Reconstructie Oranjelaan

Projectgrens reconstructie Oranjelaan van de stationstunnel tot de Lindelaan

Dit project gaat over het deel van de Oranjelaan vanaf de Stationstunnel tot en met de rotonde met de Bredeweg. De openbare ruimte van de Oranjelaan is hier verouderd en gaan we opknappen. Daarnaast willen we de verkeersveiligheid verbeteren en straat groener maken. De afbeelding aan de linkerkant geeft de grens van het project weer.

Besluitvorming gemeenteraad Roermond

In de raadsvergadering van 17 december 2020 heeft de gemeenteraad de kaders vastgesteld voor herinrichting van dit deel van de Oranjelaan. Via twee amendementen heeft de gemeenteraad tevens beslist dat zowel de fietsoversteek nabij de Lindelaan als ook de rotonde Bredeweg onderdeel dienen uit te maken van het plan voor de herinrichting. Dat plan wordt in 2021 samen met de omgeving gemaakt. Daarna beslist de raad definitief over het plan wat uitgevoerd moet worden en de daarvoor benodigde financiële middelen. 

Meedenken over plan

Begin 2021 wordt het participatietraject opgestart. De omgeving wordt per huis aan huis verspreide bewonersbrief uitgenodigd om in het voortraject mee te praten over het plan. Binnen de kaders zoals vastgesteld door de raad, gaan we dan aan de slag met de buurt. Samen kijken we in het voortraject naar de beste oplossingen, naar kansen en naar verbeteringen. Dit moet leiden tot een concreet plan voor een nieuwe inrichting van dit deel van de Oranjelaan.

Als er een concreet plan is beslist het college van B&W of het vrijgegeven mag worden voor inspraak. Tijdens de inspraakperiode krijgt iedereen de kans om te reageren op het nieuwe plan. Met de inspraakreacties gaan wij vervolgens aan de slag om een definitief plan op te maken en voor te leggen aan de raad. 

Vastgestelde kaders december 2020

De raad heeft als kaders vastgesteld dat het plan moet omvatten dat: 

 • De straat groener moet worden zoals eerder al opgenomen in de Groenvisie. 
 • De inrichting van de straat het lopen, fietsen en openbaar vervoer moet stimuleren zoals opgenomen in de Verkeersvisie. 
 • De straat verkeersveiliger moet worden zoals opgenomen in het Verkeersveiligheidsplan. 
 • Dat de straat duurzamer moet worden door de aanleg van een hemelwaterriool.
 • De verkeerslichten op de kruising Oranjelaan/ Maria Theresialaan vernieuwd worden.

Schetsontwerp en ontwerpnota

Onderdeel van de kaders is een schetsontwerp. Dit schetsontwerp geeft een aanzet hoe de vastgestelde kaders om te zetten naar een concrete inrichting. 

Daartoe bevat dit schetsontwerp dat: 

 • De huidige busbaan komt te vervallen. De ruimte die hiermee vrijkomt is gebruikt voor meer groen en meer verkeersveiligheid.
 • Er brede, vrijliggende fietspaden aangelegd worden. 
 • Het tweerichtingenfietspad aan de zuidkant van de Oranjelaan wordt doorgetrokken vanaf de Lindalaan tot aan de Maria Theresialaan.
 • De oversteekbaarheid voor fietsers en voetgangers verbeterd wordt.
 • De bushaltes dichter bij de hoofdingang van het ziekenhuis komen.
 • Het aantal parkeerplaatsen gelijk blijft.
 • Er meer bomen komen te staan.
 • De inrit van het parkeerterrein van het ziekenhuis goed ingepast wordt.

Het schetsontwerp als vertrekpunt voor de verdere uitwerking kunt u hier zien. Het vastgestelde kader is uitgebreid beschreven in de ontwerpnota. Tevens worden hier gemaakte keuzes in het schetsontwerp verklaart. 

Planning

2021 gaan we gebruiken om het plan samen met de omgeving uit te werken en voor te bereiden. Dit moet eindigen in een voorstel aan de raad.

Begin 2022 verwachten we het werk te kunnen aanbesteden.

Medio 2022 verwachten we te kunnen starten met de uitvoering van het werk. Verwacht wordt dat de uitvoering een jaar gaat duren. Het bespreken van de eisen voor de uitvoering van het werk wordt meegenomen in het overleg over het plan.  

Meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met:

Bekijk hier de bewonersbrief van 5 maart 2021 uitnodiging om mee te denken over de reconstructie Oranjelaan

Uw Reactie
Uw Reactie