document-klassiek iconRegister van gemeenschappelijke regelingen

Hieronder vindt u het overzicht van het Register van gemeenschappelijke regelingen gemeente Roermond als bedoeld in artikel 27 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen. In het register vindt u per gemeenschappelijke regeling: de deelnemers; de wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst; de overgedragen bevoegdheden; het adres en de plaats van vesting; of een openbaar lichaam, een bedrijfsvoeringsorganisatie of een gemeenschappelijk orgaan is ingesteld.

Gemeenschappelijke regeling ICT-NML

Deelnemers

Gemeenten Roermond, Weert, Nederweert en Venlo.

Wettelijke voorschriften

/

Overgedragen bevoegdheden

Uitvoering van de basistaken: systeembeheer, werkplekbeheer, technische infrastructuur- en databasebeheer, beheer datacommunicatie en infrastructuur, technisch en functioneel beheer generieke (kantoor) applicaties en gezamenlijke systeemtechnische applicaties, helpdesk en beheer en telefonie. Daarnaast wordt / kan via dienstverleningsovereenkomst aanvullende diensterlening worden aangeboden aan deelnemers.

Adres en plaats van vestiging

Roermond

Type gemeenschappelijke regeling

Openbaar lichaam, Bedrijfsvoeringsorganisatie, genaamd "ICT Noord en Midden-Limburg (ICT NML).

Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)

Deelnemers

Gemeenten Beek, Beekdaelen, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul, Venlo, Voerendaal, Weert, Waterschap Limburg. 

Wettelijke voorschriften

Gemeentewet, hoofdstuk XV van de Gemeentewet, Waterschapswet, hoofdstuk XVI van de Waterschapswet, Waterwet, de verontreinigingsheffing oppervlaktewater ingevolge de waterwet.

Overgedragen bevoegdheden

Aanwijzingen op het terrein van heffing en invordering gemeentelijke belastingen, delegatie op het terrein van heffing en invordering van gemeentelijke belastingen, aanwijzing op het terrein van waardering van onroerende zaken, delegatie op het terrein van uitvoering van de Wet WOZ, aanwijzingen op het terrein van heffing en de invordering van waterschapsbelasting, delegatie op het terrein van heffing en invordering van waterschapsbelastingen, mandaten op het terrein van heffing en invordering van gemeentelijke belastingen, respectievelijk waterschapsbelastingen.

Adres en plaats van vestiging

Roermond, Postbus 2417,6040 EA Roermond, Bezoekadres: Maria Theresialaan 99.

Type gemeenschappelijke regeling

Openbaar Lichaam, genaamd "Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen" ook te noemen "BsGW".

Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz

Deelnemers

Gemeenten Beek, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-Wittem, Heerlen, Horst aan de Maas, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Nederweert, Nuth, Onderbanken, Peel en Maas, Schinnen, Roerdalen, Simpelveld, Roermond, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul, Venlo, Venray, Voerendaal, Weert.

Wettelijke voorschriften

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, Wet op het primair onderwijs, Wet op het voortgezet onderwijs, Wet op de expertisecentra.

Overgedragen bevoegdheden

Het voeren van regie over en het uitvoeren van het doelgroepenvervoer voor gemeenten en eventueel voor derden, het voeren van overleg met stakeholders, in het bijzonder de provincie Limburg, om te komen tot een zo optimaal mogelijk doelgroepenvervoer in de provincie Limburg, alle overige werkzaamheden welke ter behartiging van het belang van het openbaar lichaam noodzakelijk zijn.

Adres en plaats van vestiging

Geleen, Geleenbeeklaan 2, 6166 GR Geleen.

Type gemeenschappelijke regeling

Openbaar lichaam, genaamd "Omnibuzz".

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg Noord

Deelnemers

Gemeenten Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Mook en Middelaar, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray, Weert.

Wettelijke voorschriften

Wet veiligheidsregio's (WVR), Wet ambulancezorg (WAZ), Wet publieke gezondheid (WPG).

Overgedragen bevoegdheden

Doel: De Veiligheidsregio heeft tot doel de belangen van de gemeenten en hun ingezetenen te behartigen op het gebied van: 
a. brandweerzorg, 
b. geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, 
c. de rampenbestrijding en crisisbeheersing, 
d. het bevorderen van multidisciplinaire uitvoering van de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de bestrijding van zware ongevallen, 
e. het bevorderen van een samenhangend integraal veiligheidsbeleid in de regio, 
f. de publiek gezondheid als bedoeld in de Wet publieke gezondheid.

Taken en bevoegdheden: 
1. op het gebied van de veiligheid zijn aan de Veiligheidsregio de taken en bevoegdheden opgedragen als bedoeld in artikel 10 van de Wet veiligheidsregio's,
2. op het gebied van de publieke gezondheid zijn aan de Veiligheidsregio de taken en bevoegdheden opgedragen als bedoeld in de artikelen 2,5, 5a, 6, 14, 15a van de Wet publieke gezondheid. 
3. De Veiligheidsregio kan overeenkomstig het bepaalde in artikel 31a Wgr besluiten tot oprichting van en deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen indien dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang. 
4. De veiligheidsregio heeft voorts de zorg voor al hetgeen haar bij of krachtens de wet of door de besturen van de gemeenten wordt opgedragen.

Adres en plaats van vestiging

Venlo, Postbus 11, 5900 AA Venlo, Bezoekadres: Nijmeegseweg 42 te Venlo.

Type gemeenschappelijke regeling

Openbaar lichaam, genaamd "Veiligheidsregio Limburg Noord". 

Gemeenschappelijke regelingen Subsidiering Anti-discriminatievoorziening Limburg (ADV-Limburg)

Deelnemers

Regio Noord-Limburg: Gemeenten Arcen en Velden, Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Helden, Leudal, Maasbree, Maasgouw, Meijel, Nederweert, Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray, Weert; 
Regio Zuid Limburg: Gemeenten Beek, Brunssum, Eijsden, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Margraten, Meerssen, Nuth, Onderbanken, Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul, Voerendaal.

Wettelijke voorschriften

Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

Overgedragen bevoegdheden

Het aan inwoners van deelnemende gemeenten bieden van toegang tot een antidiscriminatie voorziening en het daarvoor (laten) oprichten en in stand houden van de Antidiscriminatievoorziening Limburg.

Adres en plaats van vestiging

Voor Noord- en Midden-Limburg treedt de gemeente Roermond op als centrumgemeenten.

Type gemeenschappelijke regeling

Centrumconstructie

Gemeenschappelijke regeling RUD

Deelnemers

Gemeenten Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Mook en Middelaar, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray en Weert.

Wettelijke voorschriften

Wet vergunningverlening, Toezicht en handhaving (Wet VTH).

Overgedragen bevoegdheden

a. De uitvoeringsdienst draagt zorg voor de uitvoering van taken zoals opgenomen in het wettelijke basispakket. Daarnaast draagt de uitvoeringsdienst op verzoek van de deelnemer zorg voor de uitvoering van het takenpakket Limburg Noord (TPLN). De uitvoering vindt plaats in samenwerking tussen de deelnemers door uitwisseling specialistische kennis en capaciteit en hiertoe wordt een dienstverleningsovereenkomst tussen de deelnemers en openbaar lichaam afgesloten. 
b. coördinerende, afstemmende en adviserende  taken die door de deelnemers gezamenlijk worden verricht.

Adres en plaats van vestiging

Venlo, Hanzeplaats 1, Postbus 3434, 5902 RK.

Type gemeenschappelijke regeling

Openbaar Lichaam, genaamd "Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord.

Gemeenschappelijke regeling Euregio Rijn-Maas Noord

Deelnemers

De Kreis Kleve, de gemeente Krefeld, de  Kamer van Koophandel en Fabrieken Limburg Noord, de industrie- und Handelskammer Mittlere Niederrhein Krefeld-Monchengladbach-Neuss, de gemeente Monchengladbach, de Kreis Neuss, de Niederrheinische Industrie- und Handelskammer, Duisburg-Wesel-Kleve in Duisburg, de tot de regio Noord- en Midden-Limburg behorende gemeenten Ambt-Montfort, Venlo, Arcen en Velden, Beesel, Echt-Susteren, Gennep, Helden, Kessel, Maasbree, Sevenum, Meerlo-Wanssum, Maasbracht, Roerdalen, Roermond, Swalmen, Heythuysen, Heel, Hunsel, Roggel en Neer, Thorn, Venray en Weert, de Kreis Viersen, de aan de grens gelegen tot de Kreis behorende gemeenten Geldern, Nettetal en Straelen, de aan de grens gelegen tot de Kreis behorende gemeente Brüggen en Niederkrüchten.

Wettelijke voorschriften

Verdrag tussen deelstaat Noordrijn-Westfalen, de deelstaat Nedersaksen, de Bondsrepubliek Duitsland en het Koninkrijk der Nederlanden van 23 mei 1991 betreffende de grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale lichamen en andere openbare instellingen (GV NW -. 530 /SGV NW 101). Op het openbaar lichaam is Duits recht van toepassing. In het bijzonder de wet "Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeid des Landes Nordrhein-Westfalen"(GV NW p.621 / SGV NW 202).

Overgedragen bevoegdheden

Regionale grensoverschrijdende samenwerking tussen haar leden te stimuleren, te ondersteunen en te coördineren, activiteiten te ontplooien, programma's en projecten ontwikkelen en uit te voeren alsmede financiële middelen aan te vragen, te ontvangen en hierover te beschikken, het vertegenwoordigen van belangen van zijn leden ten opzichte van internationale, nationale en anderen instellingen binnen het gebied, stimuleren van het overleg en de coördinatie tussen publiekrechtelijke instellingen, overheidsorganen en maatschappelijke groeperingen in alle geledingen van het gebied van het openbaar lichaam, adviseren van leden, burgers, ondernemingen, verenigingen, overheidsorganen en overige instellingen in grensoverschrijdende kwesties. De grensoverschrijdende samenwerking als bedoeld in lid 1 t/m 5 vindt in het bijzonder op de volgende gebieden plaats: economische ontwikkeling, opleiding en onderwijs, menselijk potentieel, verkeer en vervoer, technologie en innovatie, ruimtelijke ordening, cultuur en sport, toerisme en recreatie, milieubescherming en afvalverwerking, natuurbehoud en landschapsbeheer, sociale zaken, volksgezondheid, rampenbestrijding, communicatie, openbare orde en veiligheid.

Adres en plaats van vestiging

Mönchengladbach, Konrad-Zuse-Ring 6, D-41179.

Type gemeenschappelijke regeling

Openbaar Lichaam, genaamd "Euregio Rijn-Maas-Noord.

Gemeenschappelijke regeling Grenspark Maas-Swalm-Nette

Deelnemers

Gemeenten Beesel, Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen, Roermond, Venlo en het Duitse Naturpark Schwalm-Nette.

Wettelijke voorschriften

Verdrag van Anholt van 23 mei 1991 (Trbl. 1991, nr 102 en Trbl. 1992, nr. 207).

Overgedragen bevoegdheden

a. behoud van de mogelijkheden van recreatief medegebruik van bos, natuur en landschap, 
b. benutten van mogelijkheden van recreatief medegebruik van bos, natuur en landschap, educatie en voorlichting over bos, natuur en landschap inclusief cultuurhistorie.

Adres en plaats van vestiging

Roermond, Postbus 1006, 6040 GH, bezoekadres Kappellerpoort 1, 6040 HZ Roermond.

Type gemeenschappelijke regeling

Openbaar Lichaam, genaamd Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette.

Gemeenschappelijke regeling Westrom

Deelnemers

Gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen, Roermond.

Wettelijke voorschriften

Participatiewet, de Wet sociale werkvoorziening.

Overgedragen bevoegdheden

Het openbaar lichaam is zoals vermeld in artikel 3 en 4 van de gemeenschappelijke regeling bevoegd tot de volledige uitvoering van: a.  de Wsw en de daaruit voortvloeiende en daarmee verband houdende voorschriften en regelingen gericht op het realiseren van de doelstelling van de wet, b. de uitvoering van de Participatiewet, voor zover het arbeidsinschakeling en activering betreft en voor zover gemeenten een beroep doen op de Westrom, c. het bieden van passend werk, werkervaringsplaatsen en faciliteiten op het gebied van testen, trainen en begeleiden van personen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt in het kader van andere wetten en (werkgelegenheids-)maatregelen in de breedste zin van het woord voor zover gemeenten of andere instanties hiervoor en beroep doen op de Westrom.

Adres en plaats van vestiging

De Hanze 1, 6041 PA Roermond.

Type gemeenschappelijke regeling

Openbaar Lichaam genaamd "Gemeenschappelijk regeling Westrom".