Subsidie afkoppelen regenwater

Het loskoppelen van regenpijpen, waardoor regenwater niet meer afgevoerd wordt naar het gemeentelijk rioolstelsel noemen we afkoppelen. De gemeente en het waterschap stellen subsidie beschikbaar voor het afkoppelen van regenwater van het riool.

Bij zware regenval wordt het riool te veel belast. Het riool kan het water niet snel genoeg afvoeren en dat kan leiden tot wateroverlast op straat of zelfs in woningen. Bij veel bestaande gebouwen gaat regenwater van het dak, via de regenpijp naar het riool. Dit is niet nodig. Bij nieuwbouw mag het zelfs niet meer. 

Meer informatie over het inrichten van een watervriendelijk tuin? Kijk dan eens op de website van Waterklaar.

Let op:
De huidige subsidieregeling loopt 31 december 2021 af. Om in aanmerking te komen voor een subsidiebijdrage dient uw aanvraag uiterlijk 1 november 2021 ingediend te zijn.
Houd er rekening mee dat de uitvoering van de werkzaamheden uiterlijk 1 december 2021 afgerond moet zijn, om de uitbetaling binnen de geldende subsidietermijn te kunnen verwerken.

U bent pas verzekerd van een subsidiebijdrage wanneer u een verlening ontvangen heeft en u binnen bovengenoemde termijn is uitgevoerd.
 

Afkoppelen heeft een aantal voordelen:

 • Relatief schoon water wordt gescheiden van het vuile huishoudelijke afvalwater. De rioolwaterzuiveringen hoeven dit water niet meer te zuiveren en dit bespaart geld. 
 • Het rioolstelsel wordt ontlast waardoor de kans op wateroverlast afneemt.
 • De natuurlijke grondwaterstand wordt aangevuld met het afgekoppelde water. 
 • U kunt het afgekoppelde water gebruiken om bijvoorbeeld uw tuin water te geven. Het drinkwaterverbruik neemt hierdoor af.
 • U kunt mogelijk subsidie krijgen als u de bestaande situatie wilt aanpassen en uw regenpijp wilt 'afkoppelen' van het riool.  
 • Bij een afgekoppelde oppervlakte tussen 20 en 300 m2 bedraagt het subsidiebedrag € 7,50 per m2.
 • Bij een afgekoppelde oppervlakte groter dan 300 m2 bedraagt de subsidie de werkelijke kosten met een maximum van € 7,50 per m2 en een maximaal totaalbedrag van €25.000,-.
 • U kunt geen subsidie krijgen voor deze voorziening bij nieuwbouw.

U kunt de subsidie meteen online aanvragen met DigiD:

U kunt ook onderstaand aanvraagformulier downloaden in PDF, invullen en per post opsturen naar:

Gemeente Roermond
Afdeling BOR / riolering en water
Postbus 900
6040 AX Roermond

Met het ondertekenen van de aanvraag verklaart u:

 • Bekend te zijn met de wettelijke eigen verantwoordelijkheid voor de verwerking van regenwater op eigen terrein.
 • Verantwoordelijk te zijn voor het goed functioneren en onderhouden van het afkoppelsysteem en voor eventuele schade als gevolg van een onjuiste aanleg of onvoldoende onderhoud van het systeem (dit geldt ook voor schade aan derden, bijvoorbeeld op aangrenzende percelen).
 • Bij verhuizing de nieuwe bewoners / eigenaars te wijzen op de aanwezigheid van het regenwatersysteem en hun verantwoordelijkheid om dit goed te onderhouden.
 • De gemeente toestemming te geven om op afspraak het afkoppelproject ter plekke te inspecteren.
 • Af te zien van aansprakelijkheidstelling van de gemeente voor schade als gevolg van het afkoppelproject.

Voor de stimuleringsregeling 'afkoppelen hemelwater Roermond 2019' zijn onder andere de volgende voorwaarden van kracht:

 • U kunt de subsidie alleen aanvragen als u de werkzaamheden nog niet heeft uitgevoerd.
 • U bent zelf eigenaar van het perceel waarvan u het hemelwater afkoppelt.
 • Het perceel is niet aangesloten op de drukriolering.
 • Voor het door u voorgestelde verharde oppervlak is niet eerder subsidie aangevraagd en/of verleend.
 • Het regenwater van de af te koppelen oppervlakten loost op het moment van de aanvraag legaal op het gemengde riool binnen de gemeente Roermond.
 • Het regenwater moet op eigen terrein infiltreren in de bodem of op een andere manier (binnen 48 uur) verwerkt worden, zodat de voorziening beschikbaar is voor een volgende bui.
 • De maatregelen moeten ervoor zorgen dat een bui van minimaal 35 mm geborgen kan worden. Dat betekent dat voor elke afgekoppelde vierkante meter minimaal 35 liter berging gerealiseerd moet worden.
 • Dit is lager dan de bergingseis van 50 mm conform het beleid van de gemeente Roermond. Bovendien is, door de klimaatveranderingen, een dergelijke bui geen zeldzaamheid meer. Voorwaarde is daarom dat in het ontwerp nagedacht wordt over waar het water blijft als de berging vol is. Het realiseren van extra berging blijft sterk aanbevolen.
 • Afkoppelen van het hemelwater veroorzaakt geen overlast in uw omgeving.
 • Het af te koppelen oppervlak is minimaal 20 m2.
 • Voor het bepalen van het oppervlak wordt horizontaal geprojecteerd gemeten. Dat betekent dat we uit gaan van de oppervlakte als de dakconstructie recht van boven wordt bekeken.
 • Het af te koppelen oppervlak mag volgens de regels of de wet afvoeren naar de bodem.
 • Het af te koppelen oppervlak voldoet volgens onze beoordeling aan de voorwaarde, dat het schoon genoeg is om in de bodem te infiltreren.
 • Eenmaal afgekoppelde oppervlakten mogen niet meer worden aangekoppeld.
 • De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden conform een door de gemeente goedgekeurde schets.
 • De aanvragen worden op volgorde van ontvangst beoordeeld. Het beschikbare budget hiervoor is beperkt, hierbij geldt op = op.
 • Na ontvangst van uw aanvraag neemt een medewerker van de gemeente contact met u op om uw aanvraag door te spreken en mogelijk een afspraak te maken om op locatie te komen kijken.
 • Nadat de werkzaamheden zijn besproken, verwerkt u deze op een situatieschets. De schets kunt u vervolgens e-mailen naar mail@roermond.nl ter attentie van Afdeling BOR / riolering en water én onder vermelding van het zaaknummer dat u heeft gekregen. Ook kunt de schets per post versturen onder vermelding van het gekregen zaaknummer.
 • De gemeente kan hiervoor een tekening van uw kadastraal ter beschikking stellen, waarop de maatregelen geschetst kunnen worden. Hiervoor contact opnemen met de afdeling Beheer Openbare Ruimte discipline Riolering en Water, telefoonnummer 140475.
 • Binnen 10 weken na ontvangst van uw aanvraag beslist de gemeente of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor subsidie, u ontvangt dan een subsidieverlening. Hierin staan de geplande werkzaamheden en het (maximale te verkrijgen) subsidiebedrag in vermeld.
 • Vervolgens moeten de werkzaamheden binnen 6 maanden na verkrijgen van de subsidiebeschikking zijn uitgevoerd.
 • Als de werkzaamheden klaar zijn, moet u dit binnen 4 weken melden bij de gemeente. Als bewijs stuurt u foto’s van het eindresultaat. U geeft ook een overzicht van de gemaakte kosten, inclusief kopieën van gespecificeerde facturen.
 • Op basis van de aangeleverde gegevens wordt de subsidie vastgesteld. Het subsidiebedrag wordt daarna binnen 4 weken aan u overgemaakt.

 

Uw Reactie
Uw Reactie