Leidend kader

Het Q-team heeft de ontwikkelprincipes voor de Roerdelta ontwikkeling uitgewerkt en vastgelegd in een document: Het Leidend Kader. Dit concept Leidend Kader is op 3 maart 2020 in een werksessie met de gemeentelijke Commissie Ruimte besproken.

De aanwezige raadsleden waren enthousiast en hebben hun reactie gegeven op het concept. Met deze reacties is het Q-team aan de slag gegaan en heeft deze verwerkt in het Leidend Kader, dat  in april in de commissie Ruimte besproken is en in mei aan de raad wordt voorgelegd in de eerstvolgende raadsvergadering. 

Er zijn zeven ontwikkelprincipes uitgewerkt, waaraan het stedenbouwkundig ontwerp getoetst zal worden:

  1. Roerdelta is een toevoeging aan de binnenstad van Roermond en kenmerkt zich door een interessante diverse stedelijkheid
  2. Van een waterkering naar een multifunctioneel landschappelijke dijk, die optimaal benut wordt
  3. We bouwen verder op het nautische karakter en maximaliseren de relatie met de stadshaven, de Maas en de Roer
  4. Roerdelta wordt gekenmerkt door een slim mobiliteit systeem, is autoluw en zet in op nieuwe mobiliteitssystemen
  5. Roerdelta is gezond en stimuleert ontmoeting en is inclusief
  6. Roerdelta is een veerkrachtig, klimaatadaptie en natuur inclusief systeem
  7. Roermond gaat slim om met reststromen

Bij het opstellen van de ontwikkelprincipes heeft het Q-team gebruik gemaakt van allerlei documenten, die in het verleden voor de Roerdelta ontwikkeling zijn opgesteld. Zoals bijvoorbeeld beleidsstukken, de spelregelkaart, de ingebrachte reacties in het kader van de burgerparticipatie enzovoort. Dit betekent dat het burgerparticipatietraject dat in 2017 is gestart, is afgerond en de Roerdelta ontwikkeling steeds meer vorm krijgt. Het Leidend Kader is een concreet vervolg op in het verleden getrokken conclusies: een 'doorvertaling', van de gewenste ambitie en kwaliteit voor Roerdelta.