thermometer iconTerrasvergunning

Als u bij uw horecabedrijf een terras wilt maken, heeft u een vergunning nodig.

Hoe vraag ik een terrasvergunning aan?

U kunt uw aanvraag eenvoudig indienen via bovenstaande online formulieren. Een aanvraag op papier is ook nog mogelijk. 

 • Voor de aanvraag heeft u nodig:
  • Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier terrasvergunning. Deze vindt u onderaan deze pagina.
  • Plattegrond op schaal van het terras en de ligging ten opzichte van uw horecabedrijf.
  • Documentatie en foto's over de terrasinrichting: meubels, parasols, schotten, plantenbakken.
 • Stuur de aanvraag naar:
  Gemeente Roermond, cluster Vergunning, Toezicht en Handhaving,
  Postbus 900, 6040 AX Roermond.
 • De gemeente beslist binnen 8 weken over uw vergunning.

Aanvraagformulier terrasvergunning

Communicatie via berichtenbox jeleefomgeving.nl

Tijdens de behandeling van een aanvraag (omgevings)vergunning, vooroverleg, principeverzoek of melding kunnen wij gebruik maken van een portaal waarmee we op een betrouwbare en veilige manier met burgers en bedrijven kunnen communiceren. 
Het portaal betreft de berichtenbox van jeleefomgeving.nl.

Als u een aanvraag (omgevings)vergunning, vooroverleg, principeverzoek of melding heeft ingediend kunt u (en eventueel de gemachtigde) tijdens de behandeling een e-mail ontvangen van noreply@jeleefomgeving.nl met als onderwerp: Bericht van Gemeente Roermond. 
Na klikken op ‘bekijk uw bericht’ ontvangt u via uw mailbox een inlogcode.

Let op, onze berichten kunnen gezien worden als ‘Ongewenste e-mail’ in uw mailbox. Via de berichtenbox zijn hier de door ons verstuurde documenten te bekijken en te downloaden.

Voorwaarden

 

U heeft een drank- en horecavergunning of een exploitatievergunning.

Uw terras voldoet aan de algemene voorschriften behorende bij een terrasvergunning:

 1. Van de terrasvergunning kan geen gebruik worden gemaakt in het geval niet tevens het daarbij behorende horecabedrijf mag worden uitgeoefend op grond van de Drank- en horecawet dan wel de Algemene plaatselijke verordening.
 2. Vergunninghouder draagt zorg voor de vermelding van het terras op de geldende Drank- en horecavergunning en exploitatievergunning. Indien nodig doet vergunninghouder een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en horecawet en dient vergunninghouder een aanvraag gewijzigde exploitatievergunning in.
 3. In het beschermd stadsgezicht mogen alleen tafels en stoelen uitgevoerd in hoogwaardige materialen en vormgeving -rotan of rotanlook- als terrasmeubilair worden gebruikt. Afwijkende materialen of nieuwe toepassingen worden steeds voor advies voorgelegd aan de Commissie Beeldkwaliteit.
 4. Op een terras zijn geen tappunten toegestaan, behoudens tijdens evenementen die zijn opgenomen in de gemeentelijke evenementenkalender en uitsluitend op en direct grenzend aan de locatie van het evenement.
 5. Op het terras mag geen muziek ten gehore worden gebracht.
 6. Bij een terras dat direct grenst aan een pand mag verlichting dan wel verwarming aan de gevel worden aangebracht, indien dit past bij het betreffende pand in die omgeving. Voor dergelijke voorzieningen aan gevels van monumenten of panden in het beschermde stads- en dorpsgezicht is een vergunning vereist. Slingerverlichting is níet toegestaan.
 7. Parasols dienen een semi-permanent karakter te hebben; dienen zich binnen de vergunde terrasoppervlakte te bevinden; moeten als afzonderlijke elementen herkenbaar en inklapbaar zijn; zijn vervaardigd van tentdoek of gelijkwaardig materiaal; alleen op de volant mogen reclames van beperkte afmeting worden toegepast. De reclame mag alleen betrekking hebben op producten die in het horecabedrijf worden verkocht of de naam en het logo van het horecabedrijf vermelden.
 8. Zonwering mag slechts worden aangebracht aan de gevel van het pand, boven een gevelterras in de vorm van een uitvalscherm met eventueel een smalle volant, mits dit past bij het pand en de omgeving. Het is niet toegestaan zijflappen aan een zonwering te bevestigen. Voor dergelijke voorzieningen aan gevels van monumenten of panden in het beschermde stads- en dorpsgezicht is een vergunning vereist.
 9. Het aanbrengen/ gebruik van een vloer, vlonders of een andersoortige vloerbedekking is niet toegestaan.
 10. Het is niet toegestaan in een weg te graven of te spitten, de verharding daarvan op te breken, aard of breedte van de wegverharding te veranderen of anderszins verandering te brengen in de wijze van aanleg van een weg.
 11. Onderzoek dient uit te wijzen welke kabels en leidingen aanwezig zijn. De kabels en leidingen dienen te allen tijde bereikbaar te zijn.
 12. Vergunninghouder is ermee bekend dat in geval de gemeente aan kabelaars op en in het desbetreffende perceel een zakelijk recht van opstal voor kabels/ leidingen heeft verleend of kabelaars dit recht op grond van de wet toekomt, vergunninghouder eveneens aan de kwalitatieve verplichting is gebonden, zoals hierna omschreven:
  Gemeld opstalrecht houdt in het leggen, in eigendom hebben, houden en onderhouden, inspecteren, verwijderen of vervangen van kabels/ leidingen. De kabelaar en door hem aan te wijzen derden hebben daartoe met de nodige vervoermiddelen, materialen en werktuigen, zulks op voor de eigenaar minst bezwaarlijke wijze, toegang tot een ter plaatse van de kabel/ leiding bepaalde veiligheidsstrook. De eigenaar dient dit van het opstalrecht afhankelijke toegangsrecht als een kwalitatieve verplichting te dulden, welke verplichting zal overgaan op al degenen die het desbetreffende perceel zullen verkrijgen, hetzij onder algemene titel, hetzij onder bijzondere titel.
 13. De vergunninghouder dient ervoor zorg te dragen dat geen terrasmeubilair, menuborden, e.d. op de voor voetgangers bestemde trottoirgedeelten c.q. weggedeelten aanwezig is.
 14. De vergunninghouder dient ervoor zorg te dragen dat er niet wordt afgeweken van het inrichtingsplan waarvoor vergunning is afgegeven.
 15. De vergunninghouder ervoor zorgt dat de opstelling van het terras zodanig is dat de ontvluchting vanuit (nood)uitgangen niet wordt gehinderd.
 16. Op de dagen dat de inrichting is geopend en de terrasmeubelen en dergelijke buiten staan, moet het terras naar behoren zijn opgesteld.
 17. Gedurende (week)markten en evenementen is exploitatie van een pleinterras niet toegestaan en dient het pleinterras te zijn opgeruimd.
 18. Terstond na het opruimen van het terras dient de vergunninghouder ervoor zorg te dragen dat de op het vrijgekomen straatgedeelte achtergebleven voorwerpen en stoffen voor zover afkomstig van het gebruik van het terras worden verwijderd.
 19. Terrasmeubilair moet gedurende het seizoen, buiten de openingstijden, bij voorkeur binnen het horecabedrijf worden opgeslagen. In gevallen waar dit niet mogelijk is, moet het terrasmeubilair buiten de openingstijden worden opgeruimd en beveiligd.
 20. Vervallen.
 21. Alle aanwijzingen gegeven door de politie, brandweer of daartoe door burgemeester en wethouders en door de burgemeester als zelfstandig bestuursorgaan aangewezen ambtenaren dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd.
 22. Terstond na beëindiging exploitatie van het horecabedrijf dient alle meubilair, schotten en andere voorwerpen en stoffen voor zover afkomstig van het terras te zijn verwijderd.
 23. De vergunninghouder vrijwaart de gemeente voor alle vorderingen die hij of derden mochten kunnen doen gelden tot vergoeding van de schade ten gevolge van het plaatsen, hebben, gebruiken, onderhouden of verwijderen van de op de weg geplaatste voorwerpen.
 24. De vergunning kan voor een nader te bepalen termijn worden opgeschort bij  evenementen, herinrichting of reconstructie van een gebied met terrassen. Indien aan één of meer van de gestelde voorschriften niet wordt voldaan kan de vergunning worden ingetrokken.

Afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse kunnen aanvullende voorschriften worden gesteld ter voorkoming van overlast voor de gebruikers van het in de nabijheid gelegen onroerend goed. Deze aanvullende voorschriften kunnen onder meer betrekking hebben op: 

 • het opslaan van terrasmeubilair
 • het sluitingsuur, ter voorkoming van overlast
 • de openingstijden in verband met laden en lossen

Kosten

 • De vergunning kost € 32,40.
 • De kosten voor het gebruik van de openbare ruimte zijn afhankelijk van de grootte.

Meer informatie

Meer informatie over de terrasvergunning vindt u op ondernemersplein.kvk.nl