Rekenkamer

De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid.

Taak

De rekenkamer heeft de in de gemeentewet vastgelegde taak om onderzoek te doen naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het beleid van het gemeentebestuur. 

  • Doeltreffendheid: heeft het beleid de bedoelde effecten?
  • Doelmatigheid: is het doel gerealiseerd met zo min mogelijk inzet en tegen zo laag mogelijke kosten?
  • Rechtmatigheid: is het beleid conform geldende wet- en regelgeving?

Missie

De rekenkamer wil antwoord geven op de volgende vragen:

  • Waar besteedt de gemeente Roermond haar geld aan?
  • Wat is het resultaat en wat zijn de maatschappelijke effecten van deze inzet van geld?
  • Passen de resultaten en maatschappelijke effecten bij het beleid dat de gemeenteraad vooraf heeft vastgesteld?

De rekenkamer voert gemiddeld 3 onderzoeken per jaar uit.

Samenstelling

De Rekenkamer in Roermond bestaat uit maximaal 5 leden. Momenteel zijn er drie Rekenkamerleden.

  • De voorzitter van de rekenkamer is Mevrouw M. Kurt. 
  • De leden zijn de heer N. op de Laak, de heer P. Janssen en mevrouw M. Kurt.
  • De secretaris is de heer A.H.C. Vestjens.

Meer informatie

Neem contact op met de ambtelijk secretaris (0475) 35 94 60 of stuur een e-mail naar arnovestjens@roermond.nl

Onderzoeksrapporten en jaarverslagen