Veelgestelde vragen informatieavond Roerdelta 4 april 2024

Algemene vragen

We gaan in overleg met de vervoersmaatschappij en de Provincie. We zijn ons ervan bewust dat een mogelijke uitbreiding van het openbaar vervoer in Roerdelta positief is. Dit vermindert namelijk het autoverkeer en stimuleert fiets- en voetverkeer. Echter, heeft de gemeente  formeel gezien geen beslissingsbevoegdheid in deze kwestie, dit ligt bij de Provincie Limburg als consessieverlener (Een concessie is een overeenkomst met een leverancier voor de uitvoering van een werk of dienst). Wel gaan we in gesprek met de Provincie en de vervoerder om de haalbaarheid van een buslijn in Roerdelta te bekijken.

De fietsroutes worden meegenomen in het project. Er komt een recreatieve fietsroute langs het water op het dijkpark, de doorgaande fietsroute loopt via de Voorstad Sint Jacob. Hoe de fietsroutes in het bestaande wegennet worden vormgegeven, onderzoeken we de komende tijd.

Het belangrijkste verschil is dat er destijds sprake was van een brug over de landtong, maar nu niet meer. De steigers staan nu op beide kanten; de landtong en de landzijde. Eerder stonden ze alleen aan de kant van de landtong. Het stedenbouwkundigplan is pas later ontwikkeld nadat scenario D was vastgesteld. 

Op 15 december 2022 heeft de gemeenteraad besloten om scenario D uit te werken. Dit besluit kunt u terug vinden op de website van de gemeente.

Roerdelta fase 2 is autoluw. Uit onderzoek is gebleken dat de toegangswegen *Burgemeester Hoppeneerlaan, de Ster en de Voorstad Sint Jacob het hoeveelheid verkeer aan kan. We gaan nu aan de slag met het onderzoeken hoe het zit met de verkeersveiligheid.  

Het dijkpark is straks voor iedereen openbaar toegankelijk. Het is effectiever om een profielstraat (een straat die alleen gebruikt wordt voor mensen die daar echt moeten zijn) in te richten die onmogelijk is voor het sluipverkeer dan een straat af te sluiten, dit laatst heeft vaak juist het tegenovergestelde effect.

Haven

Vandaag wordt alleen het  stedenbouwkundigplan besproken, niet de kostenverdeling.

Voorgesteld wordt om de haven te renoveren tussen oktober en april, buiten het vaarseizoen. Het plan is om de haven in het najaar van 2025 opnieuw in te richten. Maar we dienen ook rekening te houden met het broedseizoen. We nemen deze input mee in het uitvoeringsplan.

Dit voorstel is tot stand gekomen op basis van input van de havenpartijen om voldoende ruimte te houden voor passanten.

Parkeren en verkeer

De landtong wordt niet openbaar gemaakt.

De aanvaardbare loopafstand tussen parkeerplaats en haven is tussen de 400 en 600 meter.

Er worden tussen de 100 en 150 parkeerplaatsen gerealiseerd op de kop van de landtong.

De locatie Hammerveld is afgevallen als optie om het parkeren tijdens de piekmomenten op te vangen gelet op de loopafstand.

Nee, er worden voldoende parkeergelegenheden aangeboden binnen het plangebied voor de nieuwe bewoners en bezoekers van bewoners.

Hier wordt naar gekeken en de plantekening wordt aangepast. Het is mogelijk dat de Ster wordt heringericht samen met de Voorstad Sint Jacob voor een betere verkeersafwikkeling in de toekomst.

Hier wordt naar gekeken. Dit is onderdeel van het vervolgonderzoek naar de gewenste inrichting van de bestaande wegen die een functie hebben in de ontsluiting van Roerdelta fase     2 en 3 (De Ster, Voorstad St. Jacob en Burgemeester Höppenerlaan).

De huidige parkeerplaatsen worden niet meegenomen in de oplossing voor het parkeren in de piekmomenten. In basis blijven de huidige parkeerplaatsen bestaan.

De landtong is alleen voor het laden en lossen bedoeld en niet om er langdurig te parkeren (met uitzondering van de landtong).

Stedenbouwkundige vragen

De verder uitwerking van de woningen komt in een latere fase aan de orde. De woningen zullen in ieder geval voldoen aan alle wet- en regelgeving die betrekking hebben op nieuwbouw. Dit betekent dat de woningen in ieder geval gasloos zullen zijn, waarbij ons streven is om nog meer duurzame oplossingen te gaan toepassen.

Maximaal 23 meter.

De nieuwe gebouwen en het dijkpark bij de Ster worden goed integraal ontworpen. De relatie tussen privé en openbaar bij de plint is belangrijk. De positie en ligging van de nieuwe gebouwen bij de Ster ten opzichte van de bestaande gebouwen zijn gunstig (west-oost georiënteerd en ligt noord-zuid). De bezonning en windhinder studie zijn bepalend voor de verdere ontwerpfase.

Deze onderzoeken volgen en zijn onderdeel van de omgevingsplanprocedure.

Het woningbouwprogramma bestaat uit een mix van grondgebonden woningen en appartementen, variërend in de koop en huur in verschillende prijscategorieën, voor verschillende doelgroepen.

Waterkering

Deze worden als onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) aangepakt voor uiterlijk 2050, maar zitten nu niet in het project voor Roerdelta.