Omgevingsdialoog

De omgevingsdialoog

Sinds 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingevoerd. In deze wet wordt de nadruk gelegd op participatie: het betrekken van anderen bij je plannen: het betrekken van anderen bij je plannen. Of zoals we het in Roermond noemen: de omgevingsdialoog. De Omgevingswet stimuleert het betrekken van anderen bij plannen om tijdig belangen, meningen en creativiteit op tafel te krijgen. Wanneer u een omgevingsvergunning aanvraagt bij de gemeente, dient u ook de omgevingsdialoog aan te gaan. 

Wat is de omgevingsdialoog?

In de Omgevingswet is opgenomen dat participatie moet, maar niet hoe. De Omgevingswet heeft als uitgangspunt dat je de strikte grenzen niet hoeft voor te schrijven, als je samen maar een beeld hebt van welk soort gebied je samen wil vormen. De gemeente legt dit vast in een omgevingsvisie. Als inwoner of ondernemer met plannen, zoals het bouwen van een garage, het starten van een horecabedrijf of het realiseren van een appartementencomplex, is het belangrijk om in gesprek te gaan met de omgeving. Of het nu grote of kleine plannen zijn, als initiatiefnemer bent u verantwoordelijk voor de omgevingsdialoog. Het is daarom van belang om de initiatiefnemers tot een goede omgevingsdialoog te stimuleren. Hiervoor heeft de gemeente Roermond een leidraad omgevingsdialoog Roermond opgesteld. Deze leidraad beschrijft met welke stappen u als initiatiefnemer het proces rondom de omgevingsdialoog het beste vorm kan geven.

Het doel van de omgevingsdialoog is niet om het met elkaar eens te worden, het doel is volwaardige deelname van alle belanghebbenden en de dialoog aangaan met elkaar. Hierdoor is het mogelijk om vroegtijdig informatie boven tafel te krijgen, in te spelen op wat er leeft in een gebied en zoveel als mogelijk rekening houden met ideeën en wensen van belanghebbenden. De dialoog aangaan betekent niet dat er voor iedereen een wenselijke oplossing uitkomt. Het creëren van draagvlak kan het resultaat zijn van de omgevingsdialoog, maar dat is niet het doel. Er zullen altijd besluiten zijn die niet of nauwelijks draagvlak zullen krijgen, maar toch genomen moeten worden omdat het algemeen belang voorop staat. Het is dan van belang dat we als gemeente goed geïnformeerd zijn over de verschillende belangen. 

Wanneer een omgevingsdialoog?

In Roermond adviseren en stimuleren we in alle gevallen de omgevingsdialoog. Het maakt niet uit of het om grote of kleine plannen gaat. De omgevingsdialoog levert namelijk rijkere plannen op en maakt besluitvorming krachtiger. Binnen de Omgevingswet is de omgevingsdialoog een aanvraagvereiste bij vergunningen, maar geen grond voor weigering of het buiten behandeling laten. Bij het indienen van een aanvraag dient u als initiatiefnemer aan te geven of u anderen bij de voorbereiding van de aanvraag hebt betrokken. Indien dit het geval is, dient u ook gegevens te verstrekken over hoe ze zijn betrokken en wat de resultaten daarvan waren. Het is en blijft de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer om zelf een passende vorm voor de omgevingsdialoog te kiezen. Het voeren van de omgevingsdialoog is niet altijd verplicht. Binnen de gemeente Roermond is de omgevingsdialoog verplicht bij een lijst van door de raad aangewezen buitenplanse omgevingsplanactiviteiten (BOPA’sexterne-link-icoon), zie hieronder.