Commissies van de gemeenteraad

De gemeenteraad heeft drie commissies ingesteld die de raad in zijn werkzaamheden ondersteunen en adviseren. Dat zijn: 

  1. de commissie Bestuur en Middelen (BM)
  2. de commissie Burgers en Samenleving (BS)
  3. de commissie Ruimte (RU)

Kijk voor de samenstelling van de commissies in het raadsinformatiesysteemexterne-link-icoon

In de commissies zitten raadsleden en niet-raadsleden. Niet-raadsleden ontvangen een vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen. Raadsleden krijgen al een vergoeding voor hun raadslidmaatschap. 

De raadscommissies bereiden de besluiten van de gemeenteraad voor. De commissie adviseert de gemeenteraad hierover. Elke raadscommissie is gespecialiseerd in een aantal onderwerpen en heeft een eigen takenpakket. 

Onderwerpen van de commissie BM

Representatie, openbare orde & veiligheid, handhaving, integriteit, ondermijning, gemeentefinanciën, grondzaken & eigendommen, personeel, organisatie & informatievoorziening, juridische zaken & dienstverlening, bestuurlijke lobby.

Onderwerpen van de commissie BS

Sociaal Domein, WMO, jeugdhulp, participatiewet, sociale zaken, armoedebeleid & schuldhulpverlening, volksgezondheid, arbeidsmarkt (werknemer), diversiteit, emancipatie & inclusie, VN-verdrag Handicap, culturele instellingen, onderwijs & educatie, jeugd & Jongerenbeleid, sport- & accommodatiebeleid, wijken & kernen, cultuur in de wijk, communicatie & burgerparticipatie (coördinatie), integratie & Inburgering. 

Onderwerpen van de commissie RU

Economie, stedelijke ontwikkeling & ruimtelijke ordening, arbeidsmarkt (werkgever), recreatie, toerisme & evenementen, (Eu)regionale samenwerking, openbare werken & stedelijk beheer, omgevingsvergunningen & vergunningverlening, mobiliteit & infrastructuur (incl. OV-doelgroepenvervoer), natuur, landschap, water & biodiversiteit, volkshuisvesting, monumenten & archeologie, duurzaamheid, klimaat & energie, milieu & afval, omgevingswet & omgevingsvisie.