document-klassiek iconAsfaltcentrale Besix

De afgelopen jaren zijn asfaltcentrales in het nieuws geweest omdat bij sommige centrales in het land er sprake was van een te grote milieubelasting. 

In april 2023 bracht de landelijke Onderzoeksraad voor Veiligheid nog een rapport uit over de aanwezigheid van milieuhinderlijke bedrijven, zoals asfaltproductiebedrijven in de woonomgeving en de effecten en de effecten die dat kan hebben op de volksgezondheid. Het betreft overigens in dit geval een algemeen onderzoek dat niet specifiek betrekking heeft op de Asfaltcentrale in Roermond. 

De gemeente Roermond houdt toezicht op de milieubelasting van Asfaltcentrale Besix aan de Schipperswal 19 met name zijn de geurhinder en de uitstoot van Zeer Zorgwekkende Stoffen in het kader van dat toezicht van belang. 

Op de bewonersavond van 30 juni 2022, die op het stadhuis plaatsvond, werd toegezegd dat de gemeente zelf metingen naar de uitstoot van Zeer Zorgwekkende Stoffen en de geurbelasting van de Asfaltcentrale gaat uitvoeren. 

Asfaltbedrijven hebben een wettelijke verplichting om de uitstoot van Zeer Zorgwekkende Stoffen te minimaliseren. De Asfaltcentrale heeft daarom in het najaar van 2022 sommige asfaltmengsels met lagere temperaturen geproduceerd. Produceren tegen lagere temperaturen (beperking van het verhittingsproces in de Asfaltcentrale) kan immers de geurbelasting en de uitstoot van Zeer Zorgwekkende Stoffen beperken. Tijdens deze productie met lagere temperaturen heeft de Asfaltcentrale zelf metingen naar de geurbelasting en de uitstoot van Zeer Zorgwekkende Stoffen verricht. 

De milieuwetgeving bepaalt dat het bedrijf periodiek, – in ieder geval – elke vijf jaar, de gemeente informeert over de uitstoot van Zeer Zorgwekkende Stoffen. Er zijn in 2021 voor het laatst metingen uitgevoerd door de Asfaltcentrale. Deze rapporten kunt u op aanvraag inzien door het maken van een afspraak met de heer B. Valkenburg van de gemeente Roermond. Hij is bereikbaar tijdens kantooruren op het telefoonnummer: 0475-359 311.  

Geurhinder

De gemeente heeft de afgelopen jaren veel meldingen ontvangen over geuroverlast die – gelet op de aard van de geur die werd waargenomen - te maken zouden kunnen hebben met de productie van asfalt. In de geldende omgevingsvergunning van de Asfaltcentrale staat een maximale norm voor de toelaatbare geurbelasting.
In november 2022 heeft de gemeente een geuronderzoek uitgevoerd doordat in opdracht van de gemeente bij de Asfaltcentrale metingen zijn verricht. Op basis van de meetresultaten wordt dan een berekening gemaakt over de verspreiding van de geur naar de omgeving.
De onderzoeksresultaten van de metingen naar de geurbelasting, die de gemeente heeft laten uitvoeren, worden binnenkort bekendgemaakt o.a. door een publicatie op deze website.   

Uitstoot van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)

Dat de gemeente laat ook metingen naar Zeer Zorgwekkende Stoffen uitvoeren in het bijzonder de uitstoot van zgn. Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK) en benzeen.  De asfaltcentrale zal in 2023 eveneens metingen naar de uitstoot van deze stoffen laten uitvoeren

In mei 2023 laat de gemeente metingen uitvoeren naar de uitstoot van PAK en Benzeen door de Asfaltcentrale. Deze metingen worden niet alleen op het terrein van de Asfaltcentrale zelf verricht maar ook op enkele andere locaties in de omgeving. 

Waar kunt u met meldingen over geuroverlast terecht 

Meldingen van geuroverlast kunt u online of telefonisch aan ons doorgeven. Op www.roermond.nl/meldingen staat hoe dat moet. 

Tip: Vermeld bij uw melding de wijk of het adres waar de geuroverlast is waargenomen, het tijdstip en de duur van de geuroverlast. Periodiek geven wij de meldingen, geanonimiseerd, door aan de Asfaltcentrale. De Asfaltcentrale gaat dan na, welk mengsel het bedrijf op het moment van de melding produceerde.