Asfaltcentrale BESIX

De afgelopen jaren zijn asfaltcentrales in het nieuws geweest omdat bij sommige centrales in het land er sprake was van een te grote milieubelasting. De gemeente Roermond houdt toezicht op de milieubelasting van asfaltcentrale BESIX aan de Schipperswal 19. Vooral geurhinder en de uitstoot van Zeer Zorgwekkende Stoffen zijn belangrijke aandachtspunten binnen dit toezicht.

Asfaltbedrijven hebben een wettelijke verplichting om de uitstoot van Zeer Zorgwekkende Stoffen te minimaliseren. De milieuwetgeving bepaalt dat het bedrijf periodiek, – in ieder geval – elke vijf jaar, de gemeente daarover informeert. Met uitzondering van de stoffen die genoemd zijn in bijlage 2 van de Wet milieubeheer. Hieronder vallen o.a. benzeen en de PAK-verbinding benzo(a)pyreen. Dat heeft de asfaltcentrale gedaan. Het betreft hier een rapport van de asfaltbranche van de Vakgroep Bitumineuze Werken onderdeel van Bouwend Nederland. Dat rapport is geschreven tussen 2020 en 2021. 

De asfaltcentrale heeft in het najaar van 2022 sommige asfaltmengsels met lagere temperaturen geproduceerd. Produceren tegen lagere temperaturen (beperking van het verhittingsproces in de asfaltcentrale) kan uiteindelijk de geurbelasting en de uitstoot van Zeer Zorgwekkende Stoffen beperken. Tijdens deze productie met lagere temperaturen heeft de asfaltcentrale zelf metingen naar de geurbelasting en de uitstoot van Zeer Zorgwekkende Stoffen verricht. BESIX heeft ondertussen een nieuwe rapportage over de te nemen maatregelen ingediend, om de uitstoot te verminderen.

Resultaten van de metingen door de gemeente 

Op de bewonersavond van 30 juni 2022, die op het stadhuis plaatsvond, werd toegezegd dat de gemeente zelf metingen naar de uitstoot van Zeer Zorgwekkende Stoffen en de geurbelasting van de asfaltcentrale gaat uitvoeren. Het uitvoeren van een meting is lastig. Er zijn maar enkele bureaus in Nederland die een gecertificeerde meting kunnen uitvoeren en de meeste bureaus willen geen offerte uitbrengen in verband met drukte of vanwege het feit dat zij al metingen voor het bedrijf doen. Het uitvoeren van de metingen is kostbaar en het uitwerken van de meetresultaten vergt ook veel specialistisch kennis en dus tijd.

Uitstoot van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)

De gemeente heeft in mei 2023 metingen naar de uitstoot van Zeer Zorgwekkende Stoffen laten uitvoeren in het bijzonder naar de uitstoot van zgn. Polycyclische Auromatische Koolwaterstoffen (PAK) en benzeen. Deze metingen zijn niet alleen op het terrein van de asfaltcentrale zelf (bij de schoorsteen) verricht maar ook op enkele andere locaties in de omgeving. 
De resultaten van dat gemeentelijke onderzoek vindt u hieronder op de website in het meetrapport. Op basis van dat rapport gaat de gemeente onderzoeken in hoeverre de uitstoot te hoog is. Op basis hiervan kunnen we maatregelen ondernemen. Daarnaast zijn we blijvend in gesprek met omwonenden en BESIX.

Meting door de gemeente van de mate van geurhinder

De gemeente heeft de afgelopen jaren veel meldingen ontvangen over geuroverlast die – gelet op de aard van de geur die werd waargenomen - te maken kan hebben met de productie van asfalt. In de geldende omgevingsvergunning van de asfaltcentrale staat een maximale norm voor de toelaatbare geurbelasting. 

In november 2022 heeft de gemeente een geuronderzoek uitgevoerd. In opdracht van de gemeente zijn bij de asfaltcentrale metingen verricht. Op basis van de meetresultaten werd een berekening gemaakt over de verspreiding van de geur naar de omgeving. De resultaten van de metingen naar de geurbelasting, die de gemeente in het najaar van 2022 heeft laten uitvoeren, vindt u hieronder op deze website. De geurbelasting voldeed aan de normen, zoals opgenomen in de geldende milieuvergunning voor de asfaltcentrale.

Waar kunt u met meldingen over geuroverlast terecht 

U kunt een melding maken als de vervelende geur die u ruikt op de een of andere manier te maken lijkt te hebben met het maken van asfalt. In 2023 werden 150 meldingen ontvangen tegenover 190 meldingen in 2022.

Meldingen van geuroverlast kunt u online of telefonisch aan ons doorgeven. Op www.roermond.nl/melding-openbare-ruimte staat hoe dat moet.

Tip: Benoem bij uw melding de wijk of het adres waar de geuroverlast is waargenomen, het tijdstip en de duur van de geuroverlast.