Roermond tevreden met behalen van ruim 75% van gestelde doelen

30 mei 2024
Nieuwsbericht

Uit de jaarstukken 2023 van de gemeente Roermond blijkt dat het college van B&W het jaar 2023 afsluit met een positief resultaat van circa 26 miljoen euro. Hiervan is in de tussenrapportages al circa 12 miljoen verantwoord.

Aanvullend waren er nog incidentele meevallers zoals vrijval van reserves (circa 9 miljoen). Ook hebben we extra geld van het Rijk ontvangen via de decembercirculaire (circa 4,2 miljoen). Het college is tevreden over de gerealiseerde doelen in 2023. Toch zet zij een kritische kanttekening bij de (financiële) onzekerheid vanuit het Rijk waardoor het lastig plannen is. Het positieve resultaat geeft ruimte voor de aanpak van nieuwe of gekoesterde wensen. Voorgesteld wordt om het overgehouden geld voor het overgrote deel een nieuwe bestemming te geven, terwijl de rest van het resultaat naar de algemene reserve gaat.

Wethouder Dirk Franssen (economie, stedelijke ontwikkeling en financiën): “Roermond is een financieel gezonde gemeente. We bereikten in 2023 voor onze inwoners meer dan 75% van onze gestelde doelen. Dit is ons gelukt, ondanks negatieve gevolgen van spanningen en  onzekerheden in de wereld. Het Rijk mag wat mij betreft stoppen om aan het einde van het jaar incidentele gelden uit te keren aan gemeenten waardoor we in de problemen komen om alles passend te krijgen. Geef gemeenten meer houvast door de taken die we hebben structureel te financieren. In de Kadernota 2025 pakken we hierin zelf zoveel mogelijk regie. Dit doen we door realistisch te plannen, ons met voorrang te richten op dat wat moet en op de plannen die we ons al eerder voorgenomen hadden. Daarnaast is er ook ruimte voor kansen.”

Gerealiseerd in 2023 

In overeenstemming met het coalitieakkoord 'De stad van ambitie, daadkracht en verbinding', heeft het college zijn voortvarende aanpak voortgezet in 2023. Het overkoepelende programma 'Kiezen voor Kansen' omvat diverse maatregelen of projecten zoals het bieden van kansen aan jonge gezinnen, het bestrijden van armoede en het bevorderen van de gezondheid van jongeren en senioren. Het beleid voor de wijken en kernen is verder ontwikkeld. Er is gewerkt aan vergroening, het tegengaan van hittestress en de gevolgen van klimaatverandering. Ook is extra geïnvesteerd in het beheer van de openbare ruimte en het onderhoud van groenvoorzieningen. Verbeteringen aan de infrastructuur en fietsverbindingen dragen bij aan duurzame mobiliteit en minder druk op het wegennet. Het gebiedsprofiel binnenstad is geïmplementeerd en er is gestart met het opstellen van het gebiedsprofiel centrum Swalmen. Projecten zoals bijvoorbeeld Centrumkwartier, Weerstand en Roerdelta zijn versneld. Er is met diverse maatregelen ingezet op energietransitie, klimaatadaptatie en de overgang naar een circulaire economie. Het college is het woningtekort te lijf gegaan door veel nieuwe woningen te realiseren. Een nieuw integraal veiligheidsplan legt een stevige basis voor de komende jaren. Verbinding staat hoog op de agenda van het college en er zijn stappen gezet om 
raad, college en ambtelijke organisatie weerbaarder te maken.  

Ruimte voor ambities 

Het positieve resultaat van de jaarrekening 2023 geeft ook ruimte om ambities in te vullen. Zo worden bijvoorbeeld het Stationsplein in het centrum van Roermond en het Sint Jansplein in Swalmen aangepakt. Ook wordt de Schepersweg gereconstrueerd en de verkeersafwikkeling in Asselt aangepakt. We ontwikkelen samen met betrokken partners een Topsportfonds en stellen een aanpak van woonoverlast op. De succesvolle aanpak ‘Terugdringen voortijdige schoolverlaters’ wordt gecontinueerd.  

Openbare vergadering 

De jaarstukken 2023 en de kadernota 2025 komen ter besluitvorming op agenda van de raadsvergadering op 4 juli 2024. In de kadernota worden de contouren voor de begroting 2025 geschetst. Deze vergadering is openbaar en ook te volgen via deze linkexterne-link-icoon

Hieronder vindt u de infographic van de jaarstukken 2023, en daaronder vindt u de bestanden van de jaarstukken en kadernota.