Jeugd

De gemeente zorgt dat gezinnen, kinderen en jongeren die ondersteuning nodig hebben, die ook krijgen.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin

Het Centrum voor Jeugd en Gezin biedt ondersteuning:

  • Bij eenvoudige opvoed- en opgroeivragen
  • Bij complexe opvoed- en opgroeivragen
  • Bij vragen die voortkomen uit een beperking of chronische ziekte
  • Bij toeleiding naar gespecialiseerde hulp, Zorg in Natura en Persoonsgebonden Budget. De tarievenlijst Pgb Jeugdhulp staat onderaan deze pagina.

Je hebt voor het Centrum voor Jeugd en Gezin geen verwijsbrief nodig. Door subsidie van de Midden-Limburgse gemeenten kost ondersteuning van het CJG jou niets.

Bel voor vragen of hulp (088) 6560 600 of ga naar www.cjgml.nlexterne-link-icoon.

Crisisopvang Jeugdhulp

Bureau Jeugdzorg Limburg heeft een Crisis Dienst Jeugd (CDJ). Dit team is 24 uur per dag en zeven dagen per week bereikbaar en beschikbaar in crisissituaties. Meer informatie over deze spoedeisende hulp vindt u op de website van BJZ Limburgexterne-link-icoon.

Veilig Thuis

Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg is het centrale advies- en meldpunt in de regio Noord- en Midden Limburg voor iedereen die met huiselijk geweld en/of kindermishandeling te maken heeft of krijgt. Niet alleen voor slachtoffers en plegers, ook voor bezorgde omstanders en professionals. Veilig Thuis is er voor kinderen en volwassenen die hulp nodig hebben om weer in balans met elkaar te leven. Soms kom je er op eigen kracht niet uit. Samen creëren we een plek waar veiligheid en geborgenheid voorop staan. Op de site van Veilig Thuisexterne-link-icoon vindt u meer informatie.

Project 'Jongeren in beeld'

Dit project is bedoeld voor jongeren tot 27 jaar, die geen startkwalificatie (minimaal MBO 2 of HAVO / VWO diploma) hebben en mogelijk ondersteuning nodig hebben op het gebied van werk, opleiding, financiën of nog andere vragen hebben. Het project is op basis van vrijwilligheid en is bedoeld om jongeren te begeleiden om verdere stappen te zetten.  Om dit project uit te  kunnen voeren, moet de gemeente soms persoonsgegevens verwerken. Meer daarover vindt u in onderstaande privacyverklaring. 

Heb je als jongere tips voor de gemeente?

Neem dan contact op met de jongerenraad. Meer informatie over de jongerenraad vindt u op de pagina 'overlegorganen'

Tarievenlijst PGB Jeugdhulp

De tarievenlijst PGB vindt u op de website van het Centrum voor Jeugd en Gezin: