Subsidie afkoppelen regenwater aanvragen

U bevindt zich hier: Home » Subsidie afkoppelen regenwater aanvragen

Subsidie afkoppelen regenwater aanvragen

Beschrijving

U kunt subsidie aanvragen voor het afkoppelen van regenwater van het riool. Afkoppelen houdt in dat de afvoer van regenwater naar de riolering wordt verwijderd. Dit regenwater wordt vervolgens ter plaatse opgevangen en zakt daarna weg in de bodem.

Let op: alleen nog voorlopige aanvragen

De subsidieregeling gold formeel tot en met 1 oktober 2018. Momenteel loopt een procedure om deze regeling te verlengen. Zodra hier meer over bekend is, wordt dit kenbaar gemaakt op deze website.

Aanvragen die voor deze datum zijn gedaan, zijn wel gewoon op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Bij verlenging van de subsidieregeling worden de overige aanvragen opgepakt. Tot die tijd kunt u een voorlopige aanvraag doen, waarvoor het tijdelijke aanvraagformulier gebruikt kan worden (zie tabbald 'formulieren').

Wat en waarom?

Bij zware regenval wordt het riool te veel belast. Het riool kan het water niet snel genoeg afvoeren en dat kan leiden tot wateroverlast op straat of zelfs in woningen. Bij veel gebouwen gaat regenwater van het dak, via de regenpijp naar het riool. Dit is niet nodig. Bij nieuwbouw mag het zelfs niet meer. Via een zogenaamd infiltratiesysteem kan het water worden opgevangen in de grond van uw tuin.

U kunt mogelijk subsidie krijgen als u de bestaande situatie wilt aanpassen en uw regenpijp wilt 'afkoppelen' van het riool. U kunt geen subsidie krijgen voor deze voorziening bij nieuwbouw.

Over deze en andere maatregelen leest u meer op de website www.waterklaar.nl.

Wat moet ik doen / Hoe vraag ik het aan?

U kunt het aanvraagformulier downloaden, invullen en opsturen naar:

Gemeente Roermond
Afdeling BOR / riolering en water
Postbus 900
6040 AX Roermond

Of mailen aan:

mail@roermond.nl en uw aanhef richten aan afdeling BOR / riolering en water.

Hoe verder:

 • De aanvragen worden op volgorde van ontvangst beoordeeld. Het beschikbare budget hiervoor is beperkt, hierbij geldt op = op.
 • Na ontvangst van uw aanvraag neemt een medewerker van de gemeente contact met u op om uw aanvraag door te spreken en mogelijk een afspraak te maken om op locatie te komen kijken.
 • Binnen 6 weken na ontvangst van uw aanvraag beslist de gemeente of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor subsidie, u ontvangt dan een subsidiebeschikking. Hierin staan de geplande werkzaamheden en het (maximale te verkrijgen) subsidiebedrag in vermeld.
 • Vervolgens moeten de werkzaamheden binnen 6 maanden na verkrijgen van de subsidiebeschikking zijn uitgevoerd.
 • Als de werkzaamheden klaar zijn, moet u dit binnen 4 weken melden bij de gemeente. Als bewijs stuurt u foto’s van het eindresultaat. U geeft ook een overzicht van de gemaakte kosten, inclusief kopieën van gespecificeerde facturen.
 • Op basis van de aangeleverde gegevens wordt de subsidie vastgesteld. Het subsidiebedrag wordt daarna binnen 6 weken aan u overgemaakt.

  Met het ondertekenen van de aanvraag verklaart u:

 • Bekend te zijn met de wettelijke eigen verantwoordelijkheid voor de verwerking van regenwater op eigen terrein.
 • Verantwoordelijk te zijn voor het goed functioneren en onderhouden van het afkoppelsysteem en voor eventuele schade als gevolg van een onjuiste aanleg of onvoldoende onderhoud van het systeem (dit geldt ook voor schade aan derden, bijvoorbeeld op aangrenzende percelen).
 • Bij verhuizing de nieuwe bewoners / eigenaars te wijzen op de aanwezigheid van het regenwatersysteem en hun verantwoordelijkheid om dit goed te onderhouden.
 • De gemeente toestemming te geven om op afspraak het afkoppelproject ter plekke te inspecteren.
 • Af te zien van aansprakelijkheidstelling van de gemeente voor schade als gevolg van het afkoppelproject.

Subsidiebedrag

 • Bij een afgekoppelde oppervlakte tussen 40 en 200 m2 bedraagt het subsidiebedrag € 7,50 per m2.
 • Bij een afgekoppelde oppervlakte groter dan 200 m2 bedraagt de subsidie de werkelijke kosten met een maximum van € 7,50 per m2 en een maximaal totaal bedrag van €25.000,-.

 

 

Waar vraag ik het aan?

Gemeente Roermond
Afdeling BOR / riolering en water
Postbus 900
6040 AX Roermond

Mailadres: 
mail@roermond.nl

Link naar meer informatie

Wijzigingsdatum:

donderdag 29 november 2018

Voorwaarden

Wanneer kunt u subsidie aanvragen:

 • U kunt de subsidie alleen aanvragen als u de werkzaamheden nog niet heeft uitgevoerd.
 • U bent zelf eigenaar van het perceel waarvan u het hemelwater afkoppelt.
 • Voor het door u voorgestelde verharde oppervlak is niet eerder subsidie aangevraagd en/of verleend.
 • Het regenwater van de af te koppelen oppervlakten loost op het moment van de aanvraag legaal op het gemengde riool binnen de gemeente Roermond.
 • Het regenwater moet op eigen terrein infiltreren in de bodem of op een andere manier (binnen 48 uur) verwerkt worden, zodat de voorziening beschikbaar is voor een volgende bui.
 • De beschikbare berging in de voorziening bedraagt minimaal 50 mm. Dit houdt in dat er voor elke afgekoppelde vierkante meter 50 liter berging gemaakt moet worden.
 • Afkoppelen van het hemelwater veroorzaakt geen overlast in uw omgeving.
 • Het af te koppelen oppervlak is minimaal 40 m2.
 • Voor het bepalen van het oppervlak wordt horizontaal geprojecteerd gemeten. Dat betekent dat we uit gaan van de oppervlakte als de dakconstructie recht van boven wordt bekeken.
 • Het af te koppelen oppervlak mag volgens de regels of de wet afvoeren naar de bodem.
 • Het af te koppelen oppervlak voldoet volgens onze beoordeling aan de voorwaarde, dat het schoon genoeg is om in de bodem te infiltreren.
 • Eenmaal afgekoppelde oppervlakten mogen niet meer worden aangekoppeld.