Omgevingsvisie

Op 12 oktober 2023 is de Omgevingsvisie Roermond door de gemeenteraad vastgesteld. De planstukken zijn elektronisch te raadplegen via regels op de kaartexterne-link-icoon. Het plan identificatienummer van de digitale omgevingsvisie is NL.IMRO.0957.Omgevingsvisie2022-VG01.

Samen met ketenpartners, stakeholders en inwoners is gewerkt aan het opstellen van de Omgevingsvisie Roermond. Deze visie verbindt verschillende ideeën over het beleid en helpt bij het beoordelen van nieuwe plannen. De Omgevingsvisie Roermond is opgesteld in de geest van de nieuwe Omgevingswet en vormt de basis voor het toekomstige Omgevingsplan.

De Omgevingsvisie Roermond bevat het beleid op hoofdlijnen voor de toekomst van de gemeente Roermond. De visie gaat over de fysieke leefomgeving en richt zich op mogelijkheden om te wonen, werken, recreëren, ondernemen, maar ook op een gezond en veilig leefklimaat. De Omgevingsvisie Roermond geeft richting aan ruimtelijke-maatschappelijke ambities en opgaven. Daar wil de gemeente de komende jaren aan werken.

De visie is gemaakt in samenwerking met stakeholders uit de gemeente. In de visie zijn 4 centrale speerpunten voor de doorontwikkeling van de gemeente beschreven. Deze hebben we geformuleerd op basis van belangrijke opgaves die we zien in de gemeente. Het gaat dan om bijvoorbeeld de demografische opgave, klimaatadaptatie en energietransitie.

Heeft u een plan?

Heeft u een plan of een idee dat u wilt realiseren in de gemeente Roermond? In het omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan) kunt u terugvinden aan welke voorwaarden uw plan moet voldoen. Heeft u een plan dat daarvan afwijkt, maar wel bijdraagt aan de omgevingskwaliteit en de opgaves die we hebben? Dan denken wij graag met u mee. De omgevingsvisie biedt hierbij de kaders: wat is de karakteristiek van het gebied, welke opgaves heeft de gemeente Roermond en welke thema’s vinden wij belangrijk? Verder houdt u bij de planvorming natuurlijk rekening met de belangen van omwonenden.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie oveer  de Omgevingsvisie binnen onze gemeente? Of heeft u specifieke vragen? Neem een kijkje bij de veelgestelde vragenexterne-link-icoon over de Omgevingswet of neem contactexterne-link-icoon met ons op.