Subsidie aanvragen

Een stichting of vereniging kan in aanmerking komen voor subsidie van de gemeente. Organiseert u activiteiten op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, welzijn, cultuur en sport? Voor het gedeelte dat de vereniging of stichting zelf niet kan betalen, kunt u subsidie aanvragen. Of u in aanmerking komt voor subsidie kunt u lezen in de beleidsregels op deze pagina. 

In de ‘Algemene Subsidieverordening Roermond 2008' leest u wat de regels zijn rondom het aanvragen en verlenen van een subsidie.

Hoe vraag ik een subsidie aan?

  • In de beleidsregel van elke subsidie staan de voorwaarden van deze subsidie. De beleidsregels staan in het tabje 'Beleidsregels'.
  • Op basis van deze beleidsregel kunt u subsidie aanvragen.
  • De aanvraag moet voor een bepaalde datum ontvangen zijn, dit is benoemd in de regeling.
  • Dien uw aanvraag in bij het college van burgemeester en wethouders.

U kunt uw subsidieaanvraag ook online indienen met DigiD.

Direct regelen met DigiD

Het college van burgemeester en wethouders beslist of u subsidie krijgt en de hoogte van deze subsidie.

Wat is een budgetsubsidie?

De gemeente verstrekt diverse subsidies aan verenigingen/organisaties. Budgetsubsidies kenmerken zich vooral door:
· De koppeling aan vooral loongebonden kosten bij grotere professionele welzijnsorganisaties;
· Het structurele meerjarige karakter, meestal vastgelegd in een budgetovereenkomst.

Wat is een waarderingssubsidie?

Deze subsidie is een waardering voor stichtingen, verenigingen en belangengroepen voor de uitvoering van bepaalde sociale activiteiten die de gemeente belangrijk vindt. De gemeente beslist of u een bijdrage krijgt en in welke vorm.

Wat is een eenmalige/incidentele subsidie?

Een incidentele subsidie is een eenmalige subsidie voor een kortdurende activiteit.

De Coronacrisis heeft ook gevolgen voor onze subsidiepartners. Kan een gesubsidieerde activiteit niet (geheel) doorgaan, dan is er in beginsel geen aanspraak op de (volledige) subsidie. Dat geldt ook voor activiteiten die (noodgedwongen) later plaatsvinden dan voorzien. 
 
Maar er is sprake is van uitzonderlijke omstandigheden en die vragen om een uitzonderlijke aanpak. Daarom heeft het college van B&W op 5 mei 2020 de ‘Gedragslijn Corona en subsidies gemeente Roermond’ vastgesteld over hoe de gemeente de subsidiepartners in deze tijden tegemoet wil treden en van geval tot geval tot een passende oplossing kan komen. 
 
De gedragslijn is van toepassing op activiteiten waarvoor subsidie is verleend, maar die door de Coronacrisis niet, niet geheel of later doorgang kunnen vinden. Uitgangspunt is en blijft overigens daarbij dat subsidies hierdoor niet hoger zullen uitvallen dan de bedragen zoals vermeld in de geldende subsidiebeschikkingen.
 
Deze Gedragslijn is niet van toepassing op activiteiten die door de gemeente worden gesubsidieerd, maar niet door de Coronacrisis worden geraakt. Daarvoor volgen we het reguliere subsidieproces. In beginsel is deze Gedragslijn ook niet van toepassing op al vastgestelde subsidies.
 
Al gemaakte en onvermijdbare kosten blijven voor subsidie in aanmerking komen als de aan de subsidie verbonden resultaten niet of niet geheel zijn behaald (met dien verstande dat de subsidie niet hoger zal uitvallen dan het bedrag dat is vermeld in de geldende subsidiebeschikking). Van de subsidieontvangers verwachten we dat ze zich maximaal inspannen om de gevolgen van de Corona-pandemie zo veel als mogelijk in te dammen (schadebeperkingsplicht).
 
De Coronacrisis kan subsidieontvangers voor problemen stellen om aanvragen op tijd in te dienen. Met name gaat het om het indienen van subsidieaanvragen budgetsubsidie 2021, waarvoor volgens de algemene subsidieverordening als uiterlijke indieningsdatum 30 april 2020 geldt. Die aanvraagtermijn is verlengd tot 31 juli 2020 zonder daar extra eisen aan te stellen; vanwege de crisis wordt de noodzaak van uitstel verondersteld. 
 
Voor veel gevallen zal een maatwerk afweging nodig zijn. Dan zal het college per geval een besluit nemen.

Subsidie voor monumenten 

Meer informatie over subsidies voor monumenten leest u op de pagina 'monumenten reparatie en onderhoud'.

Toegekende subsidies bekijken

U kunt de subsidies die de gemeente Roermond verleend online vinden op de pagina 'verstrekte subsidies’.

Uw Reactie
Uw Reactie