Privacy

De gemeente Roermond hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens. Informatie over bezoeken aan deze website worden alléén gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en kan niet herleid worden naar individuele personen.  De verstrekte (persoonlijke) gegevens ten behoeve van informatieverzoeken of aanvragen zullen nooit ter beschikking gesteld worden aan derden.

Privacybeleid

De gemeente Roermond voert wettelijke taken uit zoals de Wet Basisregistratie Personen (BRP), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Participatiewet, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Voor de uitvoering van deze taken zal de gemeente gegevens van u moeten bewerken, of dat nu bijvoorbeeld is voor de aanvraag van een paspoort, een gehandicaptenparkeerkaart, een omgevingsvergunning of een aanvraag voor ondersteuning binnen de Wmo. De gemeente zou haar wettelijke taken niet kunnen uitvoeren als daarvoor geen gegevens mogen worden vastgelegd.

De gemeente heeft een door het college van Burgemeester en Wethouders vastgesteld privacybeleid waarin specifieke zaken zijn vastgelegd zoals de manier van verantwoording, het borgen van privacyrechten en het invullen van nadere privacy richtlijnen. Het privacybeleid is een standaard voor de manier waarop de gemeente omgaat met privacybescherming.

Privacybeleidskader gemeente Roermond

Informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging is de verzamelnaam voor de processen, die ingericht worden om de betrouwbaarheid van processen, de gebruikte informatiesystemen en de daarin opgeslagen gegevens te beschermen tegen al dan niet opzettelijk onheil. Het informatiebeveiligingsbeleid geeft algemene beleidsuitgangspunten over informatiebeveiliging. Deze uitgangspunten hebben een sterk normerend karakter en geven keuzes weer. Dit document is het optimum beleid gebaseerd op de norm 'Baseline lnformatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BlO)'. 

Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

De gemeente Roermond verzamelt gegevens over u als u een dienst van de gemeente vraagt, zoals het verkrijgen van een vergunning , een uitkering of subsidie. Deze informatie is nodig om u zo goed mogelijk te helpen bij het verlenen van de dienst die u hebt aangevraagd.

Om welke gegevens gaat het?

De gegevens die wij nodig hebben voor de behandeling van uw verzoek zetten wij in onze computersystemen en soms ook op papier. Samen vormen ze uw dossier. Het kan daarbij om de volgende gegevens gaan, zoals uw:

  • burgerservicenummer (BSN)
  • voor- en achternaam (van gehuwden geboortenaam)
  • geslacht en geboortedatum
  • burgerlijke staat
  • nationaliteit
  • contact- en adresgegevens (telefoonnummer, emailadres, huisadres)
  • bankrekeningnummer(s)
  • inkomensgegevens

Waar komen mijn gegevens vandaan?

Deze gegevens geeft u zelf aan de gemeente als wij daarom vragen. Ook kunnen wij gegevens halen uit de Basisregistratie Personen of aanvragen bij andere organisaties, zoals de Belastingdienst, RDW, de Sociale Verzekeringsbank en het UWV.

Kan ik mijn gegevens inzien?

Het is mogelijk om uw dossier in te zien. Hiervoor moet u een aanvraag voor inzage doen bij de gemeente. U kunt alleen inzage in uw eigen gegevens aanvragen, niet in die van anderen.

Hoe doe ik een aanvraag voor inzage?

Maak gebruik van het online formulier "Inzageverzoek persoonsgegevens"externe-link-icoon. Om dit formulier in te kunnen vullen moet u inloggen met uw DigiD.

Let op: dit formulier is niet geschikt voor het aanvragen van diensten van de Gemeente Roermond, zoals het verlengen van een rijbewijs, doorgeven wijzigingen etc. Voor dit soort diensten verwijzen wij u naar de homepagina waarop een aantal verwijzingen te zien zijn.

Voor vragen over de status van afhandeling van een aanvraag bij Sociale zaken, een afschrift van een uitkeringsspecificatie etc. kunt u een mail sturen aan mail@roermond.nl.

Kunt u geen gebruik maken van het online formulier? Stuur dan een brief naar de gemeente waarin u duidelijk vermeldt welke gegevens u wilt inzien. Bijvoorbeeld: ‘ik wil mijn persoonsgegevens zien van juni 2015 tot en met februari 2016’, of: ‘ik wil alle gegevens zien die horen bij een aanvraag die ik heb gedaan’. Hierbij moet u duidelijk opschrijven om welke aanvraag het gaat. Stuur uw brief naar:

Gemeente Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

Binnen 4 weken na ontvangst van uw brief krijgt u een brief van ons terug met het antwoord of en op welke manier u de gevraagde gegevens kunt inzien.

Mag ik mijn verzoek voor inzage ook per e-mail aanvragen?

U kunt uw verzoek voor inzage alleen schriftelijk doen. De gemeente heeft een kopie van uw identiteitsbewijs nodig. Omdat een e-mail verbinding niet altijd veilig is, is dit niet mogelijk per email.

Moet ik betalen voor de inzage in mijn dossier?

Nee, u hoeft hier niet voor te betalen.

Kan ik de gegevens in mijn dossier laten aanpassen of verwijderen?

Ja, dat kan. Daar is wel een goede reden voor nodig zoals:

  • Uw gegevens zijn niet juist of zijn onvolledig.
  • Uw gegevens zijn niet belangrijk (tellen niet mee) voor het doel waarvoor u een aanvraag heeft ingediend.

Wat moet ik doen om mijn gegevens te laten aanpassen of verwijderen?

Stuur ons een brief waarin u aangeeft welke gegevens u wilt aanpassen of verwijderen.

Kijk voor het adres onder ‘Hoe doe ik een aanvraag voor inzage?’. Ook nu sturen wij u binnen vier weken na ontvangst van uw brief een brief terug met het antwoord of en op welke manier uw gegevens worden aangepast of verwijderd.

Gebruik van 'cookies'

De gemeente Roermond maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren (bijvoorbeeld welke pagina’s het meest worden bezocht). Deze gegevens worden verzameld door middel van zogenaamde 'cookies'. Cookiesexterne-link-icoon zijn kleine tekstbestanden die een website meestuurt naar uw computer. In deze cookies worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen, of gegevens die herleidbaar zijn naar persoonlijke gegevens. Dit is dus geheel anoniem en heeft alleen als doel om de website te verbeteren. Hiervoor is een verwerkersovereenkomst gesloten. 
Wij gebruiken géén tracking cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen. 

Liever géén cookies?

U kunt zelf bepalen of u cookies accepteert of weigert. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat cookies worden geweigerd of dat vooraf toestemming wordt gevraagd voor het plaatsen van cookies. Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u op de website ConsuWijzerexterne-link-icoon.

Cameratoezicht in gemeentelijke gebouwen

In diverse gemeentelijke gebouwen hangen bewakingscamera’s voor de veiligheid van medewerkers en bezoekers en ter bescherming van eigendommen van de gemeente en van bezoekers.

De beelden die door deze camera’s worden verkregen worden bewaard en zijn onderworpen aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De gemeente heeft een protocol vastgesteld, waarin het gebruik van camera’s wordt geregeld en een protocol waarin de rechten van degenen die aan cameratoezicht zijn onderworpen zijn geregeld.

Als u gefilmd bent in een gemeentelijk gebouw en u wenst inzage in die opnames te hebben, dan kunt u een schriftelijk verzoek indienen. Vul hiervoor het formulier Verzoek om inzage opname beelden cameratoezicht in. 

Formulier: verzoek om inzage camerabeelden

Coordinated Vulnerability Disclosure (CVD)

De gemeente Roermond hecht een groot belang aan de veiligheid van de ICT-infrastructuur en de diverse informatiesystemen. Ondanks dat wij ons best doen om onze systemen zo goed mogelijk te beveiligen, realiseren wij ons dat geen enkel systeem 100% veilig is en dat door menselijk handelen en/of onvolkomenheden in software, kwetsbaarheden kunnen ontstaan.

Wanneer een kwetsbaarheid of beveiligingslek in ons systeem wordt ontdekt, dan vernemen wij dat graag. We ondernemen dan stappen om de kwetsbaarheid te verhelpen. Door melding te maken van een kwetsbaarheid, verklaart u akkoord te zijn met onderstaande afspraken en zal de gemeente Roermond uw melding volgens onderstaande afspraken behandelen

Coordinated Vulnerability Disclosure procedure