Registratie aanduiding politieke partij

Nieuwe lokale partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezing, kunnen de partijnaam (aanduiding) laten registreren. Na registratie kan de partij met die naam meedoen aan de gemeenteraadsverkiezing. Partijen waarvan de aanduiding al is geregistreerd voor de Tweede Kamer of Provinciale Staten hoeven de aanduiding niet lokaal te laten registreren.

Wat is de aanduiding van een partij?

De aanduiding van een partij is de naam van de partij die boven de kandidatenlijst op het stembiljet staat. Dit hoeft niet de statutaire naam te zijn.

Waarom moet ik de aanduiding van mijn partij laten registreren?

Registratie is niet verplicht, maar wel nodig om de partijnaam boven de kandidatenlijst te kunnen zetten. Zonder registratie kunt u alleen met een ‘blanco lijst’ meedoen.

Hoe kan ik de aanduiding registreren?

U levert bij het Centraal Stembureau van de gemeente het volgende in:

  • Een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn vastgelegd;
  • Een recent (maximaal drie maanden oud) bewijs van inschrijving in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel;
  • Een bewijs van betaling van een waarborgsom van € 112,50. Voor meer informatie zie kopje ‘Hoe kan ik de waarborgsom betalen?’;
  • Een verklaring van de partij waaruit blijkt wie als gemachtigde of plaatsvervangend gemachtigde is aangewezen om de kandidatenlijst in te leveren.

Hoe kan ik de waarborgsom betalen?

U maakt € 112,50 over op rekeningnummer NL 33 RABO 0128 0614 80 t.n.v. Gemeente Roermond, onder vermelding van: waarborgsom registratie en de naam van de politieke partij.

Na betaling ontvangt u een bewijs van betaling. Na inlevering van een geldige kandidatenlijst krijgt u de waarborgsom terug.

Tot wanneer kan ik de aanduiding registreren?

Uw verzoek moet uiterlijk 20 december 2021 binnen zijn bij het Centraal Stembureau.

Hoe wordt het verzoek beoordeeld?

Het Centraal Stembureau beoordeelt uw verzoek. Het verzoek wordt afgewezen in de volgende gevallen:

  • Als de aanduiding in strijd is met de openbare orde;
  • Als de aanduiding verwarrend is omdat hij geheel of in hoofdzaak overeenstemt met een al geregistreerde aanduiding van een andere politieke groepering, of met een aanduiding waarvoor al eerder een registratieverzoek is ingediend;
  • Als de aanduiding anderszins misleidend is voor de kiezers;
  • Als de aanduiding meer dan 35 letters of andere tekens bevat;
  • Als de aanduiding geheel of in hoofdzaak overeenkomt met die van een door de rechter verboden en ontbonden rechtspersoon;
  • Als op dezelfde dag bij het Centraal Stembureau een verzoek wordt ingediend tot registratie van dezelfde of nagenoeg dezelfde aanduiding.

Waar kan ik terecht voor meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met Team Verkiezingen van de gemeente. Dat kan telefonisch via 14 075. Of per e-mail: verkiezingen@roermond.nl.
 

Uw Reactie
Uw Reactie