Project: Reconstructie Singelring Fase 3

20 juni 2023
Projecten

Samen met de buurt is de Reconstructie Singelring Fase 3 in voorbereiding.

Het ontwerpkader voor dit project omvat de oversteek Molenstraat – Bisschop Lindanussingel, de Minderbroederssingel, het Zwartbroekplein, de Willem II Singel tot en met het Kruisvlak met de Koninginnelaan en de Kapellerpoort.  De definitieve projectgrens volgt uit nadere bestuurlijke besluiten. Het project Reconstructie Singelring Fase 3 is de laatste en afsluitende fase van de reconstructie van de ring van singels rondom het historische hart van Roermond.

Klankbordgroep Reconstructie Singelring Fase 3

Na de startbijeenkomst van 12 mei 2022 is een klankbordgroep samengesteld. De klankbordgroep bestaat uit bewoners en ondernemers in en rond het projectgebied. In opzet blijft dit klankbord gedurende het project actief meedenken en adviseren. Hieronder vindt u de uitkomsten van de klankbordbijeenkomsten. 

Klankbord 20 juli 2023

In de klankbordgroep bijeenkomst van 20 juli is het voorlopige ontwerp van het project gepresenteerd. Op 14 september zal de gemeenteraad de projectkaders vaststellen waarna het voorlopig ontwerp zal worden afgerond en de inspraak van het ontwerp opgestart zal worden. Naar verwachting zal de inspraak plaatsvinden in oktober / november van dit jaar. Het volledige verslag van de klankbordgroep bijeenkomst is hieronder te downloaden. 

Klankbord 11 mei 2023

In de klankbordbijeenkomst van 11 mei wordt teruggeblikt op de vorige bijeenkomst en wordt er een terugkoppeling gegeven over het besluit van de ontwerpkaders. Ook zijn er ontwerpgedachtes toegelicht over het deelgebied Zwartbroekplein-Kapellerpoort. Als laatste is gesproken over de planning van het gehele project. Het volledige verslag van de klankbordbijeenkomst is hieronder te downloaden.

Klankbord 16 februari 2023

In de klankbordbijeenkomst van 16 februari wordt teruggeblikt op de vorige bijeenkomst en wordt er een terugkoppeling gegeven over het besluit van de ontwerpkaders. Ook zijn er ontwerpgedachtes toegelicht over het deelgebied rondom de Minderbroederssingel. Als laatste is gesproken over de planning van het gehele project. Het volledige verslag van de klankbordbijeenkomst is hieronder te downloaden.

Klankbord 20 oktober 2022

Besproken met het klankbord op 20 oktober 2022 is onder andere het resultaat van de werksessie met de commissie Ruimte op 11 oktober, de stand van zaken van het bodemonderzoek. Belangrijkste onderdeel was het overleg over de concept ontwerpkaders voor het project. Als laatste is ingegaan op het verwachte verdere verloop van het project en enkele andere vragen. 

Werksessie commissie Ruimte 11 oktober 2022

Niet de klankbordgroep maar de commissie Ruimte was de gesprekspartner de avond van 11 oktober 2011. De commissie is meegenomen in de voorgeschiedenis en planning van het project alvorens de te stellen kaders voor het project zijn doorgenomen. 

Klankbord 21 juli 2022

In de klankbordbijeenkomst van 21 juli 2022 is kort teruggeblikt op de eerste bijeenkomst, de tussendoor gegeven antwoorden op gestelde vragen en verstrekte informatie. Daarna zijn de uitgangspunten voor de kaderstelling en de aandachtspunten en voor- en nadelen per onderdeel besproken.  

Klankbord 9 juni 2022

De klankbordbijeenkomst van 9 juni 2022 was gericht op elkaar leren kennen en met welke doel en  verwachtingen men deelneemt. Vervolgens hebben de klankbordleden aangegeven wat ze goed vinden in de huidige situatie, wat moet beter of anders kan en wat ze belangrijk vinden in het proces en voor de nieuwe inrichting.

Wat gaat er nu gebeuren?

Het college van B&W heeft in november 2022 de ontwerpkaders voor het project vastgesteld. Vanuit deze vastgestelde ontwerpkaders is duidelijk voor welk gebied we welke inrichtingsvraagstukken moeten beantwoorden. Binnen de ontwerpgrens gaan we een nieuwe inrichting van de openbare ruimte bedenken. Specifieke aandacht hierbij gaat onder andere naar de situatie op en rond het Zwartbroekplein – Kapellerpoort en de oversteek Molenstraat – Bisschop Lindanussingel. Hoe de bomenstructuur en riolering te herstellen en hoe klimaatbestendig moet het worden, zijn andere ontwerpvragen.

Wat gaat er straks gebeuren?

Bij het beantwoorden van de ontwerpvragen behoren ook de vragen wat gaat het kosten en wat willen we echt realiseren? Binnen deze ontwerpopgave wordt daarom in 2023 aan de gemeenteraad gevraagd de projectkaders vast te stellen met bijbehorende financiële kaders. 

Het nieuwe ontwerp voor de openbare ruimte wordt via inspraak voorgelegd aan alle bewoners en belanghebbenden zodat iedereen er nog eens over kan meepraten. Pas na de inspraak neemt het bestuur een besluit over het definitieve plan dat uitgevoerd gaat worden. Wanneer het plan uitgevoerd gaat worden is nog niet bekend. Het streven is dat eind 2023 duidelijk is wat uitgevoerd moet gaan worden. De uitvoering zelf zou dan in de tweede helft van 2024 kunnen starten. 

Startbijeenkomst reconstructie Singelring op 12 mei 2022

Op donderdag 12 mei 2022 om 19:30 uur was de openbare startbijeenkomst voor de Reconstructie Singelring Fase 3. Deze startbijeenkomst werd online gehouden door middel van een Webinar verzorgd door bureau Kragten. 

Tijdens dit Webinar is de aanpak en planning van het project verteld. Belangrijk in de aanpak is het betrekken van belangstellenden via de klankbordgroep. Er werden tijdens deze eerste bijeenkomst nog géén ontwerpen getoond deze worden samen met de klankbordgroep en andere gemaakt in de verdere voorbereidingen. 

Wat is al bekend?

De gemeenteraad heeft eerder al besluiten genomen om voor eenheid en herkenbaarheid van de singelring te zorgen. Daarvoor heeft de gemeenteraad de Visie Reconstructie Singelring en de Materialisatie Singelring vastgesteld. Andere vertrekpunten voor dit project komen uit het Mobiliteitsplan, het Verkeersveiligheidsplan, de Groenvisie en het gemeentelijk rioleringsplan. 

De Visie Reconstructie Singelring omschrijft het gewenste toekomstbeeld. Deze visie wordt uitgelegd en onderbouwd in de twee visiedocumenten. Deel A bevat de Visie, beschrijft het tot stand komen van de visie en geeft de eerste uitwerking voor de verschillende onderdelen van de Singelring. In deel B van de visiedocumenten staan de achtergronden van de visie. 

Visie Singelring in de toekomst

De Singelring omvat als ruimtelijke continuïteit de historische binnenstad van Roermond. Zowel architectuur als de inrichting van de openbare ruimte stralen status en allure uit. De Singelring heeft binding met de kwaliteit van de historische binnenstad maar toch met een eigen schaal en identiteit. De Singelring vormt ook de verbinding naar de binnenstad.

Aan de Singelring wordt zowel gewoond als gewerkt. Vanuit historisch oogpunt is het wonen langs de Singelring in statige panden kwalitatief hoogwaardig. De bedrijvigheid bestaat vooral uit dienstverlening en (semi)-overheid.

Roermond heeft voor de Singelring op tijd de balans gevonden tussen leefbaarheid en uitstraling enerzijds en anderzijds verkeer en parkeren. Het verkeer wordt niet geweerd maar wordt gedoseerd en gestuurd toegelaten. Verkeer dat er moet komen kan er komen. Het overige verkeer is elders door goede maatregelen (op stads en regionaal niveau) opgelost. Hiermee heeft Roermond adequaat gereageerd op haar ontwikkeling van regionale stad naar euregionaal stedelijk centrum dat bruist, bereikbaar is en veel te bieden heeft.

Fietsers en voetgangers voelen zich weer thuis op de Singel. Op de Singels wordt weer geflaneerd en er wordt gekeken en bekeken. Voor de voetganger en de fietser is weer voldoende plaats gereserveerd en de oversteekbaarheid is goed. Dit geldt ook voor ouderen en mensen met een beperking. De Singel bruist weer door gezellige drukte. Geen drukte door rijdende en geparkeerde auto’s maar een drukte doordat meerdere gebruiksgroepen naast elkaar en door elkaar op een veilige manier de Singelring gebruiken om zich te verplaatsen, te verblijven maar bovenal om te genieten van een mooi stukje Roermond.

Dankzij het maken van robuuste keuzes in het verleden is een Singelring ontstaan die de gewenste identiteit van Roermond weer ondersteund met een knipoog naar het verleden doordat de Singelring weer oprecht de omvatting van de historische stad is met daarin haar poorten als toegang.

Wat is het projectplan?

De voorbereiding van het project Reconstructie Singelring Fase 3 bestaat uit drie opeenvolgende trajecten: De kaders, het ontwerpen en het contract. Na deze voorbereiding volgt de aanbesteding en uitvoering van het werk. 

Traject 1: De kaders

In het stellen van kaders is met het vaststellen van de nota Ontwerpkaders (zie: Wat gaat er nu gebeuren?) een belangrijke stap gezet en zijn we in november 2022 overgegaan naar het ontwerpen. 

Traject 2: Het ontwerpen

Vanuit de vastgestelde nota Ontwerpkaders wordt een ontwerp gemaakt voor de openbare ruimte binnen het projectgebied. In het ontwerpen wordt, samen met de klankbordgroep, bepaald hoe de nieuwe situatie eruit gaat zien. Waar komen bijvoorbeeld parkeerplaatsen, fietspaden, verlichting, bomen en groen. Onderdeel van het ontwerpen is het laten vaststellen van de projectkaders inclusief financiering door de gemeenteraad. 

Het gemaakte concept ontwerp wordt ter inspraak gelegd zodat iedereen het kan bekijken en er op kan reageren. Gelijktijdig wordt vooruitgekeken naar de uitvoering en worden eisen en wensen verzameld om het werk te kunnen maken. Na de inspraak wordt het ontwerp aan het bestuur ter besluit voorgelegd. Het ontwerpen eindigt met een vastgesteld inrichtingsplan voor de openbare ruimte binnen het projectgebied, dit is het definitieve ontwerp.

Traject 3: Het contract

De voorbereiding eindigt met het opstellen van het contract voor de uitvoering van het werk. Het vastgestelde ontwerp wordt dan omgezet naar een technisch ontwerp (uitvoeringsontwerp). Het uitvoeringsontwerp samen met een omschrijving van het werk en de eisen en wensen aan de uitvoering vormen het contract. De klankbordgroep wordt betrokken bij het opstellen van het contract. Dit contract wordt dan aanbesteed om een aannemer te selecteren die het werk gaat uitvoeren.  

Planning voorbereiding

Medio 2023 willen we de projectkaders ter besluitvorming voorleggen aan de gemeenteraad van Roermond. Direct daarna gaan we verder met het ontwerpen van de inrichting en de inspraak op het concept ontwerp. Het definitief ontwerp willen we eind 2023 gereed hebben. Het streven is dat de uitvoering van het werk in de tweede helft van 2024 start.

Wilt u op de hoogte blijven van dit project?

Het project is april 2021 begonnen en inmiddels zijn we aan het ontwerpen. Als u op de hoogte wilt blijven van het verloop van dit project kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief per email. 

Om deze email-nieuwsbrief te ontvangen hoeft u alleen een email te sturen aan: singelring@roermond.nl met als onderwerp: “Aanmelding nieuwsbrief singelring Fase 3”. 

Het emailadres waarmee u zich aanmeldt wordt alleen gebruikt voor het toezenden van de nieuwsbrieven van het project Reconstructie Singelring Fase 3. Het emailadres wordt niet met anderen gedeeld. Ook kunt u zich altijd op dezelfde manier afmelden.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met:  

Onderstaande bewonersbrief is verstuurd aan de bewoners en ondernemers van de Singelring e.o.