Het Weerstand-terrein

Project: Weerstand, een plek waar je energie van krijgt

08 januari 2024
Projecten

In het hart van Roermond ligt het voormalige Philipsterrein, ook wel bekend als Weerstand Roermond. Ooit was dit terrein onderdeel van het Philips imperium. Het is een gebied dat een stempel heeft gedrukt op de geschiedenis van onze stad, en dat de komende jaren nieuw leven wordt ingeblazen. Het wordt een wijk waar duurzaam wonen, creatieve bedrijvigheid en elkaar ontmoeten centraal staan. De ontwikkelingen zijn in volle gang.

Wat is er al gebeurd?

Op 12 december 2023 heeft het college van B&W besloten het ontwerp bestemmingsplan in procedure te brengen en een anterieure grondexploitatie aan te gaan met de eigenaar. Dit ontwerp bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen tot 30 januari 2024 en er zijn vier zienswijzen ontvangen. De gemeente bestudeert de inhoud van de zienswijzen en op een later moment wordt besloten of de plannen moeten worden aangepast.’ Meer informatie is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nlexterne-link-icoon. Lees hier het persbericht daarover

De start van de eerste bouw wordt op dit moment voorzichtig ingeschat in de loop van 2025.

Wat zijn de plannen voor Weerstand?

Zowel de gemeente als de eigenaren van het voormalige Philipsterrein hebben een idee over hoe het gebied eruit moet komen te zien. Dit idee is opgeschreven in de gebiedsvisie. Deze visie omvat zowel het Philipsterrein als ’t Vrijveld Noord. Er is gekeken naar de behoeften van de toekomstige bewoners, ondernemers en bezoekers en ook naar de huidige bewoners en ondernemers van het omliggende gebied. De omgeving is en blijft betrokken bij de ontwikkeling. Bekijk de gebiedsvisie op de website van Weerstandexterne-link-icoon.

Structuurontwerp

De gebiedsvisie is uitgewerkt in een stedenbouwkundig structuurontwerp. Dat is een plan waarin op hoofdlijnen staat waar er wegen, woningen of gebouwen voor bedrijvigheid, groen en parkeervoorzieningen zullen komen. De gemeenteraad heeft op 6 juli 2023 het stedenbouwkundig structuurontwerp vastgesteld. Dit plan geldt als kader voor de verdere ontwikkeling van Weerstand. 

Woningen

In het stedenbouwkundig structuurontwerp is voorzien dat er 400 woningen op het terrein komen: 109 grondgebonden woningen en 291 appartementen. De karakteristieke Philips-gebouwen blijven behouden en krijgen een nieuwe invulling. Er komt een mix van woningen in diverse soorten en maten. Zo komen er levensloopbestendige woningen, rijtjeswoningen, lofts en groepswoningen.
Van de appartementen zijn er 80 bedoeld voor sociale woningbouw en 20 appartementen worden als tiny house gerealiseerd. 

De woningen zijn zowel koop als huur en van verschillende prijscategorieën, vorm en omvang. Ook wel 'the magic mix' genoemd met in deze ontwikkeling 43,25 % in de categorie betaalbaar. Met betrekking tot de verkeersveiligheid zijn er overeenkomsten gesloten om de omliggende infrastructuur aan te passen, met als doel een vlotte doorstroming en een optimale verkeersveiligheid te waarborgen

Lees meer over het stedenbouwkundig structuurontwerpexterne-link-icoon.

Er is nog geen gelegenheid om interesse voor een woning op het Weerstand terrein kenbaar te maken.

Samenwerking met omgeving

Weerstand heeft in samenwerking met de omgeving vorm gekregen. Zo zijn er tot nu toe 12 'omgevingslabs' georganiseerd voor belangstellenden, bedrijven en bewoners in de omgeving. Tijdens deze interactieve bijeenkomsten gaven de aanwezigen hun visie op de plannen. Dit heeft geleid tot een plan voor Weerstand dat niet alleen voldoet aan stedenbouwkundige ambities, maar ook aansluit bij de wensen en behoeften van de lokale bewoners en bedrijven.

Wat gaat er verder gebeuren?

Nadat het bestemmingsplan onherroepelijk wordt, zullen de deelplannen voor de transformatie van het terrein verder uitgewerkt worden. U wordt hierover geïnformeerd onder andere via deze webpagina.

Transformatie 

Kenmerkende gebouwen die de geschiedenis van het terrein weerspiegelen, worden gerenoveerd. Het karakter van het terrein is bepalend voor de verdere sfeer en inrichting, en daarnaast worden er nieuwe woningen gebouwd die deze sfeer versterken. Duurzaamheid en sociale verbinding zijn daarbij sleutelwoorden. Zo transformeert Weerstand naar een verkeersluwe, groene wijk waar het aangenaam wonen en creatief ondernemen is.

Publiek is welkom op Weerstand

Het is de bedoeling om Weerstand te veranderen in een levendig stadsdeel waar ontmoeten, wonen en werken centraal staan. Sinds april 2023 is het Weerstandterrein geopend voor publiek. Tussen 10.00 uur en 19.00 uur kan iedereen die dat wil, een kijkje nemen en kunnen inwoners en bezoekers (opnieuw) kennismaken met Weerstand. Zo komt er in dit deel van de stad weer meer leven in de brouwerij.

In de hallen A, B en Z vinden al allerlei activiteiten plaats. Vooruitlopend op de definitieve plannen is een tijdelijke vergunning verleend. Daar waar dat nodig is, zijn er afzonderlijke vergunningen verleend.

Meer over Weerstand

Zoekt u meer informatie over Weerstand? Kijk dan op www.weerstandroermond.nlexterne-link-icoon of neem contact op met de eigenaar van het terrein via info@weerstandroermond.nl.

Lees ook het artikel over Weerstand op Gebiedsontwikkeling.nuexterne-link-icoon.