Project: Reconstructie Singelring Fase 3

27 maart 2024
Projecten

Samen met de buurt is de Reconstructie Singelring Fase 3 in voorbereiding. Het project Reconstructie Singelring Fase 3 is de laatste en afsluitende fase van de reconstructie van de ring van singels rondom het historische hart van Roermond.

Vervolg na de inspraak

Nu de inspraakperiode is afgerond, zullen alle ontvangen reacties zorgvuldig worden beoordeeld en van een antwoord worden voorzien. Indien nodig worden ze verwerkt in het ontwerp. Het college van burgemeester en wethouders zal besluiten nemen over een definitief uitvoeringsplan en de behandeling van de inspraakreacties. Alle deelnemers zullen schriftelijk een reactie ontvangen op hun ingediende reacties en opmerkingen.

Het definitieve inrichtingsontwerp wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad van Roermond. Na goedkeuring is het ontwerp definitief en wordt verder uitgewerkt om geschikt te zijn voor opname in het uitvoeringscontract. Het contract wordt dan openbaar gemaakt om een aannemer te selecteren voor de uitvoering. De intentie is om de uitvoering van het werk te laten starten in het eerste kwartaal van 2025.

Inspraakreacties

Op 13 december 2023 vond de inloopmiddag plaats waarbij het inspraakplan ter inzage lag. We waren verheugd om ongeveer 100 belangstellenden te verwelkomen, en we hebben positieve feedback ontvangen op het inspraakplan.

In totaal hebben we 17 inspraakreacties ontvangen, waarvan er één is ondertekend door 47 verschillende personen. Een aanzienlijk deel van deze reacties heeft betrekking op het aantal parkeerplaatsen in het ontwerp van de Singelring en de nieuwe parkeerplaatsen in Deemselstraat, Akcros en Molenweg.

Andere opmerkingen betreffen onder meer fietsvoorzieningen, bereikbaarheid van het grote particuliere parkeerterrein aan de Minderbroederssingel, archeologische vondsten en de visualisatie daarvan, evenals de inrichting van het Zwartbroekplein. Ook zijn er zorgen geuit over zaken die spelen tijdens de uitvoering, zoals parkeermogelijkheden, sluipverkeer en het waarborgen van eventuele schade aan woningen en bedrijfspanden.

Het inspraakplan omvatte ook de vergroening van de Singelring-Oost, waarop één inspraakreactie is ontvangen.

Inspraak

Het inspraakplan heeft ter inspraak gelegen vanaf 6 december 2023 tot en met 12 januari 2024. Op 13 december 2023 was er een openbare inloopmiddag in het stadhuis. 

Het inspraakplan omvatte het volgende: 

 • De ontwerpnota met 3 bijlagen;
 • Het schetsplan vergroenen Singelring-oost.

Voor gedetailleerde informatie over het inspraakontwerp en onderbouwing van ontwerpkeuzes, wordt verwezen naar de ontwerpnota ‘Inspraakontwerp Singelring Fase 3' (Zie beneden op deze pagina).

Planning voorbereiding

Medio 2024 willen we de een definitief ontwerp ter besluitvorming voorleggen aan de gemeenteraad van Roermond. Direct daarna gaan we verder met het opstellen van het contract voor de uitvoering. Het contract wordt dan ‘op de markt gezet’ om een aannemer te selecteren voor de uitvoering. Het streven is dat de uitvoering van het werk begin 2025 start.

Ontwerpnota 

De ontwerpnota bevat het inspraakplan en het participatieproces hoe dit tot stand is gekomen. De verantwoording van de gemaakte ontwerpkeuzes staat in hoofdstuk 4 van de ontwerpnota. 

B1 inspraakontwerp Singelring fase 3

Bijlage 1 is het ontwerp voor de nieuwe inrichting van de openbare ruimte voor: 

 • Herinrichting Minderbroederssingel, Zwartbroekplein, Kapellerpoort en Willem II Singel vanaf Zwartbroekplein tot en met kruising met de Koninginnelaan. 
 • Verkeersveiligere inrichting rotonde Roersingel. 
 • Verbijzondering omgeving Minderbroederskerk.

B2 Materialisering bijzondere locaties 

Bijlage 2 geeft de sfeerbeelden voor de bijzondere locaties in het inrichtingsontwerp van bijlage 1. Het gaat om sfeerbeelden voor het Zwartbroekplein - Kapellerpoort en de omgeving Minderbroederskerk.

B3 Schetsontwerp compensatie parkeerplaatsen

Bijlage 3 geeft het schetsontwerp voor de aanleg van 16 parkeerplaatsen ter compensatie in de Deemselstraat, Akcros en de Molenweg. Het ontwerp voor de nieuwe inrichting bevat 74 parkeerplaatsen. Dat zijn 16 parkeerplaatsen minder dan in de huidige situatie, deze worden gecompenseerd. 

Schetsontwerp vergroenen Singelring-oost

Roermond wil zijn openbare ruimte vergroenen. Voor de Singelring Oost is daarom een schetsontwerp opgesteld om te vergroenen binnen de bestaande inrichting. Dit schetsontwerp geeft optioneel aan welke plekken in aanmerking komen voor het aanbrengen van plantvakken. De beplanting die hier wordt aangeplant zal vergelijkbaar zijn met de nieuwe beplanting voor het Zwartbroekplein en de Kapellerpoort. 

Het voornemen is om de vergroening van de Singelring Oost tegelijk met de Singelring fase 3 uit te voeren. De bestratingsmaterialen die vrijkomen bij het realiseren van de groenvakken in de Singelring Oost worden dan hergebruikt bij de Singelring fase 3, hiermee wordt dus werk met werk gemaakt. Om de omgeving tijdig mee te laten praten is het schetsontwerp vergroening Singelring-oost meegenomen in de inspraak.

De belangrijkste onderdelen van het inspraakplan:

 1. Het gemetselde 19-eeuwse hoofdriool wordt vervangen en het regenwater wordt zoveel als mogelijk in de groenvakken geïnfiltreerd;
 2.  In de vastgestelde groenvisie is aangegeven dat de hoofdbomenstructuur niet volledig is, dit wordt in het plan meegenomen. In de Minderbroederssingel worden de bomen in 2 rijen in een laanstructuur geplant. In de Zwartbroekplein, Willem II singel en Kapellerpoort worden de bomen in een singelstructuur geplant waarbij bomen meer afwisselende staanplaatsen hebben.
 3. Er worden in het project gebied 96 bomen gekapt en er worden 108 bomen terug geplant. Er komen totaal 12 extra bomen bij. Tevens blijven 45 bomen in het projectgebied behouden. Zowel de nieuwe als de te behouden bomen krijgen een betere groeiplaats.
 4. Alle bestaande groenvakken worden vervangen en nieuwe locaties zijn opgenomen in het ontwerp. In totaal wordt circa 750 m2 extra groenvakken aangebracht.
 5. De fiets- en voetgangersoversteek bij de Molenstraat verdwijnt en wordt enkele tientallen meters opgeschoven naar de rotonde Roersingel waarmee de verkeersveiligheid sterk wordt verbeterd; 
 6. Bij de rotonde Roersingel worden aan de zijde van de binnenstad brede fiets- en voetpaden aangelegd;
 7. Er worden aan weerszijden van de Minderbroederssingel, Zwartbroekplein en Willem II singel vrijliggende fietspaden aangelegd. Aan de stadszijde is dit een tweerichtingen fietspad, aan de andere zijde is dit een in éénrichting bereden fietspad;
 8. Het aantal opstelstroken bij de drie kruispunten die zijn geregeld met verkeerslichten en op de rotonde Roersingel wordt waar mogelijk terug gebracht. Hierdoor neemt de oversteeklengte voor de voetgangers en fietsers af;
 9. Het aantal parkeerplaatsen in het projectgebied bedraagt 90 stuks. Hiervan worden er 74 stuks teruggebracht in het projectgebied. Er worden totaal 16 stuks parkeerplaatsen gecompenseerd in de Deemselstraat, Akcros en Molenweg. Hiermee blijft het aantal beschikbare parkeerplaatsen hetzelfde;
 10. De historische zichtlijn tussen de Kapellerlaan en Zwartbroekstraat blijft aanwezig;
 11. De grote verblijfsgebieden op het Zwartbroekplein en Kapellerpoort worden heringericht en voorzien van grote plantvakken. Dit sluit goed aan bij het gebiedsprofiel binnenstad dat momenteel wordt opgesteld;
 12. Het terrein rondom de Minderbroederskerk wordt heringericht en zal een open en groener karakter krijgen. De grote bomen aan de voorzijde van de Minderbroederskerk blijven staan.

Voor gedetailleerde informatie over het inspraakontwerp en onderbouwing van ontwerpkeuzes, wordt verwezen naar de ontwerpnota ‘Inspraakontwerp Singelring Fase 3'. De inspraakdocumenten zijn ook beschikbaar voor inzage bij het stadskantoor van de gemeente Roermond. 

Het geven van een inspraakreactie

De inspraak wordt gedaan zodat iedereen in de gelegenheid is tot het geven van een reactie op het inspraakplan of een onderdeel daarvan. 

Een officiële inspraakreactie kunt u alleen schriftelijk indienen. Voorzie deze van uw naam, adres, handtekening en inspreekreactie. Uw brief kunt u versturen naar het adres:


Het college van burgemeester en wethouders van Roermond 
ter attentie van de heer G. Fraters of W. Fictorie.
Postbus 900
6040 AX Roermond 

Ook kunt u een opmerking of vraag op het inspraakplan mailen naar singelring@roermond.nl. Deze geldt niet als officiële inspraakreactie.

Planning voorbereiding

Begin 2024 willen we de een definitief ontwerp ter besluitvorming voorleggen aan de gemeenteraad van Roermond. Direct daarna gaan we verder met het opstellen van het contract voor de uitvoering. Het contract wordt dan ‘op de markt gezet’ om een aannemer te selecteren voor de uitvoering. Het streven is dat de uitvoering van het werk in het vierde kwartaal van 2024 start.

Wilt u op de hoogte blijven van dit project?

Het project is april 2021 begonnen en inmiddels zijn we aan het ontwerpen. Als u op de hoogte wilt blijven van het verloop van dit project kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief per email. 

Om deze email-nieuwsbrief te ontvangen hoeft u alleen een email te sturen aan: singelring@roermond.nl met als onderwerp: “Aanmelding nieuwsbrief singelring Fase 3”. 

Het emailadres waarmee u zich aanmeldt wordt alleen gebruikt voor het toezenden van de nieuwsbrieven van het project Reconstructie Singelring Fase 3. Het emailadres wordt niet met anderen gedeeld. Ook kunt u zich altijd op dezelfde manier afmelden.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met:  

Onderstaande bewonersbrief is verstuurd aan de bewoners en ondernemers van de Singelring e.o. 

Wat is er al gebeurd?

De gemeenteraad heeft eerder al besluiten genomen om voor eenheid en herkenbaarheid van de singelring te zorgen. Daarvoor heeft de gemeenteraad de Visie Reconstructie Singelring en de Materialisatie Singelring vastgesteld. Andere vertrekpunten voor dit project komen uit het Mobiliteitsplan, het Verkeersveiligheidsplan, de Groenvisie en het gemeentelijk rioleringsplan. 

De Visie Reconstructie Singelring omschrijft het gewenste toekomstbeeld. Deze visie wordt uitgelegd en onderbouwd in de twee visiedocumenten. Deel A bevat de Visie, beschrijft het tot stand komen van de visie en geeft de eerste uitwerking voor de verschillende onderdelen van de Singelring. In deel B van de visiedocumenten staan de achtergronden van de visie. 

Visie Singelring in de toekomst

De Singelring omvat als ruimtelijke continuïteit de historische binnenstad van Roermond. Zowel architectuur als de inrichting van de openbare ruimte stralen status en allure uit. De Singelring heeft binding met de kwaliteit van de historische binnenstad maar toch met een eigen schaal en identiteit. De Singelring vormt ook de verbinding naar de binnenstad.

Aan de Singelring wordt zowel gewoond als gewerkt. Vanuit historisch oogpunt is het wonen langs de Singelring in statige panden kwalitatief hoogwaardig. De bedrijvigheid bestaat vooral uit dienstverlening en (semi)-overheid.

Roermond heeft voor de Singelring op tijd de balans gevonden tussen leefbaarheid en uitstraling enerzijds en anderzijds verkeer en parkeren. Het verkeer wordt niet geweerd maar wordt gedoseerd en gestuurd toegelaten. Verkeer dat er moet komen kan er komen. Het overige verkeer is elders door goede maatregelen (op stads en regionaal niveau) opgelost. Hiermee heeft Roermond adequaat gereageerd op haar ontwikkeling van regionale stad naar euregionaal stedelijk centrum dat bruist, bereikbaar is en veel te bieden heeft.

Fietsers en voetgangers voelen zich weer thuis op de Singel. Op de Singels wordt weer geflaneerd en er wordt gekeken en bekeken. Voor de voetganger en de fietser is weer voldoende plaats gereserveerd en de oversteekbaarheid is goed. Dit geldt ook voor ouderen en mensen met een beperking. De Singel bruist weer door gezellige drukte. Geen drukte door rijdende en geparkeerde auto’s maar een drukte doordat meerdere gebruiksgroepen naast elkaar en door elkaar op een veilige manier de Singelring gebruiken om zich te verplaatsen, te verblijven maar bovenal om te genieten van een mooi stukje Roermond.

Dankzij het maken van robuuste keuzes in het verleden is een Singelring ontstaan die de gewenste identiteit van Roermond weer ondersteund met een knipoog naar het verleden doordat de Singelring weer oprecht de omvatting van de historische stad is met daarin haar poorten als toegang.

Wat is het projectplan?

De voorbereiding van het project Reconstructie Singelring Fase 3 bestaat uit drie opeenvolgende trajecten: De kaders, het ontwerpen en het contract. Na deze voorbereiding volgt de aanbesteding en uitvoering van het werk. 

Traject 1: De kaders

In het stellen van kaders is met het vaststellen van de nota Ontwerpkaders (zie: Wat gaat er nu gebeuren?) een belangrijke stap gezet en zijn we in november 2022 overgegaan naar het ontwerpen. 

Traject 2: Het ontwerpen

Vanuit de vastgestelde nota Ontwerpkaders wordt een ontwerp gemaakt voor de openbare ruimte binnen het projectgebied. In het ontwerpen wordt, samen met de klankbordgroep, bepaald hoe de nieuwe situatie eruit gaat zien. Waar komen bijvoorbeeld parkeerplaatsen, fietspaden, verlichting, bomen en groen. Onderdeel van het ontwerpen is het laten vaststellen van de projectkaders inclusief financiering door de gemeenteraad. 

Het gemaakte concept ontwerp wordt ter inspraak gelegd zodat iedereen het kan bekijken en er op kan reageren. Gelijktijdig wordt vooruitgekeken naar de uitvoering en worden eisen en wensen verzameld om het werk te kunnen maken. Na de inspraak wordt het ontwerp aan het bestuur ter besluit voorgelegd. Het ontwerpen eindigt met een vastgesteld inrichtingsplan voor de openbare ruimte binnen het projectgebied, dit is het definitieve ontwerp.

Traject 3: Het contract

De voorbereiding eindigt met het opstellen van het contract voor de uitvoering van het werk. Het vastgestelde ontwerp wordt dan omgezet naar een technisch ontwerp (uitvoeringsontwerp). Het uitvoeringsontwerp samen met een omschrijving van het werk en de eisen en wensen aan de uitvoering vormen het contract. De klankbordgroep wordt betrokken bij het opstellen van het contract. Dit contract wordt dan aanbesteed om een aannemer te selecteren die het werk gaat uitvoeren. 

Klankbordgroep Reconstructie Singelring Fase 3

Na de startbijeenkomst van 12 mei 2022 is een klankbordgroep samengesteld. De klankbordgroep bestaat uit bewoners en ondernemers in en rond het projectgebied. In opzet blijft dit klankbord gedurende het project actief meedenken en adviseren. Hieronder vindt u de uitkomsten van de klankbordbijeenkomsten. 

Klankbord 20 juli 2023

In de klankbordgroep bijeenkomst van 20 juli is het voorlopige ontwerp van het project gepresenteerd. Op 14 september zal de gemeenteraad de projectkaders vaststellen waarna het voorlopig ontwerp zal worden afgerond en de inspraak van het ontwerp opgestart zal worden. Naar verwachting zal de inspraak plaatsvinden in oktober / november van dit jaar. Het volledige verslag van de klankbordgroep bijeenkomst is hieronder te downloaden. 

Klankbord 11 mei 2023

In de klankbordbijeenkomst van 11 mei wordt teruggeblikt op de vorige bijeenkomst en wordt er een terugkoppeling gegeven over het besluit van de ontwerpkaders. Ook zijn er ontwerpgedachtes toegelicht over het deelgebied Zwartbroekplein-Kapellerpoort. Als laatste is gesproken over de planning van het gehele project. Het volledige verslag van de klankbordbijeenkomst is hieronder te downloaden.

Klankbord 16 februari 2023

In de klankbordbijeenkomst van 16 februari wordt teruggeblikt op de vorige bijeenkomst en wordt er een terugkoppeling gegeven over het besluit van de ontwerpkaders. Ook zijn er ontwerpgedachtes toegelicht over het deelgebied rondom de Minderbroederssingel. Als laatste is gesproken over de planning van het gehele project. Het volledige verslag van de klankbordbijeenkomst is hieronder te downloaden.

Klankbord 20 oktober 2022

Besproken met het klankbord op 20 oktober 2022 is onder andere het resultaat van de werksessie met de commissie Ruimte op 11 oktober, de stand van zaken van het bodemonderzoek. Belangrijkste onderdeel was het overleg over de concept ontwerpkaders voor het project. Als laatste is ingegaan op het verwachte verdere verloop van het project en enkele andere vragen. 

Werksessie commissie Ruimte 11 oktober 2022

Niet de klankbordgroep maar de commissie Ruimte was de gesprekspartner de avond van 11 oktober 2011. De commissie is meegenomen in de voorgeschiedenis en planning van het project alvorens de te stellen kaders voor het project zijn doorgenomen. 

Klankbord 21 juli 2022

In de klankbordbijeenkomst van 21 juli 2022 is kort teruggeblikt op de eerste bijeenkomst, de tussendoor gegeven antwoorden op gestelde vragen en verstrekte informatie. Daarna zijn de uitgangspunten voor de kaderstelling en de aandachtspunten en voor- en nadelen per onderdeel besproken.  

Klankbord 9 juni 2022

De klankbordbijeenkomst van 9 juni 2022 was gericht op elkaar leren kennen en met welke doel en  verwachtingen men deelneemt. Vervolgens hebben de klankbordleden aangegeven wat ze goed vinden in de huidige situatie, wat moet beter of anders kan en wat ze belangrijk vinden in het proces en voor de nieuwe inrichting.

Startbijeenkomst reconstructie Singelring op 12 mei 2022

Op donderdag 12 mei 2022 om 19:30 uur was de openbare startbijeenkomst voor de Reconstructie Singelring Fase 3. Deze startbijeenkomst werd online gehouden door middel van een Webinar verzorgd door bureau Kragten. 

Tijdens dit Webinar is de aanpak en planning van het project verteld. Belangrijk in de aanpak is het betrekken van belangstellenden via de klankbordgroep. Er werden tijdens deze eerste bijeenkomst nog géén ontwerpen getoond deze worden samen met de klankbordgroep en andere gemaakt in de verdere voorbereidingen. 

Wilt u op de hoogte blijven van dit project?

Het project is april 2021 begonnen en inmiddels zijn we aan het ontwerpen. Als u op de hoogte wilt blijven van het verloop van dit project kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief per email. 

Om deze email-nieuwsbrief te ontvangen hoeft u alleen een email te sturen aan: singelring@roermond.nl met als onderwerp: “Aanmelding nieuwsbrief singelring Fase 3”. 

Het emailadres waarmee u zich aanmeldt wordt alleen gebruikt voor het toezenden van de nieuwsbrieven van het project Reconstructie Singelring Fase 3. Het emailadres wordt niet met anderen gedeeld. Ook kunt u zich altijd op dezelfde manier afmelden.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met: