Bezwaar maken

Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit van de gemeente. Bijvoorbeeld omdat u een vergunning heeft aangevraagd of een bijstandsuitkering maar u heeft die niet gekregen. Of uw buren hebben een vergunning gekregen waar u het niet mee eens bent. Vaak kunt u bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente. Neem voordat u bezwaar maakt, contact op met de gemeente. Soms zijn er andere mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Lukt dit niet stuur dan een bezwaarschrift naar de gemeente.

Hoe dien ik bezwaar in?

Zet in uw bezwaarschrift:

  • uw naam en adres
  • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
  • een omschrijving en de datum van het besluit waartegen u bezwaar maakt (of een kopie van het besluit of publicatie)
  • de reden(en) van uw bezwaar
  • uw handtekening

U kunt uw bezwaarschrift persoonlijk afgeven bij de balie van het Stadhuis of het Stadskantoor van de gemeente, of u stuurt het per post naar: 
Gemeente Roermond
Postbus 900
6040 AX Roermond

Termijn

U heeft zes weken tijd om bezwaar te maken tegen een besluit. Deze termijn gaat in op de dag na de schriftelijke bekendmaking (meestal de verzending) van het besluit. Uiterlijk de laatste dag van deze termijn kunt u het bezwaar indienen. Een bezwaarschrift dat na deze dag wordt ingediend, wordt over het algemeen niet inhoudelijk behandeld.

Kosten

De bezwaarschriftenprocedure is gratis. Als u een advocaat inschakelt of een deskundige een verklaring laat afleggen, betaalt u daar meestal wel voor. 

Informeel gesprek

Binnen enkele dagen na ontvangst van het bezwaarschrift nemen wij telefonisch contact met u op met de vraag of u bereid bent om een informeel gesprek te voeren. Bij een informeel gesprek zijn een onafhankelijke gespreksleider, de bezwaarmaker(s), een afdelingsmedewerker en eventueel een derde-belanghebbende aanwezig. U mag iemand meenemen naar het gesprek. De kosten voor een eventuele advocaat vergoedt de gemeente echter niet. Tijdens dit gesprek kunnen het bezwaar en het besluit worden toegelicht. Er kunnen standpunten en informatie worden uitgewisseld. Ook kunnen over en weer vragen worden gesteld. 

Het doel 

Het doel van de informele behandeling is: 

  • beter contact met de burger; 
  • door een gesprek te voeren waarbij de burger zijn verhaal kan doen; 
  • waarbij mogelijk een gemeenschappelijke oplossing gevonden kan worden. 

Vertrouwelijkheid 

Het is belangrijk om tijdens het gesprek naar elkaar te luisteren en samen te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Wij vragen partijen om met een open visie in gesprek te gaan. Alles wat tijdens het informele gesprek “aan tafel” wordt besproken, blijft vertrouwelijk en speelt geen rol bij de formele procedure.

Soms is het nodig om nog meer informatie in te winnen. Deze aanvullende informatie wordt meegenomen in een formele procedure, als informeel niet tot een gewenst resultaat leidt. Dit wordt vooraf met partijen besproken.  

Verloop van de informele behandeling 

De informele behandeling kost tijd. De wettelijke beslistermijn wordt opgeschort (verlengd) zolang het  bezwaar informeel behandeld wordt. U ontvangt een uitnodiging om met alle betrokken partijen bij elkaar te komen voor het gesprek. Gesprekken vinden plaats op het stadhuis of in het  Stadskantoor van Roermond. Mogelijk zijn meerdere gesprekken nodig. 

Als de betrokken partijen tevreden zijn met de uitkomst van het gesprek, wordt het bezwaar schriftelijk ingetrokken. De bezwaarprocedure komt daarmee tot een einde.  

Als de informele behandeling niet tot een gewenste uitkomst leidt, kan het bezwaar alsnog formeel behandeld worden. U kunt op ieder moment de informele behandeling stoppen. 

Neutrale en onafhankelijke gespreksleider 

Bij het gesprek wordt een gespreksleider ingezet. Dit is een medewerker die niet betrokken is geweest bij het genomen besluit en ook niet betrokken is bij het eventueel nog te nemen besluit.  

Vragen? 

Als u verdere vragen heeft, kunt u een mail sturen naar bezwarencommissie@roermond.nl

Formele procedure

Vast onderdeel van de procedure is de mogelijkheid om gehoord te worden door de commissie behandeling bezwaarschriften. De commissie krijgt van de gemeente een verweerschrift en de bijbehorende stukken en geeft u, als bezwaarmaker, de mogelijkheid om mondeling uw verhaal toe te lichten. Ook kan zij u vragen stellen.

De commissie bezwaarschriften brengt vervolgens een advies uit. Dit advies wordt meegenomen in de uiteindelijke beslissing op het bewaarschrift. De gemeente kan toch, gemotiveerd, van dit advies afwijken.

Op een bezwaarschrift moet beslist worden binnen twaalf weken,  gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken.  De gemeente heeft de mogelijkheid om deze termijn eenmalig met maximaal zes weken te verlengen. Als dat het geval is wordt u hierover schriftelijk geïnformeerd.

Vergaderingen commissie behandeling bezwaarschriften

In 2024 is er elke dinsdag een vergadering gepland:

  • In de even weken de vergaderingen voor de externe bezwaren commissie voor de Algemene kamer
  • In de oneven weken de vergaderingen voor de externe bezwaren commissie voor de Sociale kamer

Stuur voor meer informatie een e-mail naar de secretaris van de bezwaarschriftencommissie: bezwarencommissie@roermond.nl.

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift heeft ingediend bij de gemeente tegen een besluit, betekent dit niet dat dit besluit wordt geschorst. Iemand die een vergunning heeft gekregen, kan hiervan dus gewoon gebruik maken.
Wilt u een besluit laten schorsen, dan moet u zo snel mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening bij de rechtbankexterne-link-icoon indienen. Maar dat kan alleen als u een bezwaarschrift bij de gemeente heeft ingediend. 
Ook in de beroepsfase (wanneer u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift) kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank.

Beroep

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente op het bezwaarschrift, kunt u hiertegen binnen zes weken beroep instellen bij de rechtbank. In de beslissing op bezwaar staat waar u uw beroepschrift heen kunt sturen. Voor sommige besluiten geldt dat daartegen geen bezwaarschrift kan worden ingediend, maar dat er onmiddellijk beroep moet worden aangetekend. Raadpleeg hiervoor de bekendmaking van de besluiten. Daarin wordt dit aangegeven.

Voor het instellen van (hoger) beroep is in het algemeen een griffierecht verschuldigd.

Report a notice of objection?