Project: Reconstructie Singelring Fase 3

De gemeente Roermond is gestart met de voorbereiding van de Reconstructie Singelring Fase 3. Dit project omvat de herinrichting van de Minderbroederssingel, het Zwartbroekplein en het deel Willem II Singel vanaf het Zwartbroekplein tot en met het Kruisvlak met de Koninginnelaan. Het project Reconstructie Singelring Fase 3 is de laatste en afsluitende fase van de reconstructie van de ring van singels rondom het historische hart van Roermond.

Een groot deel van het riool in het projectgebied is er slecht aan toe en moet vervangen worden. Ook de verhardingen en de openbare verlichting moeten vervangen worden. Verder moet de inrichting van de openbare ruimte aan de huidige eisen gaan voldoen. Zo benoemt het verkeersveiligheidsplan 2020 enkele aandachtpunten. Onder meer moet het oversteken van fietsers en voetgangers op bepaalde plaatsen verbeterd worden, bijvoorbeeld ter plaatse van de Brandweerkazerne. Vanuit de Groenvisie moet ook hier invulling gegeven worden aan de ambitie voor meer groen in de openbare ruimte.

De gemeenteraad heeft eerder al besluiten genomen om voor eenheid en herkenbaarheid van de singelring te zorgen. Daarvoor heeft de gemeenteraad de Visie Reconstructie Singelring en de Materialisatie Singelring vastgesteld. Andere vertrekpunten voor dit project komen uit het Mobiliteitsplan, het Verkeersveiligheidsplan, de Groenvisie en het gemeentelijk rioleringsplan. 

De Visie Reconstructie Singelring omschrijft het gewenste toekomstbeeld. Deze visie wordt uitgelegd en onderbouwd in de twee visiedocumenten. Deel A bevat de Visie, beschrijft het tot stand komen van de visie en geeft de eerste uitwerking voor de verschillende onderdelen van de Singelring. In deel B van de visiedocumenten staan de achtergronden van de visie. 

Ten behoeve van de gewenste eenduidigheid in beeld en herkenbaarheid van de Singelring geeft de Materialisatie Singelring aan welke materialen te gebruiken voor de inrichting van de openbare ruimte. 

De Singelring omvat als ruimtelijke continuïteit de historische binnenstad van Roermond. Zowel architectuur als de inrichting van de openbare ruimte stralen status en allure uit. De Singelring heeft binding met de kwaliteit van de historische binnenstad maar toch met een eigen schaal en identiteit. De Singelring vormt ook de verbinding naar de binnenstad.

Aan de Singelring wordt zowel gewoond als gewerkt. Vanuit historisch oogpunt is het wonen langs de Singelring in statige panden kwalitatief hoogwaardig. De bedrijvigheid bestaat vooral uit dienstverlening en (semi)-overheid.

Roermond heeft voor de Singelring op tijd de balans gevonden tussen leefbaarheid en uitstraling enerzijds en anderzijds verkeer en parkeren. Het verkeer wordt niet geweerd maar wordt gedoseerd en gestuurd toegelaten. Verkeer dat er moet komen kan er komen. Het overige verkeer is elders door goede maatregelen (op stads en regionaal niveau) opgelost. Hiermee heeft Roermond adequaat gereageerd op haar ontwikkeling van regionale stad naar euregionaal stedelijk centrum dat bruist, bereikbaar is en veel te bieden heeft.

Fietsers en voetgangers voelen zich weer thuis op de Singel. Op de Singels wordt weer geflaneerd en er wordt gekeken en bekeken. Voor de voetganger en de fietser is weer voldoende plaats gereserveerd en de oversteekbaarheid is goed. Dit geldt ook voor minder validen en ouderen. De Singel bruist weer door gezellige drukte. Geen drukte door rijdende en geparkeerde auto’s maar een drukte doordat meerdere gebruiksgroepen naast elkaar en door elkaar op een veilige manier de Singelring gebruiken om zich te verplaatsen, te verblijven maar bovenal om te genieten van een mooi stukje Roermond.

Dankzij het maken van robuuste keuzes in het verleden is een Singelring ontstaan die de gewenste identiteit van Roermond weer ondersteund met een knipoog naar het verleden doordat de Singelring weer oprecht de omvatting van de historische stad is met daarin haar poorten als toegang.

Nog niet bekend is hoe alle wensen en eisen te vertalen naar een nieuwe inrichting voor deze straten. Ook is er eerst studie en onderzoek nodig voordat aan het ontwerpen van een nieuwe inrichting begonnen kan worden. Zo moet er nog onderzoek gedaan worden aan de riolering, de verkeerssituatie, het groen en de bomen. In deze onderzoeken wordt ook de Kapellerpoort meegenomen net zoals de aansluitingen van zijstraten. Een ander belangrijk onderzoek is naar de bodemvervuiling in de Minderbroedersingel. De onderzoeken zijn medebepalend voor wat de mogelijkheden zijn met een nieuwe inrichting.

Nu het bestuur heeft besloten het project Reconstructie Singelring Fase 3 op te pakken worden eerst de noodzakelijke technische onderzoeken uitgezet. Als er dan voldoende bekend is worden bewoners en belanghebbenden benaderd om mee te denken over dit project in een klankbordgroep. Naar verwachting is dit in het najaar van 2021. Deze samenwerking moet leiden tot een nieuw voorstel aan het bestuur over de definitieve kaders voor dit project. Nadat het bestuur over de kaders besloten heeft gaan we samen met het klankbord verder met het ontwerpen van een nieuwe inrichting. 

Het nieuwe inrichtingsplan wordt via inspraak voorgelegd aan alle bewoners en belanghebbenden zodat iedereen er nog eens over kan meepraten. Pas na de inspraak neemt het bestuur een besluit over het definitieve plan dat uitgevoerd gaat worden. Wanneer het plan uitgevoerd gaat worden is nog niet bekend. Het streven is dat eind 2022 duidelijk is wat uitgevoerd moet gaan worden. De uitvoering zelf zou dan in het najaar van 2023 kunnen starten.

Het project is april 2021 begonnen en kent nog veel vragen. Gedurende het project zullen deze beantwoord moeten worden. Als u op de hoogte wilt blijven van het verloop van dit project kunt u zich aanmelden voor een nieuwsbrief per email. 

Om deze email-nieuwsbrief te ontvangen hoeft u alleen een email te sturen aan: singelring@roermond.nl met als onderwerp: “Aanmelding nieuwsbrief singelring Fase 3”. 

Het emailadres waarmee u zich aanmeldt wordt alleen gebruikt voor het toezenden van de nieuwsbrieven van het project Reconstructie Singelring Fase 3. Het emailadres wordt niet met andere gedeeld. Ook kunt u zich altijd op dezelfde manier afmelden.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met:  

 

Uw Reactie
Uw Reactie