Project: Herinrichting Oranjelaan

24 februari 2023
Projecten

Dit project gaat over het deel van de Oranjelaan vanaf de Stationstunnel tot en met de rotonde Bredeweg.

De openbare ruimte van de Oranjelaan is verouderd en gaan we daarom opknappen. Daarnaast willen we de verkeersveiligheid verbeteren en de straat groener maken. Onderstaande afbeelding geeft de grens van het project weer.

Uitnodiging bewonersavond

Op woensdag 23 februari 2022 vindt er een digitale bewonersavond plaats. Tijdens deze avond kunnen belanghebbenden vragen stellen over het plan.

Lees via de onderstaande link de bewonersbrief indien u deze digitale avond wil bijwonen.

•    Bekijk hier de bewonersbrief van 8 februari 2022.

Inspraakproces

Wij horen graag uw mening over het plan. Van 9 februari 2022 tot en met 22 maart 2022 kunt u een inspraakreactie en/of zienswijze indienen. U kunt uw inspraakreactie en/of zienswijze per brief sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Roermond, Postbus 900, 6040 AX Roermond, ter attentie van de heer J.L. de Leon Adams. 

Vermeld in uw brief uw inspraakreactie tezamen met de datum, uw naam en adres, een omschrijving van het besluit waarover u een zienswijze indient met de redenen waarom u een zienswijze indient en uw handtekening. 

U kunt ook uw de zienswijze mondeling kenbaar maken. Als u uw zienswijze mondeling kenbaar wilt maken dan kunt u voor het maken van een afspraak contact opnemen met de heer J.L. de León Adams (e-mail: josedeleonadams@roermond.nl).

Na 22 maart worden alle ingekomen inspraakreacties/ zienswijzen gebundeld en beantwoord in een zogenaamde nota van zienswijze. Het college van B&W zal deze nota vaststellen. Zodra deze nota is vastgesteld wordt deze in een geanonimiseerde vorm gepubliceerd op de website van de gemeente.

Inspraakplan

Het ontwerp herinrichtingsplan van de Oranjelaan houdt hoofdzakelijk in:

 • Het vervallen van de busbaan.
 • Het aanleggen van een tweerichtingen fietspad aan de zuidkant van de Oranjelaan.
 • Het vergroenen van de Oranjelaan door middel van het toepassen van een singelstructuur, door gebruik te maken van verschillende soorten bomen .
 • Het aanpassen van de rotonde Oranjelaan/ Bredeweg om de verkeersveiligheid te verbeteren.
 • De aanleg van een gescheiden rioolsysteem (niet weergegeven op de ontwerptekening) om de weg te verduurzamen.
 • Het vernieuwen van de verkeerslichten op de kruising Oranjelaan/ Maria Theresialaan.

De gemaakte keuzes voor dit plan worden uitgebreid toegelicht in de ontwerpnota.

 • Bekijk de ontwerptekening onderaan deze pagina.
 • Lees over de achtergrond van het ontwerp door de ontwerpnota te bekijken onderaan deze pagina.

Ontwerpverkeersbesluit

Het ontwerpverkeersbesluit is een concept verkeersbesluit welke we graag eerst voor inspraak aan u willen voorleggen, voordat besluitvorming hierover plaats vindt.

Het ontwerpverkeersbesluit houdt hoofdzakelijk de volgende wijzigingen in:

 • Het vervallen van de busbaan.
 • Het verplaatsen van de bushaltes.
 • Het verplaatsen van de voetgangersoversteekplaats nabij de Notenboomlaan richting het oosten.
 • Het verwijderen van de voetgangersoversteekplaats nabij de Mgr. Driessenstraat.
 • Het verwijderen van de gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van de Oranjelaan 23 t/m 49.
 • De aanleg van een tweerichtingen fietspad aan de zuidkant van de Oranjelaan.
 • Het verplicht rechts afslaan voor gemotoriseerd verkeer komende uit de Jos Beltjensstraat.

Waarom deze wijzigingen worden doorgevoerd wordt uitgelegd in het ontwerpverkeersbesluit.

Overige ontwikkelingen rond de Oranjelaan

Behalve het aanpakken van het gedeelte van de Oranjelaan, vanaf de Stationstunnel tot en met de rotonde Bredeweg, willen we ook de verkeersveiligheid verbeteren op de kruising Lindelaan en de rotonde Donderbergweg/ Oranjelaan/ Kerkeveldlaan. 

De verbeteringen op de kruising Lindelaan zijn al opgenomen in het plan.

De verbeteringen van de rotonde Donderbergweg/ Oranjelaan/ Kerkeveldlaan zijn op een aparte ontwerptekening weergegeven. De verbetering houdt hoofdzakelijk in:

 • Het aanleggen van zogenaamde rammelstroken, zodat de rijsnelheid van de auto’s op de rotonde omlaag gaat bij het verlaten van de rotonde.
 • Het verplaatsen van het fietspad ter plaatse van het kruisen met de Kerkeveldlaan.

Bekijk de ontwerptekening rotonde Oranjelaan/Donderbergweg/Kerkeveldlaan onderaan deze pagina.

Planning

 • 2022 gaan we gebruiken om het plan verder uit te werken en voor te bereiden.
 • Het plan wordt verwerkt in een raadsvoorstel. De gemeenteraad neemt dan een besluit hierover.
 • Begin 2023 verwachten we het werk te kunnen aanbesteden.
 • Medio 2023 verwachten we te kunnen starten met de uitvoering van het werk. De verwachting is dat de uitvoering een jaar gaat duren.

Inzage op papier

De stukken kunt u tijdens de inspraakperiode ook inzien op het Stadskantoor, Kazerneplein 7, 6041 TG in Roermond.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met:

Achtergrond

In de raadsvergadering van 17 december 2020 heeft de gemeenteraad de kaders vastgesteld voor herinrichting van dit deel van de Oranjelaan. Via twee amendementen heeft de gemeenteraad ook besloten dat de fietsoversteek nabij de Lindelaan en bij de rotonde Bredeweg onderdeel moeten uitmaken van het plan voor de herinrichting. 

De gemeenteraad heeft onderstaande kaders vastgesteld voor het plan: 

 • De straat moet groener worden zoals eerder al opgenomen in de Groenvisie. 
 • De inrichting van de straat moet het lopen, fietsen en het openbaar vervoer stimuleren zoals opgenomen in de Verkeersvisie. 
 • De straat moet verkeersveiliger worden zoals opgenomen in het Verkeersveiligheidsplan. 
 • De straat moet duurzamer worden door de aanleg van een hemelwaterriool.

Met bewoners uit de omgeving van de Oranjelaan is in 2021 een klankbordgroep gevormd. Samen met deze klankbordgroep heeft de gemeente Roermond het eerste schetsontwerp verder doorontwikkeld naar het huidige ontwerp.

Projectgebied reconstructie Oranjelaan