Kadernota 2020: Perspectief op een financieel sluitende meerjarenbegroting

U bevindt zich hier: Home » Inwoner » Actueel » Nieuwsberichten » 2019 » Kadernota 2020: Perspectief op een financieel sluitende meerjarenbegroting

Kadernota 2020: Perspectief op een financieel sluitende meerjarenbegroting

07 jun

‘Het gaat goed met Roermond’. Dat is de conclusie van het college kijkend naar het over all beeld van de gemeente. Maar het college stelt daarbij ook vast dat er een stevige opgave ligt om op middellange termijn te zorgen voor een gezonde financiële situatie.

Bij ongewijzigd beleid koerst de gemeente af op een structureel tekort op van 4,3 miljoen euro in 2023. Roermond is daarin niet uniek. In veel Nederlandse gemeenten moet de tering naar de nering worden gezet.

In de Kadernota 2020 geeft het college een aantal oplossingsrichtingen voor een sluitend huishoudboekje van de gemeente. Daarbij gaat het om de beperking van de lasten en uitgaven, verhoging van inkomsten, vermindering kosten bedrijfsvoering en aanpassing van financiële regels. Op weg naar de behandeling van de begroting 2020 in november dit jaar, nodigt het college de raad uit om de uitwerking van die mogelijke oplossingen samen op te pakken. De commissie Bestuur en Middelen bespreekt de Kadernota op 20 juni. De raad behandelt de Kadernota op 4 juli.

Risico’s en ontwikkelingen

Het college geeft in de Kadernota risico’s en belangrijke ontwikkelingen aan, die van invloed zijn op de financiële positie van de gemeente. Zo moeten we voor het sociaal domein rekening houden met demografische ontwikkelingen en gewijzigd rijksbeleid. Daarnaast is de volledige financiële dekking voor enkele grote projecten zoals Stationsomgeving en Roerdelta een punt van aandacht.

Oplossingsrichtingen

Om hierop tijdig te anticiperen stelt het college vier oplossingsrichtingen voor, die moeten leiden tot een financieel sluitende meerjarenbegroting.

  • Beperking van de lasten en uitgaven. Mogelijke acties hierbinnen zijn het instellen van een subsidieplafond, afstoten van vastgoed en  privatisering.
  • Verhoging van de inkomsten. Hierbij komen in beeld de OZB, parkeertarieven, leges en rechten en toeristenbelasting. Het college tekent hierbij aan dat de lastendruk in de gemeente Roermond in vergelijking met andere gemeenten in Limburg op dit moment  laag is.
  • Vermindering van de kosten voor de bedrijfsvoering. Daarbij gaat het onder meer over integraler werken en digitalisering.
  • Aanpassing van de financiële regels. Mogelijkheden hierbinnen zijn het herijken van de reserves en het vaststellen van een minimum niveau van de algemene reserve.

Het college wil over de invulling van de keuzes het gesprek aangaan met de raad. Dat gebeurt in de vorm van werksessies waarvan vorm en inhoud in overleg worden bepaald.