Subsidieregeling culturele sector Roermond

Foto Nieuwe Helden Roermond, foto: Ed Hul

De gemeente Roermond zet in op behoud én versteviging van de culturele infrastructuur in Roermond. Hiervoor heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld. De culturele sector in Roermond kan nu een beroep doen op de volgende regeling. 

Subsidieregeling Culturele Maakplaats Roermond 2022

Deze regeling is er om nieuwe culturele initiatieven te ondersteunen, zodat deze daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden. De regeling is bedoeld voor amateurkunstinstellingen, professionele culturele instellingen, ondernemers, organisaties en iedereen die werkzaam is in de culturele sector of activiteiten ontplooit op het gebied van kunst en cultuur in de gemeente Roermond.

De subsidieaanvragen worden beoordeeld door Maakplaats. Hierin zitten vijf lokale projectontwikkelaars uit de culturele sector. Op basis van hun advies besluit het college van B&W of de subsidie wordt verleend. 

Maakplaats beoordeelt nieuwe initiatieven op een bepaalde artistieke kwaliteit die vernieuwend is voor Roermond. Ook is er oog voor het bevorderen van kansengelijkheid, inclusiviteit en de betrokkenheid van wijken. Tot slot worden initiatieven beoordeeld op de mate waarin ze participatie van inwoners, bedrijfsleven, welzijnsorganisaties en onderwijs bevorderen en het aantal bezoekers van Roermond vergroten.

U kunt uw subsidieaanvraag online indienen met DigiD of eHerkenning: