Corona

Het coronavirus heeft ook gevolgen voor onze dienstverlening.
Kom alléén in dringende gevallen naar het stadskantoor. Lees hier meer informatie.
Een actueel overzicht van belangrijke updates vindt u in ons liveblog

Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie toetst of het gemeentebestuur rechtmatig, doeltreffend en doelmatig bestuurt. 

De rekenkamercommissie toetst het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur op:

 • Rechtmatigheid: Voert het bestuur wet- en regelgeving uit?
 • Doeltreffendheid: Heeft het beleid de bedoelde effecten?
 • Doelmatigheid: Is het doel gerealiseerd met zo min mogelijk inzet en tegen zo laag mogelijke kosten?

De rekenkamercommissie wil antwoord geven op de volgende vragen:

 • Waar besteedt de gemeente Roermond haar geld aan?
 • Wat is het resultaat en wat zijn de maatschappelijke effecten van deze inzet van geld?
 • Passen de resultaten en maatschappelijke effecten bij het beleid dat de gemeenteraad vooraf heeft vastgesteld?

De rekenkamercommissie voert 2 onderzoeken per jaar uit.

De rekenkamercommissie bestaat uit 3 externe leden en 3 raadsleden.

 • Voorzitter: de heer mr. P. M. B. Schrijvers (extern lid). 
 • De heer ir. N. op de Laak (extern lid)
 • De heer P.L.C.M. Janssen (extern lid)
 • Mevrouw L. van Hal (raadslid)
 • Mevrouw A.H.J.J. Sanders-Meuter (raadslid)
 • De heer J.M.W. de Kunder (raadslid)
 • Secretaris: de heer A. Vestjens

Jaarverslag 2018

Jaarverslag Rekenkamercommissie 2018 (Pdf, 27 kB)

Onderzoeksprogramma Rekenkamercommissie 2019/2020. Status en planning​​​​​​

Onderzoeksprogramma Rekenkamercommissie
Nr. Onderwerp Timing/Fasering Toelichting
1. Onderzoek accountantsverslaglegging / jaarrekening 2017

Gereed.

Bespreking heeft plaatsgevonden in commissie van 28 januari en raad van 14 februari 2019.

 
2. Onderzoek positie, werkwijze en functioneren RKC

Gereed.

Te bespreken in commissie BM 18 maart en raad, van 4 april begin 2019.

Onderzoek naar de positie en het functioneren van de rekenkamercommissie. Enerzijds om als RKC zelf terug te kijken naar het functioneren en mogelijke verbeterpunten te achterhalen. Anderzijds om de raad in de gelegenheid te stellen de positie, werkwijze en het functioneren van de rekenkamercommissie te kunnen bespreken.
3. Bezwaar- en klachtenprocedures Roermond Aangekondigd 21-02-2019. Gestart februari 2019. Afronding najaar 2019. Inzicht krijgen in bezwaar- en klachtenprocedures/afhandeling.
4. Omgevingswet/RUD Voorgenomen start medio 2019 / najaar. Regionaal onderzoek (meerdere RKC's): uitvoering/implementatie omgevingswet gemeenten/provincies i.r.t. RUD.
5. Verbonden partijen / GR's

Voorgenomen start najaar 2019.

Onderzoeksopzet in voorbereiding.

Regionaal onderzoek (meerdere RKC's): m.b.t. aantal belangrijke GR's een kosten/baten analyse i.r.t. de doelstellingen.
6. Omgevingswet Voorgenomen start 1e helft van 2020. De implementatie van de Omgevingswet in Roermond, nu voorzien 2021, is minstens zo'n complexe operatie als de invoering van de 3D's waarbij overigens andere accenten aan te wijzen zijn waar de Raad absoluut op moet letten. De RKC wil ook nu weer de Raad ondersteunen in haar kaderstellende rol, en dat is één van de belangrijkste aandachtspunten bij de Omgevingswet. Om die reden is in het onderzoeksprogramma RKC een onderzoek naar de huidige stand van zaken en de nog geprogrammeerde gang van zaken rond de invoering van de Omgevingswet opgenomen.
7. Onderzoek de regisserende gemeente (burgerparticipatie) Voorgenomen start 2e helft 2020.

Inzicht geven in de stand van zaken/ de ontwikkeling en ook wat dit specifiek betekent (zou kunnen betekenen) voor de rol van de raad in het licht van haar kaderstellende taak.

Ook als "verdiepend" onderzoek te zien i.r.t. onderzoek omgevingswet.

Overige mogelijke toekomstige onderzoeken/ voorraadagenda

 • Vragenrecht (Art. 43 vragen/ vragenrecht/ actieve/passieve informatieplicht).
 • Vervolg -)onderzoek 3D. Wellicht focus op 1 van de drie? Invalshoeken:
 1. Greep op sociaal domein vanuit perspectief raad. O.a. kan raad sturen, informatievoorziening adequaat?
 2. Aanbevelingen vorig onderzoeken deels als start
 3. Samenwerking betrokken partijen
 4. Mogelijk focus op jeugdzorg
 • Personeelsbeleid (Strategische personeels-planning).
 • Integriteitsbeleid (gedragscode).
 • Digitale dienstverlening. Toegankelijkheid en beschikbaarheid van digitale dienstverlening (o.a. ook digitaal parkeren).
 • WOZ.
 • Onderzoek participatiebedrijf.
 • Onderzoek "onderdelen" structuurvisie (zaken die niet gerealiseerd zijn).
 • Parkeerbeleid.
 • Duurzaamheidsvisie (hoe is proces verlopen).
 • Doelgroepenvervoer (NB maakt onderdeel uit van regionaal traject Grip op Samenwerking). Wellicht typische onderzoek i.s.m. andere RKC's te doen?

 

Uw Reactie
Uw Reactie