Een unieke Roermondse sociale agenda: Kiezen voor Kansen

21 juni 2023
Nieuwsbericht

Met het programma ‘Kiezen voor Kansen’ investeert Roermond in de periode 2023 t/m 2026 ruim 10 miljoen euro extra in het sociaal domein. Daarmee gaat Roermond iets unieks doen dat een voorbeeld is voor vele gemeenten in Nederland. Doel van het programma is de bestaanszekerheid, kansengelijkheid en gezondheid van inwoners te bevorderen. 

Aanleiding 

In de afgelopen jaren is in Roermond hard gewerkt aan de transformatie van het sociaal domein. Er zijn diverse aanpakken ontwikkeld die bijdragen aan beter welbevinden en participatie van inwoners. Met het programma 'Kiezen voor Kansen’ pakt Roermond door op de initiatieven die er al zijn, zoals ‘Kansrijke Start’ (voor jonge gezinnen), ‘Vroegsignalering bij schulden’ en ‘Seniorvriendelijk Roermond’. 

Met nieuwe/extra aanpakken schept de gemeente meer kansen voor inwoners. Voorbeelden van deze vernieuwende aanpakken zijn het invoeren van een ‘verrijkte schooldag’, het voorkomen van armoede onder werkenden, het bouwen van een ‘Quiet Community’ en het invoeren van één ontmoetingsplek in de wijk waar inwoners met alle vragen terecht kunnen.

Wethouder Marianne Smitsmans: “Samen met de inwoners van Roermond hebben we de afgelopen jaren gewerkt aan een menselijke en sociale samenleving waarin ontmoeten, ondersteunen en ontwikkelen centraal staan. Een samenleving waarin iedereen mee doet en zichzelf mag zijn. Op dat fundament bouwen we nu voort. Waar we weten wat werkt, intensiveren we de aanpak. En anders gaan we op zoek naar wat beter werkt. We investeren in samenhang en verbinding, domeinoverstijgend en samen met onze sociale maatschappelijke partners. Iedereen, en zeker mensen in een kwetsbare positie, kan op ons rekenen”.

Focus in de aanpak

Uniek aan het programma Kiezen voor Kansen is de integrale, preventieve en gebiedsgerichte benadering. Integraal, omdat de aanpakken in onderlinge samenhang en verbinding uitgevoerd worden. Preventief, omdat we er zo vroeg mogelijk bij willen zijn en extra aandacht hebben voor pasgeborenen, jonge kinderen, hun opvoeder(s) en hun netwerk. Gebiedsgericht, omdat we het meest investeren in gebieden met de grootste sociale problematiek. Op deze manier bundelen we krachten en zetten we die gericht en dus maximaal in.

Wethouder Felix van Ballegooij: “Helaas maakt het in Roermond nog veel uit in welke wijk je geboren wordt. Die kansenongelijkheid gaan we met een goed doordachte aanpak doorbreken. Ongelijkheid is onrechtvaardig, dus dat gaan we stevig bestrijden en daar investeren we de komende jaren gericht extra middelen in. Met deze sociale agenda denken we niet in kokers, maar verbinden we het sociaal domein met onderwijs en kinderopvang. Onze inwoners leven immers ook niet in kokers”. 

Landelijke programma’s

Roermond heeft de recent afgesloten landelijke akkoorden - Integraal Zorg Akkoord, het Gezond en Actief Leven Akkoord, het Wonen Ondersteuning Zorg voor Ouderen Akkoord en de Hervomingsagenda Jeugd - integraal verwerkt in het programma ‘Kiezen voor Kansen’. Deze nieuwe gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden werkt Roermond in samenwerking met andere partners uit, om actuele maatschappelijke vraagstukken, zoals de toegankelijkheid van de zorg, op te lossen.

Gemeenteraad aan zet 

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om het programma ‘Kiezen voor Kansen’ vast te stellen en ook het incidentele investeringsbedrag van ruim 10 miljoen euro ter beschikking te stellen voor uitvoering van het programma. Op 6 juli behandelt de gemeenteraad van Roermond het programma ‘Kiezen voor Kansen’.

Lees hier het programma van Kiezen voor Kansen.