document-potlood iconBezwaar maken

Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit van de gemeente. Bijvoorbeeld omdat u een vergunning heeft aangevraagd of een bijstandsuitkering maar u heeft die niet gekregen. Of uw buren hebben een vergunning gekregen waar u het niet mee eens bent. Vaak kunt u bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente. Dit doet u door een bezwaarschrift te sturen naar de gemeente. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit. De gemeente moet dan opnieuw beslissen. Bent u het ook niet eens met dit tweede besluit? Dan kunt u in de meeste gevallen beroep indienen bij de rechter.

Hoe dien ik bezwaar in?

Neem voordat u bezwaar maakt, contact op met de gemeente. Soms zijn er andere mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Lukt dit niet stuur dan een bezwaarschrift naar de gemeente. 

Zet in uw bezwaarschrift:

  • uw naam en adres
  • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
  • een omschrijving en de datum van het besluit waartegen u bezwaar maakt (of een kopie van het besluit of publicatie)
  • de reden(en) van uw bezwaar
  • uw handtekening

U kunt uw bezwaarschrift persoonlijk afgeven bij de balie van het Stadhuis of het Stadskantoor van de gemeente, of u stuurt het per post naar: 
Gemeente Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

Termijn

U heeft zes weken tijd om bezwaar te maken tegen een besluit. Deze termijn gaat in op de dag na de schriftelijke bekendmaking (meestal de verzending) van het besluit. Uiterlijk de laatste dag van deze termijn kunt u het bezwaar indienen. Een bezwaarschrift dat na deze dag wordt ingediend, wordt over het algemeen niet inhoudelijk behandeld.

Kosten

De bezwaarschriftenprocedure is gratis. Als u een advocaat inschakelt of een deskundige een verklaring laat afleggen, betaalt u daar meestal wel voor. 
Voor het instellen van (hoger) beroep is in het algemeen een griffierecht verschuldigd.

Wat gebeurt er met mijn bezwaar?

Vast onderdeel van de procedure is de mogelijkheid om gehoord te worden door de commissie behandeling bezwaarschriften. De commissie krijgt van de gemeente een verweerschrift en de bijbehorende stukken en geeft u, als bezwaarmaker, de mogelijkheid om mondeling uw verhaal toe te lichten. Ook kan zij u vragen stellen.

De commissie bezwaarschriften brengt vervolgens een advies uit. Dit advies wordt meegenomen in de uiteindelijke beslissing op het bewaarschrift. De gemeente kan toch, gemotiveerd, van dit advies afwijken.

Op een bezwaarschrift moet beslist worden binnen twaalf weken,  gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken.  De gemeente heeft de mogelijkheid om deze termijn eenmalig met maximaal zes weken te verlengen. Als dat het geval is wordt u hierover schriftelijk geïnformeerd.

Vergaderingen commissie behandeling bezwaarschriften

In 2023 is er elke dinsdag een vergadering gepland:

  • In de even weken de vergaderingen voor de externe bezwaren commissie voor de Algemene kamer
  • In de oneven weken de vergaderingen voor de externe bezwaren commissie voor de Sociale kamer

Stuur voor meer informatie een e-mail naar de secretaris van de bezwaarschriftencommissie: bezwarencommissie@roermond.nl.

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift heeft ingediend bij de gemeente tegen een besluit, betekent dit niet dat dit besluit wordt geschorst. Iemand die een vergunning heeft gekregen, kan hiervan dus gewoon gebruik maken.
Wilt u een besluit laten schorsen, dan moet u zo snel mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening bij de rechtbank indienen. Maar dat kan alleen als u een bezwaarschrift bij de gemeente heeft ingediend. 
Ook in de beroepsfase (wanneer u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift) kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank.

Beroep

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente op het bezwaarschrift, kunt u hiertegen binnen zes weken beroep instellen bij de rechtbank. In de beslissing op bezwaar staat waar u uw beroepschrift heen kunt sturen. Voor sommige besluiten geldt dat daartegen geen bezwaarschrift kan worden ingediend, maar dat er onmiddellijk beroep moet worden aangetekend. Raadpleeg hiervoor de bekendmaking van de besluiten. Daarin wordt dit aangegeven.