Klacht over de gemeente

Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Dan willen wij dat graag weten! Uw klacht kan gaan over de wijze waarop de gemeente haar taken uitvoert of hoe u bent behandeld door een medewerker of een bestuurder.
Let op: dit formulier is alléén bedoeld voor het doorgeven van klachten tegen het optreden van een dienst of ambtenaar. Voor het maken van bezwaar of voor het melden van bijvoorbeeld losliggende tegels kiest u het formulier Melding Openbare Ruimte

Hoe dien ik een klacht in?

Omschrijf uw klacht zo duidelijk mogelijk. Geef aan op wie uw klacht betrekking heeft. Dat kan een medewerker of een bestuurder zijn.  Vermeld ook altijd uw naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres zodat wij met u in contact kunnen komen. 

U kunt uw klacht op verschillende manieren indienen. 

Voor meer informatie kunt u bellen met 14 0475.

Waarover kan ik geen klacht indienen?

Het is niet mogelijk een klacht in te dienen over gemeentelijke plannen of beleid en uitvoeringszaken, zoals straatonderhoud, groenonderhoud of milieuoverlast.

Ontevredenheid over de wijze waarop een besluit tot stand is gekomen en mondelinge uitspraken van raadsleden in de gemeenteraadsvergadering, vallen ook niet onder de klachtenregeling.

Wanneer er de mogelijkheid is om bezwaar te maken tegen een besluit dan zal die mogelijkheid voorgaan.

Ook klachten over de politie vallen buiten de gemeentelijke klachtenregeling.

Hoe wordt mijn klacht behandeld?

Uw klacht wordt behandeld door de gemeentelijk klachtencoördinator. Deze kan u vragen om meer informatie. Dat is meestal telefonisch. U legt dan uit wat er gebeurd is.

In eerste instantie wordt geprobeerd via bemiddeling tot een oplossing te komen. Soms is een informeel klachtgesprek tussen u en het cluster onder leiding van de klachtencoördinator nodig. En heel soms lukt het niet de klacht minnelijk te schikken. Afhankelijk van de aard van uw klacht neemt het college van B&W zelf een beslissing of wordt uw klacht voorgelegd aan de externe klachtenadviseur. Deze brengt advies uit aan het college van B&W. Het college beslist op de afhandeling van de klacht.

Niet eens met de beslissing?

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente over uw klacht, kunt u contact opnemen met de Nationale ombudsman. Dat kan via de website www.nationaleombudsman.nlexterne-link-icoon.

Report a complaint?