Gestelde vragen tijdens informatieavond Roerdelta

Vragen die tijdens de informatieavond in december 2023 gesteld zijn over:

Het dijkpark

Het hoogste punt van de dijk wordt aangelegd op ca. +23,15m NAP (inclusief de leeflaag). Met deze hoogte wordt in het gebied Roerdelta de hoogwaterveiligheid voor de komende 100 jaar geborgd, op basis van de huidige wettelijke landelijke norm voor de hoogwaterveiligheid (2017).

Ja. In het stedenbouwkundig plan wordt er rekening mee gehouden dat boven op de groene dijk een extra leeflaag van minimaal één meter grond wordt aangebracht. In deze leeflaag is het in principe mogelijk om bomen te planten en is ruimte voor andere voorzieningen als kabels en leidingen. Maar ook banken, prullenbakken, verkeersborden, paaltjes, lichtmasten en wandelpaden behoren tot de mogelijkheden. De inrichting van het openbaar gebied is onderdeel van het concept stedenbouwkundig plan en zal gedurende de planontwikkeling verder worden uitgewerkt.

In het huidige concept stedenbouwkundig plan zijn er op twee plaatsen een mogelijkheid voor bijzondere voorzieningen. Deze voorzieningen kunnen horeca zijn; geen ‘natte’ horeca zoals een café maar wel eetgelegenheden voor bijvoorbeeld lunch/diner, mits dit plaatsgebonden is of een  andere functie heeft die aansluit bij de visie die we voor ogen hebben met het gebied.

We verwachten dat de beoogde ophoging van het gebied weinig tot geen effect heeft op de grondwaterstromen. Nadat het ontwerp verder in detail is uitgewerkt, wordt door het waterschap en de projectontwikkelaar nader onderzoek gedaan naar het effect van het plan op grondwater en kunnen eventueel benodigde maatregelen worden getroffen.

De woningen

Momenteel wordt er nog gestudeerd op de volumes van de bouwblokken. In het huidig concept stedenbouwkundig plan wordt een gemiddelde van 5 verdiepingen gehanteerd. Het gebouw op het Shelleiland wordt maximaal 15 bouwlagen hoog.

Ongeveer 40% van de nieuwe wijk wordt bebouwd en 60% blijft onbebouwd (groenvoorzieningen).

De hoogte van de bebouwing die grenst aan de Voorstad Sint Jacob sluit aan op de bestaande bebouwing van 2 tot 3 bouwlagen. Dichter bij de Maas wordt de bebouwing geleidelijk hoger. Met deze hoogbouw aan de Maas bieden we ruimte voor wonen met uitzicht op het water. 

Het plan bevat een mix van grondgebonden woningen en appartementen voor verschillende doelgroepen. Momenteel kan er nog niets gezegd worden over het woningbouwprogramma zoals typologie/ plattegronden van woningen, verhoudingen koop-/huurwoningen en over koop-/huurprijzen. In de verdere planuitwerking zal hier meer duidelijk over worden. Wel kunnen we melden dat het plan een mix van grondgebonden woningen en appartementen bevat voor verschillende doelgroepen in een groene omgeving die de (binnen)stad Roermond met het water zal gaan verbinden. Daarnaast kijken we vanzelfsprekend naar het vastgestelde woonbeleid (Structuurvisie wonen midden Limburg 2022-2025 en Woondeal Middel Limburg) naar welke woonbehoefte er in de stad is en aan welke typen woonruimtes er behoefte is. Er is op dit moment geen CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap) in het gebied gepland. We zijn in gesprek met initiatiefnemers die graag een CPO willen realiseren in het plan.

Qua planning gaan we ervan uit dat de voorbereiding op de bouw in 2026 start. De verwachting is dat dit  voornamelijk het grondverzet zal zijn. De bouw van de woningen start nog niet in 2026. Waar er precies wordt gestart met bouwen, wordt nog uitgewerkt aan de hand van het concept stedenbouwkundig plan. Dat is ook afhankelijk van procedures die nog doorlopen moeten worden, zoals de omgevingsplanprocedure en vergunningen.

Het uitgangspunt is om het gebied zo duurzaam mogelijk te ontwikkelen. Denk daarbij aan natuurinclusief bouwen, een manier van bouwen die rekening houdt met de natuurlijke omgeving. Er wordt waar mogelijk gezorgd voor voldoende infiltratie van regenwater. De woningen worden klimaatadaptief gebouwd, zodat ze goed bestand zijn tegen wateroverlast, droogte en hitte. En voor de energievoorziening streven we naar het gebruik van duurzame voorzieningen zoals zonnepanelen en warmtepompen.

Het verkeer

Met behulp van een verkeersmodel is op hoofdlijnen bekend hoeveel verkeer er extra bij komt als gevolg van Roerdelta. Mede op basis van die aantallen werken we momenteel aan een verkeerscirculatieplan, om te kijken wat de effecten zijn van de bereikbaarheid/drukte en welke maatregelen ten behoeve van verkeersveiligheid daar bij horen. Als het verkeerscirculatieplan gereed is, publiceren we het op deze webpagina.

Ten behoeve van de bouw worden veiligheidsplannen en afspraken gemaakt met de leveranciers van bouwmateriaal, om ervoor te zorgen dat de (verkeers)veiligheid wordt geborgd. Ook gaat de gebiedsontwikkeling in fases uitgevoerd worden. Op die manier proberen we de verkeersbewegingen gedurende de bouwperiode zoveel mogelijk te beperken.

Toegang voor dit specifieke verkeer is te allen tijde gewaarborgd. Hulpdiensten hebben via de hoofdpaden in het park speciale toegangen (bijvoorbeeld door middel van een sleutel). Verhuizingen kunnen plaatsvinden via de hoofdpaden en post- en pakketbezorging verloopt via de Voorstad Sint Jacob door middel van pakketpunten. De inschatting van al deze verkeersbewegingen tot 2030 is meegenomen in het verkeerscirculatieplan.

Roerdelta wordt deels ontsloten via de Voorstad en ook bestaande bewoners moeten natuurlijk van de weg gebruik kunnen blijven maken. Omdat gemotoriseerd verkeer en fietsverkeer zal toenemen op De Ster, Voorstad Sint Jacob en de Burgemeester Höppernerlaan zal uit onderzoek moeten blijken welke aanvullende verkeersmaatregelen daar nodig zijn voor een vlotte en veilige doorstroom van het verkeer. De omgeving van BS Aan de Roer heeft hierbij speciale aandacht. Dit is onderdeel van het verkeerscirculatieplan waar we nu aan werken. 

In Roerdelta fase 2 mag gefietst worden op de gecombineerde wandel- en fietspaden. Er worden geen aparte fietspaden aangelegd.

De padenstructuur door het plangebied wordt aangesloten op onder andere de Voorstad Sint Jacob en op de bestaande fietsverbindingen naar Herten (Rode brug) en het Akcrospark. Zo ontstaat er een recreatieve route voor langzaam verkeer (voetgangers en fietsers) langs het water. Omdat gemotoriseerd verkeer en fietsverkeer zal toenemen op De Ster, Voorstad Sint Jacob en de Burgemeester Höppenerlaan zal uit onderzoek moeten blijken welke aanvullende verkeersmaatregelen nodig zijn voor een vlotte en veilige doorstroom van verkeer. De omgeving van BS Aan de Roer heeft hierbij speciale aandacht.

Parkeren

De booteigenaren parkeren op de kop van de landtong of, bij piekmomenten, op een locatie buiten het plangebied. We onderzoeken momenteel een 5-tal locaties buiten het plangebied. Hierbij houden we rekening met eventueel een combinatie van locaties, gelet op capaciteit en spreiding van de parkeerdruk.

Alleen op de kop van de landtong wordt straks geparkeerd. Op de overige delen van de landtong is alleen laden en lossen toegestaan.

In het plan is er rekening mee gehouden dat er voldoende parkeerplaatsen worden gerealiseerd voor de parkeervraag die ontstaat door de realisatie van de woningen en de herontwikkeling van de haven. Momenteel werken we aan een verkeerscirculatieplan, om te kijken wat de effecten zijn van de bereikbaarheid/drukte. Als dit plan informatie gereed is, wordt het op deze webpagina gepubliceerd. Uitgangspunt is dat parkeren voor bewoners van Roerdelta fase 2 binnen het plangebied wordt opgelost. In combinatie met het aanbieden van enkele deelauto’s voor bewoners moet dit voldoende zijn om aan de parkeervraag van bewoners te voldoen. Dat geldt ook voor bezoekers van bewoners. Zij kunnen deels binnen het plangebied en deels buiten het plangebied parkeren. Havenbezoekers parkeren in principe op de kop van de landtong. Alleen voor piekmomenten wordt onderzocht of in de nabijheid van de haven een (of meerdere) alternatieve parkeerlocatie voorhanden zijn.

Hier is in het verleden reeds aandacht aan besteed, op dit moment wordt het parkeerregime met voldoende bebording aangegeven. Van buitenlandse bezoekers mag verwacht worden dat ze zich op de hoogte stellen van de betekenis van Nederlandse verkeersborden, anders lopen zij het risico om bekeurd te worden. In het plangebied zal nieuwe bebording geplaatst worden conform het geldende parkeerregime.