inhoudelijke en praktische zaken (wat, waarom, voor wie en wanneer), evenals op verdiepende vragen (artistiek vernieuwend, betrekken van andere domeinen, inclusiviteit, maatschappelijke thema’s). Naast dit projectplan omvat de aanvraag een kloppende begroting en, bij indiening van de aanvraag bij de gemeente, het positieve advies van de redactieraad. Wanneer de aanvrager een stichting is (culturele instelling) dienen ook de statuten en de bestuurssamenstelling te worden meegestuurd. 

De volledige beleidsregel 'Subsidieregeling Culturele Maakplaats Roermond 2023-2026' vindt u op lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR694123