Vragen en antwoorden Roerdelta

Op de informatieavond die in juli '22 plaatsvond in de ECI, zijn in gesprekken met de projectmedewerkers van Roerdelta veel vragen gesteld. Hieronder vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden, we hopen u daarmee zo goed mogelijk te informeren. De vragen zijn ingedeeld in de rubrieken.
Staat uw vraag er niet tussen? Stel deze dan gerust via mail@roermond.nl.

Algemene vragen

In het raadsvoorstel vindt u een omschrijving van de scenario’s:

Op dit moment werken we de planning uit samen met o.a. het Waterschap Limburg en de projectontwikkelaar. Zodra we hier meer over kunnen vertellen, doen we dat op onze website. Naast de reguliere procedures zoals het opstellen van een bestemmingsplan en het aanvragen van vergunningen, is er ook goedkeuring van het Hoogwaterbeschermingsprogramma nodig voor onder andere de vorm van de hoogwaterbeschermingsmaatregelen. 

Dit is een begrijpelijke zorg, we kunnen nu niet veel zeggen over de realisatiefase. Voor de gerealiseerde fase zien we dat het aantal aanwezigen in het gebied gaat toenemen. Dit kan betekenen dat er meer drukte in omliggende wijken wordt ervaren. Bij het uitwerken van de plannen maken we inzichtelijk wat dit betekent en of/waar er toenemende drukte ontstaat, we informeren u hierover en vragen uw mening hierover. 

We kunnen nog niets over zeggen, het is wel mogelijk.

In de plannen zijn geen publieke voorzieningen, zoals scholen, opgenomen.

In de verschillende scenario’s zijn wandel- en fietsroutes opgenomen. Per scenario is daar een andere invulling aan gegeven. Pas als het definitieve stedenbouwkundig plan is vastgesteld, is duidelijk waar en hoe deze paden gaan lopen.

Omwonenden die hebben aangegeven mee te willen blijven denken over de plannen, zijn uitgenodigd voor een avond waar de eerste schetsen zullen worden getoond en toegelicht. We gaan op die avond in gesprek over vragen en suggesties die men heeft. Deze nemen we mee in de verdere aanscherping van de plannen. Als hier meer nieuws over is, leest u het op de webpagina www.roermond.nl/roerdelta .  

Haven

Bij de scenario’s is uitgegaan van 500 ligplaatsen. In de scenario’s is uitgegaan van een gemiddelde bootlengte van 6 meter. Bij het uitwerken van het stedenbouwkundige plan van de haven, zullen we rekening moeten houden met verschillende lengtes. Het is goed denkbaar dat meer aanlegplaatsen worden aangelegd in het uiteindelijke plan. In de scenario’s is ook rekening gehouden met aanlegplaatsen voor passanten.

In scenario C is dat wel het geval, bij de andere twee scenario’s niet. De voor- en nadelen van de verschillende opties worden nog tegen elkaar afgewogen bij het bepalen van het definitieve plan, waarbij de standpunten van diverse stakeholders worden meegewogen.

Tijdens de informatieavond op 14 juli hoorden we van aanwezigen dat de herinrichting van jachthavens vaak tot hogere kosten leidt, waardoor het voor mensen met een kleine boot te duur wordt om een aanlegplaats te huren. De intentie is om het huidige gebruik van de haven zo lang mogelijk voort te zetten, in ieder geval totdat de plannen voor fase 3 concreet zijn. Over toekomstige kosten kunnen we nu nog niets zeggen. 

In scenario C is een brug naar de landtong opgenomen zodat de aanlegplaatsen aan de landtong goed bereikbaar zijn, en zodat er gewandeld kan worden. Of deze brug gerealiseerd wordt, is niet zeker, dit hangt af van de beoordeling van de scenario’s en de bevindingen van stakeholders. 

In scenario’s B en C is dit het uitgangspunt. Het volledige omklappen van de haven betekent dat er geen aanlegplaatsen zijn aan de landzijde. De achterliggende gedachte is dat vanaf de stadzijde meer open zicht op water wordt gecreëerd. De voor- en nadelen (waaronder sociale veiligheid) worden nog verder afgewogen.

In de scenario’s is hier geen rekening mee gehouden. De landtong is onderdeel van het stroomvoerend rivierbed van de Maas. Ophogen van de landtong zou betekenen dat we de stroming van de rivier in negatieve zin beïnvloeden.

De loodsen van de havenpartijen in het plangebied van fase 2 worden gesloopt. Loods 4 en 5 van de Steelhaven, die gelegen zijn op de Voorstad Sint Jacob/Burgemeester Hoppeneerlaan, vallen buiten het plangebied. 

Parkeren

Per scenario zijn verschillende oplossingen geschetst: 

  • In scenario A parkeren havengebruikers op de landzijde op straat in fase 2 en ook op de huidige parkeerplaatsen van Nautilus. 
  • In scenario B parkeren havengebruikers op de landtong en bij Nautilus. 
  • In scenario C parkeren havengebruikers deels bij Nautilus en in een gebouwde parkeervoorziening op de landzijde. Er worden ook laad- en losplaatsen gerealiseerd op de landtong. 

We kunnen nu niet zeggen wat het parkeertarief wordt, omdat er nog geen definitief besluit is genomen over de inrichting. Uitgangspunt is dat parkeerplaatsen worden gerealiseerd exclusief voor de havengebruikers. 

Ja, in scenario’s B en C. In scenario B zijn dit losstaande gebouwen en in scenario C zijn ze geïntegreerd in de woningbouw.

Water

De zogenaamde Groene Rivier oftewel de Roer-overlaat is een extra voorziening die ingezet kan worden bij hoogwater. Bij dreigend hoogwater kan het Waterschap Limburg ervoor kiezen om de Roer-overlaat in te zetten. De overlaat wordt aan weerszijden begrensd door een waterkering, die er in dat geval voor moet zorgen dat het hoogwater niet de voor- en binnenstad van Roermond in loopt. 
De waterkeringen zijn in de periode 2018-2020 door het waterschap getoetst, en daarbij is vastgesteld dat deze niet voldoen aan de gestelde eisen. Naar aanleiding hiervan heeft het Waterschap Limburg  in 2020 de werkzaamheden aangemeld bij het hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en zijn de herstelwerkzaamheden gekoppeld aan de werkzaamheden aan de waterkering die gelegen is binnen het plangebied van Roerdelta fase 2 en 3. 

Dit is niet het uitgangspunt. Er wordt nu naar gestreefd om het huidige watersysteem (Roer-overlaat) goed te laten functioneren.

Bij het hoogwater van juli 2021 is de Roer-overlaat niet ingezet, omdat een deel van de
waterkering langs de Roer-overlaat bij de toetsing is afgekeurd. Waterschap Limburg (WL) verwachtte dat de inzet van de Roeroverlaat kon leiden tot een dijkdoorbraak, waardoor overstromingen dreigden in de voor- en binnenstad van Roermond. Een onderzoeksbureau heeft een analyse uitgevoerd naar aanleiding van het hoogwater 2021 en de Roer-monding. Hierbij is ook het functioneren van de overlaat en de impact van de inzet hiervan geanalyseerd. De resultaten van het onderzoek worden meegenomen bij de werkzaamheden aan de waterkeringen.

Woningen

In de scenario’s voor fase 2 en 3 is rekening gehouden met een doorkijk naar de Maas en met hoogbouw op Maaseiland, de definitieve hoogte is nog niet bepaald. Dit wordt nog verder uitgewerkt in overleg met de projectontwikkelaar. 

Grotendeels wel, met uitzondering van restaurant NU Nautilus en deel van de landtong, en enkele private woningen.

Er wordt een mix van woningen gebouwd, zowel grondgebonden als appartementen en bereikbaar voor verschillende prijsklassen. Het definitieve programma wordt bij het maken van het stedenbouwkundig plan verder uitgewerkt. 

De woningen worden gebouwd aan de landzijde in het plangebied van fase 2. Er worden geen woningen gerealiseerd op de landtong. In de scenario’s zijn verschillende impressies gegeven van hoe de bebouwing vorm kan krijgen, zonder dat dit de definitieve verschijningsvorm is. 

We kunnen nu niet zeggen wanneer woningen te koop of te huur zijn. Dit zal na het vaststellen van het stedenbouwkundig plan en het bestemmingsplan zijn. Uitgangspunt van de gemeente is dat er ook betaalbare woningen worden gerealiseerd. In de scenario’s is rekening gehouden met sociale huur, middel- en dure appartementen en woningen.