Inkoop en aanbesteden

Beleid en voorwaarden

Aansprakelijkheidsbeperking

‘Op deze offerteaanvraag en een eventueel daaruit voortvloeiende opdracht zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten van de gemeente Roermond van toepassing. Deze zijn volledigheidshalve bijgevoegd. Als beperking van de aansprakelijkheid zoals opgenomen in artikel 14 van deze Algemene Inkoopvoorwaarden, zal voor deze opdracht onderstaand aanvullend ‘artikel aansprakelijkheidsbeperking’ van toepassing zijn. Eventuele door u te hanteren algemene of bijzondere voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.’

1. De in het kader van de opdracht door de contractant te vergoeden schade is per aanspraak beperkt tot een bedrag van:

  • € 150.000,-, met een maximum van € 300.000,- per jaar, voor opdrachten waarvan de waarde kleiner is dan of gelijk aan € 50.000,-;
  • € 300.000,-, met een maximum van € 600.000,- per jaar, voor opdrachten waarvan de waarde meer is dan € 50.000,- maar kleiner dan of gelijk aan € 100.000,-;
  • € 500.000,-, met een maximum van € 1.000.000,- per jaar, voor opdrachten waarvan de waarde meer is dan € 100.000,- maar kleiner dan of gelijk aan € 150.000,-;
  • € 1.500.000,-, met een maximum van € 3.000.000,- per jaar, voor opdrachten waarvan de waarde meer is dan € 150.000,- maar kleiner dan of gelijk aan € 500.000,-;
  • € 3.000.000,-, met een maximum van € 6.000.000,- per jaar, voor opdrachten waarvan de waarde meer is dan € 500.000,-.

2. De beperking van de aansprakelijkheid als hiervoor bedoeld komt te vervallen:

a. ingeval van aanspraken van derden op schadevergoeding ten gevolge van dood of letsel;

b. indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van contractant of personeel van de contractant;

c. in geval van schending van intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in artikel 8 van de Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten van de Gemeente.”

 

Lopende aanbestedingen

Op tenderned.nl vindt u alle aanbestedingen van de gemeente Roermond.

Social Return

De investeringen van de gemeente moeten naast het 'gewone' rendement ook een sociale winst opleveren. Inschrijvers op aanbestedingen moeten daarom een deel van de prijs van de opdracht besteden aan de inzet van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met onze inkoopadviseurs: