Overlegorganen

Overlegorganen adviseren het college van B&W gevraagd en ongevraagd over onderwerpen waarvoor het overlegorgaan is ingesteld.

Cliëntenraad Participatiewet (PW)

De Cliëntenraad adviseert over het gemeentelijk beleid op het terrein van de Participatiewet (PW), sociale zaken en aangelegenheden die de uitvoering en de kwaliteit van de dienstverlening betreffen. Bel voor meer informatie het cluster Sociale Zaken via (0475) 35 97 14.

Gehandicapten Platform Roermond (GPR)

Het GPR is een onafhankelijke organisatie voor collectieve belangenbehartiging en advisering van mensen met een beperking en chronisch zieken. De doelstelling is volledige integratie van mensen met een beperking op alle terreinen van het maatschappelijk leven zoals - onder andere - geformuleerd in het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.

Jongerenraad Roermond

De Jongerenraad Roermond adviseert over alles wat jongeren tussen 12 en 27 jaar raakt: onderwijs, wonen, werken, uitgaan, fietsroutes, sporten, cultuur en jeugdhulp. Daarnaast onderhoudt de jongerenraad nauwe contacten met zoveel mogelijk andere jongeren uit Roermond om te weten wat er leeft en wat jongeren belangrijk vinden. Voor meer informatie of interesse om deel te nemen kun je mailen naar jongerenraad@roermond.nl of bellen met Ivo Heuts op 06 16 44 92 55.

Overlegplatform economische zaken en toerisme (OPET)

Het overlegplatform adviseert over economische en toeristische ontwikkelingen die een bijdrage leveren aan versterking van de stad Roermond waarbij de aspecten wonen, werken en recreëren centraal staan. Bel voor meer informatie het cluster Stedelijke Ontwikkeling via 14 0475.

Roermonds Natuur- en milieuoverleg (RNMO)

In het RNMO zijn onder andere vertegenwoordigd: lokale natuur- en milieuorganisaties, hengelsportverenigingen, waterschappen, wildbeheereenheden, beheerders van bos, natuur en landschap, Dienst Landelijk Gebied (DLG), Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL) en Ons Waardevol Cultuur Landschap (WCL) Midden-Limburg. Bel voor meer informatie het cluster Stedelijke Ontwikkeling via 14 0475.

Seniorenraad

De seniorenraad adviseert over het seniorenbeleid. Ga voor meer informatie naar www.seniorenroermond.nlexterne-link-icoon of bel het cluster Welzijn via 14 0475.

Stichting Sportraad Roermond

De Stichting Sportraad Roermond adviseert over het sport(accommodatie)beleid. Bel voor meer informatie met het cluster Welzijn via 14 0475.

Werkgroep marktaangelegenheden (Marktcommissie)

De werkgroep overlegt over zaken die te maken hebben met de markt. Bel voor meer informatie met het cluster Beheer Openbare Ruimte via 14 0475.

Wmo-raad (Wet maatschappelijke ondersteuning)

De Wmo-raad adviseert over het Wmo-beleid. In de Wmo-raad zitten burgers en vrijwilligers die ervaringsdeskundig zijn op de vele gebieden van de Wmo. Bel voor meer informatie met het cluster Welzijn via 14 0475.