Hulp bij laag inkomen

De tegemoetkoming voor chronisch zieken is aan te vragen vanaf 1 april 2024.

Schuldhulp en sociaal boekhouder

Heeft u schulden of betalingsachterstanden. Of hulp nodig bij het omgaan met geld? Neem dan contact op met schuldhulp en/of de sociaal boekhouder: 

Inkomenskaart 2024

Heeft u een laag inkomen? En heeft u ergens hulp bij nodig? De gemeente wil burgers met een laag inkomen helpen om hun inkomen te verhogen. Hiervoor zijn een aantal regelingen zoals bijvoorbeeld de bijzondere bijstand en de individuele inkomenstoeslag. Hieronder vindt u een overzicht van de meest voorkomende gemeentelijke en landelijke inkomensondersteunende voorzieningen.

Zorgverzekering, ziekte, beperking en mantelzorg

Kan zorgverzekering niet betalen

Zorgtoeslag

Bijdrage voor de premie van de zorgverzekering. Voorwaarden: laag inkomen. Door wie? Belastingdienst, proefberekening via www.belastingdienst.nl/toeslagenexterne-link-icoon, telefoon 0800 0543.

Mantelzorg

Mantelzorgwaardering

Jaarlijkse financiële bijdrage voor mantelzorgers ad € 175,-. Voorwaarden: Langer dan 3 maanden minstens 8 uur per week niet betaalde zorg. Geen inkomensgrens, geen vermogenstoets. Door wie? Cluster Sociale Zaken, www.roermond.nl/socialezakenexterne-link-icoon, telefoon 14 0475.

Chronisch ziek

Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken

Jaarlijkse bijdrage van € 200,- voor mensen met een chronische ziekte of een beperking. Voorwaarden: inkomen maximaal 130% van de bijstandsnorm, geen vermogenstoets. Door wie? Cluster Sociale Zaken, www.roermond.nl/socialezakenexterne-link-icoon.

Hulp en advies bij financiële problemen

Hulp bij financiën

Voor personen met schulden/betalingsachterstanden, personen die zich zorgen maken over geld. Hulp is gratis. Door wie? Cluster Sociale Zaken, www.roermond.nl/socialezakenexterne-link-icoon, telefoon 14 0475.

Inkomen

Geen of laag inkomen 

Werkloosheidswet

Uitkering ná einde baan. Voorwaarden: 36 weken voor verlies baan minimaal 26 weken gewerkt. Door wie? UWV, www.uwv.nlexterne-link-icoon, telefoon 088 898 92 94.

Toeslagenwet aanvulling inkomen

Voorwaarden: ZW, WW, WAZ, WIA, WAO, Wajong, IOW, Wazo-uitkering en inkomen onder bijstandsnorm. Door wie? UWV, www.uwv.nlexterne-link-icoon, telefoon 088 898 92 94.

Bijstandsuitkering

Voorwaarden: inkomen minder dan bijstandsnorm en geen vermogen, geen recht op een andere uitkering, kan niet direct aan het werk.  Inkomen partner telt mee. Door wie? Cluster Sociale Zaken, www.roermond.nl/werkexterne-link-icoon, telefoon 14 0475.
Vanaf pensioengerechtigde leeftijd:
Door wie? SVB, www.svb.nlexterne-link-icoon, telefoon 0475 36 80 10.

Geen inkomen door ziekte of beperking

WIA/WGA

Uitkering voor arbeidsongeschikte werknemers. Voorwaarden: meer dan 35% arbeidsongeschikt. Door wie? UWV, www.uwv.nlexterne-link-icoon, telefoon 088 898 92 94.

Jongeren met beperking

Wajong

Uitkering voor mensen die op jonge leeftijd een langdurige ziekte of beperking kregen. Door wie? UWV, www.uwv.nlexterne-link-icoon, telefoon 088 898 92 94.

Ondernemers

Wil eigen bedrijf starten, houden of stoppen

Bbz. Bedrijfskapitaal (lening) of uitkering ter hoogte van bijstandsnorm. Voor zelfstandige die wil starten, met financiële problemen of de onderneming wil beëindigen. Door wie? Cluster Sociale Zaken, www.roermond.nl/werk.

Nabestaanden

ANW

Voor nabestaanden ná overlijden partner en voor verzorgers van kinderen. Voorwaarden: jonger dan AOW-leeftijd; met kind jonger dan 18 jaar óf minimaal 45% arbeidsongeschikt. Door wie? SVB, www.svb.nlexterne-link-icoon, telefoon (0475) 36 80 03.

Basispensioen

AOW

Basispensioen voor personen die in Nederland wonen en de pensioenleeftijd hebben. Door wie? SVB, www.svb.nlexterne-link-icoon, telefoon ((0475) 36 80 03.

Wonen

Huurtoeslag

Bijdrage voor betalen van de huur. Voorwaarden: naar verhouding hoge huur. Laag inkomen en vermogen. Door wie? Belastingdienst, proefberekening via www.belastingdienst.nl/toeslagenexterne-link-icoon, telefoon 0800 0543.

Noodzakelijke uitgaven

Bijzondere bijstand

Bijdrage voor kosten door bijzondere omstandigheden. Voorwaarden: inkomen rond 120% van de bijstandsnorm, vermogenstoets, individuele beoordeling. Door wie? Cluster Sociale Zaken, www.roermond.nl/socialezakenexterne-link-icoon, telefoon 14 0475.

Langdurig een laag inkomen

Individuele inkomenstoeslag

Uitkering voor huishoudens die 3 jaar of langer een laag inkomen en geen vermogen hebben. Bovendien hebben personen in het huishouden nog niet de pensioenleeftijd bereikt. Inkomensnorm maximaal 110% van de bijstandsnorm, vermogenstoets. Door wie? Cluster Sociale Zaken, www.roermond.nl/socialezakenexterne-link-icoon, telefoon 14 0475.

Juridische hulp

Gratis antwoord op uw juridische vragen

Korting op rechtshulp bij doorverwijzing naar een advocaat. Voorwaarden: een laag inkomen. Door wie? Het juridisch Loket, www.juridischloket.nlexterne-link-icoon, telefoon: 0900 8020.

Kwijtschelding belastingen 

Gemeentelijke belastingen en Waterschapsbelastingen

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen voor inwoners met een inkomen tot maximaal de bijstandsnorm (100%). Vermogenstoets. Door wie? BsGW: www.bsgw.nlexterne-link-icoon, telefoon 088 842 0420.

Kinderen, jeugd en studie

Kinderbijslag 

Bijdrage voor de kosten van kinderen. Voorwaarden: zorg voor kinderen tot 18 jaar. Door wie? SVB, www.svb.nlexterne-link-icoon, telefoon 0475 - 36 80 20.

Kindgebonden budget 

Bijdrage voor de kosten van kinderen. De hoogte van dat bedrag hangt af van het aantal kinderen in een gezin en de hoogte van het inkomen.
Door wie? Belastingdienst, proefberekening via www.belastingdienst.nl/toeslagenexterne-link-icoon, telefoon 0800 - 0543. 

Meedoen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten

Stichting Leergeld Roermond e.o. 

Bijdrage voor activiteiten op het gebied van school , sport en cultuur. Voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 21 jaar. Voorwaarden: inkomen maximaal 130% van de bijstandsnorm, vermogenstoets. Door wie? www.leergeldroermond.nlexterne-link-icoon, telefoon 0475 - 47 52 68 , e-mail: info@leergeldroermondeo.nl.

Kinderopvang

Kinderopvangtoeslag 

Bijdrage voor de kosten van kinderopvang. Voorwaarden: kind gaat naar geregistreerde opvang. Door wie? Proefberekening via Belastingdienst, www.belastingdienst.nl/toeslagenexterne-link-icoon, telefoon 0800 0543.

Een aanvullende bijdrage is mogelijk als de ouder bezig is met een traject naar werk of school. Door wie? Cluster Sociale Zaken, www.roermond.nl/socialezakenexterne-link-icoon, telefoon 14 0475. 

Bijdrage in de kosten van kinderopvang op sociaal medische indicatie

Bijdrage in de kosten van kinderopvang bij sociaal medische noodzaak (bij kind óf ouder). Voorwaarden: inkomen maximaal 120% van het sociaal minimum, geen vermogenstoets. Door wie? Cluster Sociale Zaken, www.roermond.nl/socialezaken, telefoon 14 0475.

Studerende kinderen

Tegemoetkoming schoolkosten/studiefinanciering

Bijdrage voor kosten school of studie. Door wie? DUO, www.duo.nlexterne-link-icoon, telefoon 050 - 599 77 55.

Studietoeslag

Bijdrage voor studenten van 18 jaar of ouder die door hun beperking of mantelzorg geen bijbaantje kunnen hebben. Geen inkomenstoets, geen vermogenstoets. Door wie? Cluster Sociale Zaken, www.roermond.nl/socialezakenexterne-link-icoon, telefoon 14 0475.

Deelname aan maatschappelijke, culturele, sportieve en school gerelateerde activiteiten

Bijdrage voor het meedoen aan maatschappelijke, culturele, sportieve en school gerelateerde activiteiten. Voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4-18 jaar, personen met AOW, chronisch zieken of gehandicapten. Voorwaarden: inkomen maximaal 120% van de bijstandsnorm, vermogenstoets, individuele beoordeling.
Door wie? Cluster Sociale Zaken, www.roermond.nl/socialezakenexterne-link-icoon, telefoon 14 0475.

Energiekosten

Energietoeslag 2023

Bijdrage voor het betalen van de energierekening. Voorwaarden: inkomen 130% van de bijstandsnorm. Geen vermogenstoets.
Door wie? Cluster Sociale Zaken, www.roermond.nl/energie.

Tijdelijk Noodfonds Energie

Bijdrage in de energiekosten om huishoudens met een lager inkomen en een hogere energierekening te helpen. Voorwaarden: inkomen tot maximaal 200% van het sociaal minimum. Rekening is hoger dan 8 tot 10 procent van het inkomen. Door wie? Noodfondsenergie.nlexterne-link-icoon, e-mail info@noodfondsenergie.nl.

Voedselbank en Kledingbank

Ondersteuning in voedsel en kleding

Voedselbank

Tijdelijke ondersteuning aan huishoudens in financiële nood door middel van een wekelijks af te halen gratis voedselpakket.
Door wie? Voedselbank Midden-Limburg, www.voedselbankmiddenlimburg.nlexterne-link-icoon, telefoon (0475) 33 63 33.

Kledingbank

Gratis zomer- of winterkleding. Voorwaarde: indicatie via gemeente of hulpverlener. Door wie? Kledingbank-Limburg, www.kledingbank-limburg.nlexterne-link-icoon, telefoon 06  2129 3256, e-mail afsprakenlijn@kledingbank-limburg.nl.

Tabel inkomens- en vermogensgrenzen

Handige adressen

WegWIJZer Roermond

Heeft u vragen over wonen, welzijn, zorg en/of financiën? Kom dan zonder afspraak naar een van de gratis inloopspreekuren van de WegWIJZer, www.vijf.nu/wegwijzerexterne-link-icoon
WegWijZer-loketten: 

  • WegWijZer Donderberg - Locatie De Donderie: Donderbergweg 47, 6043 JA Roermond, telefoon 0475 34 51 35
  • WegWijZer Bredeweg - Locatie Gezondheidscentrum: Bredeweg 239 D, 6043 GA Roermond, telefoon 088 656 06 00
  • WegWijZer Centrum - Locatie Juridisch Loket: Kruisherenstraat 10, 6041 HK Roermond, telefoon 0800 8020

Voorzieningenwijzer

Doe een onafhankelijke check of je recht hebt op regelingen, vergelijk je zorgverzekering of energiecontract en doe een aanvraag. Ook voor een persoonlijk adviesgesprek met één van onze getrainde adviseurs:
www.datgeldtvoormij.nl/roermondexterne-link-icoon, voorzieningenwijzer@roermond.nl

Vijf

Vijf is uw aanspreekpunt voor ondersteuning, welzijn en zorg in de
gemeente Roermond. Onze leefcoaches staan in de wijk voor u klaar en helpen u op weg wanneer u een vraag heeft voor uzelf of een naaste. Ook kunt u bij hen terecht wanneer u graag iets wil betekenen voor een ander of voor uw wijk. www.vijf.nuexterne-link-icoon,  info@vijf.nu,  telefoon 0475 38 46 39

Steunpunt Belastingdienst Roermond

Voor vragen over uw belastingzaken of toeslagen kunt u langskomen bij het steunpunt Belastingdienst. U kunt online een afspraak maken. Binnen 5 werkdagen kunt u bij het steunpunt terecht, https://afspraken.belastingdienst.nlexterne-link-icoon

Meer informatie

Zie meer informatie en verwijzingen op de pagina 'informatie en verwijzingen rondom zorg en gezondheid'.
Neem voor meer informatie contact met ons op.

Hulp nodig?

Bij vragen over onderwerpen van de afdeling sociale zaken kunt u eenvoudig online een afspraak maken. Klik daarvoor op de link ‘Hulpvraag Sociale Zaken’ hieronder. U kunt dan aangeven waar uw vraag over gaat. Een  medewerker neemt dan binnen vijf werkdagen contact met u op.