Telefonische bereikbaarheid

Let op: Op dit moment is de wachttijd om ons telefonisch te bereiken langer dan u van ons gewend bent. Onze excuses voor het ongemak.

Project: Reconstructie Singelring Fase 3

De gemeente Roermond is gestart met de voorbereiding van de Reconstructie Singelring Fase 3. Dit project omvat de herinrichting van de Minderbroederssingel, het Zwartbroekplein en het deel Willem II Singel vanaf het Zwartbroekplein tot en met het Kruisvlak met de Koninginnelaan. Het project Reconstructie Singelring Fase 3 is de laatste en afsluitende fase van de reconstructie van de ring van singels rondom het historische hart van Roermond.

Op donderdag 12 mei 2022 om 19:30 uur is de openbare startbijeenkomst voor de Reconstructie Singelring Fase 3. Deze startbijeenkomst wordt online gehouden door middel van een Webinar. De Webinar wordt verzorgd door bureau Kragten. 

Tijdens dit Webinar informeren wij u over de aanpak en planning van het project. Belangrijk in de aanpak is het betrekken van belangstellenden via een te formeren klankbordgroep. Tijdens de Webinar wordt tekst en uitleg gegeven over de rol van de klankbordgroep in de voorbereidingen. Er worden in deze eerste bijeenkomst nog géén ontwerpen getoond, daar hebben we eerst de klankbordgroep bij nodig.  

U kunt zich voor de klankbordgroep aanmelden door het sturen van een e-mail naar singelring@kragten.nl onder vermelding van “Aanmelding klankbordgroep Singelring Fase 3”.

Een groot deel van het riool in het projectgebied is er slecht aan toe en moet vervangen worden. Ook de verhardingen en de openbare verlichting moeten vervangen worden. Verder moet de inrichting van de openbare ruimte aan de huidige eisen gaan voldoen. Zo benoemt het verkeersveiligheidsplan 2020 enkele aandachtpunten. Onder meer moet het oversteken van fietsers en voetgangers op bepaalde plaatsen verbeterd worden, bijvoorbeeld ter plaatse van de Brandweerkazerne. Vanuit de Groenvisie moet ook hier invulling gegeven worden aan de ambitie voor meer groen in de openbare ruimte.

De gemeenteraad heeft eerder al besluiten genomen om voor eenheid en herkenbaarheid van de singelring te zorgen. Daarvoor heeft de gemeenteraad de Visie Reconstructie Singelring en de Materialisatie Singelring vastgesteld. Andere vertrekpunten voor dit project komen uit het Mobiliteitsplan, het Verkeersveiligheidsplan, de Groenvisie en het gemeentelijk rioleringsplan. 

De Visie Reconstructie Singelring omschrijft het gewenste toekomstbeeld. Deze visie wordt uitgelegd en onderbouwd in de twee visiedocumenten. Deel A bevat de Visie, beschrijft het tot stand komen van de visie en geeft de eerste uitwerking voor de verschillende onderdelen van de Singelring. In deel B van de visiedocumenten staan de achtergronden van de visie. 

Ten behoeve van de gewenste eenduidigheid in beeld en herkenbaarheid van de Singelring geeft de Materialisatie Singelring aan welke materialen te gebruiken voor de inrichting van de openbare ruimte. 

De Singelring omvat als ruimtelijke continuïteit de historische binnenstad van Roermond. Zowel architectuur als de inrichting van de openbare ruimte stralen status en allure uit. De Singelring heeft binding met de kwaliteit van de historische binnenstad maar toch met een eigen schaal en identiteit. De Singelring vormt ook de verbinding naar de binnenstad.

Aan de Singelring wordt zowel gewoond als gewerkt. Vanuit historisch oogpunt is het wonen langs de Singelring in statige panden kwalitatief hoogwaardig. De bedrijvigheid bestaat vooral uit dienstverlening en (semi)-overheid.

Roermond heeft voor de Singelring op tijd de balans gevonden tussen leefbaarheid en uitstraling enerzijds en anderzijds verkeer en parkeren. Het verkeer wordt niet geweerd maar wordt gedoseerd en gestuurd toegelaten. Verkeer dat er moet komen kan er komen. Het overige verkeer is elders door goede maatregelen (op stads en regionaal niveau) opgelost. Hiermee heeft Roermond adequaat gereageerd op haar ontwikkeling van regionale stad naar euregionaal stedelijk centrum dat bruist, bereikbaar is en veel te bieden heeft.

Fietsers en voetgangers voelen zich weer thuis op de Singel. Op de Singels wordt weer geflaneerd en er wordt gekeken en bekeken. Voor de voetganger en de fietser is weer voldoende plaats gereserveerd en de oversteekbaarheid is goed. Dit geldt ook voor ouderen en mensen met een beperking. De Singel bruist weer door gezellige drukte. Geen drukte door rijdende en geparkeerde auto’s maar een drukte doordat meerdere gebruiksgroepen naast elkaar en door elkaar op een veilige manier de Singelring gebruiken om zich te verplaatsen, te verblijven maar bovenal om te genieten van een mooi stukje Roermond.

Dankzij het maken van robuuste keuzes in het verleden is een Singelring ontstaan die de gewenste identiteit van Roermond weer ondersteund met een knipoog naar het verleden doordat de Singelring weer oprecht de omvatting van de historische stad is met daarin haar poorten als toegang.

Nog niet bekend is hoe alle wensen en eisen te vertalen naar een nieuwe inrichting voor deze straten. Ook is er eerst studie en onderzoek nodig voordat aan het ontwerpen van een nieuwe inrichting begonnen kan worden. Zo moet er nog onderzoek gedaan worden aan de riolering, de verkeerssituatie, het groen en de bomen. In deze onderzoeken wordt ook de Kapellerpoort meegenomen net zoals de aansluitingen van zijstraten. Een ander belangrijk onderzoek is naar de bodemvervuiling in de Minderbroedersingel. De onderzoeken zijn medebepalend voor wat de mogelijkheden zijn met een nieuwe inrichting.

Op basis van het besluit van het bestuur is het project Reconstructie Singelring Fase 3 opgepakt. In maart 2022 heeft adviesbureau Kragten uit Herten de opdracht gekregen tot de voorbereiding van de reconstructie van de Singelring. Deze voorbereiding bestaat uit 3 opeenvolgende trajecten. 

Traject 1: De Kaders

Allereerst wordt een klankbordgroep gevormd bestaande uit bewoners en belanghebbenden. U kunt zich voor de klankbordgroep aanmelden door het versturen van een email naar singelring@kragten.nl onder vermelding van “Aanmelding klankbordgroep Singelring Fase 3”. Op de openbare startavond op 12 mei 2022 wordt uitleg gegeven over het klankborden. Samen met de klankbordgroep en bureau Kragten gaan we op zoek naar de definitieve projectkaders voor deze reconstructie. De vast te stellen projectkaders gaan bijvoorbeeld over: 

  • Projectgrenzen
  • Financiering
  • Duurzaamheid
  • Klimaatadaptatie
  • Hoofdlijnen inrichting

Aan het einde van dit eerste traject worden de projectkaders ter besluit voorgelegd aan het bestuur.

Traject 2: Het ontwerpen

Met de vastgestelde kaders gaan we vervolgens een nieuwe inrichting ontwerpen. In het ontwerp wordt, samen met de klankbordgroep, bepaald hoe de nieuwe situatie er uit gaat zien. Waar komen bijvoorbeeld parkeerplaatsen, fietspaden, verlichting, bomen en groen. 

Het gemaakte ontwerp wordt ter inspraak gelegd zodat iedereen het kan bekijken en er op kan reageren. Gelijktijdig wordt vooruitgekeken naar de uitvoering en worden eisen en wensen verzameld om het werk te kunnen maken. Na de inspraak wordt het ontwerp aan het bestuur ter besluit voorgelegd.

Traject 3: Het Contract

De voorbereiding eindigt met het opstellen en aanbesteden van het contract voor de uitvoering van het werk. De klankbordgroep wordt betrokken bij het opstellen van het contract. 

Planning voorbereiding

Eind 2022 willen we de projectkaders ter besluit voorleggen aan de gemeenteraad van Roermond. Direct daarna gaan we verder met het ontwerpen van de inrichting. Het definitief ontwerp willen we in de zomer van 2023 gereed hebben. Het streven is dat de uitvoering van het werk begin 2024 gaat starten.

Bodemonderzoek

In maart 2022 is aan Econsultancy uit Swalmen de opdracht verstrekt voor het uit te voeren bodemonderzoek in Singelring fase 3. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt in de voorbereiding.

Het project is april 2021 begonnen en kent nog veel vragen. Gedurende het project zullen deze beantwoord moeten worden. Als u op de hoogte wilt blijven van het verloop van dit project kunt u zich aanmelden voor een nieuwsbrief per email. 

Om deze email-nieuwsbrief te ontvangen hoeft u alleen een email te sturen aan: singelring@roermond.nl met als onderwerp: “Aanmelding nieuwsbrief singelring Fase 3”. 

Het emailadres waarmee u zich aanmeldt wordt alleen gebruikt voor het toezenden van de nieuwsbrieven van het project Reconstructie Singelring Fase 3. Het emailadres wordt niet met andere gedeeld. Ook kunt u zich altijd op dezelfde manier afmelden.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met:  

 

Onderstaande bewonersbrief is verstuurd aan de bewoners en ondernemers van de Singelring e.o.