money-debts-handle iconHulp bij laag inkomen

Schuldhulp en sociaal boekhouder

Heeft u schulden of betalingsachterstanden. Of hulp nodig bij het omgaan met geld? Neem dan contact op met schuldhulp en/of de sociaal boekhouder: 

Inkomenskaart 2023

Heeft u een laag inkomen? En heeft u ergens hulp bij nodig? De gemeente wil burgers met een laag inkomen helpen om hun inkomen te verhogen. Hiervoor zijn een aantal regelingen zoals bijvoorbeeld de bijzondere bijstand en de individuele inkomenstoeslag. 

Energiekosten

Hulp bij het betalen van de energierekening

Bijdrage voor het betalen van de energierekening. Voorwaarden: inkomen rond het sociaal minimum.
Door wie? Cluster Sociale Zaken, www.roermond.nl/energie.

Noodfonds Energie

Betaling van een deel van de energierekening over de periode oktober 2022 tot en met maart 2023. Voorwaarden: inkomen tot maximaal 200% van het sociaal minimum. Rekening is hoger dan 10 tot 13 procent van het gezamenlijk bruto-inkomen. Noodfondsenergie.nl of geldfit.nl

Besparen op energiekosten

Energiebesparende maatregelen - zoals tochtstrips, brievenbusborstels, raamfolie ter waarde van €200,00. Ook plaatsing door een klusbus. Voorwaarden: inkomen tot 120% sociaal minimum, toekenning van energietoeslag.
Door wie? Cluster Ontwikkeling Opgaven, www.roermond.nl/energie, telefoon 14 0475.

Energieadvies - laagdrempelig advies en meedenken over het energiezuiniger maken van uw woning door een adviseur van de gemeente.
Door wie? De Groene Transformator www.degroenetransformator.nl, telefoon 0475 250 000.

Inkomen

Geen of laag inkomen na verlies baan

Werkloosheidswet
Uitkering ná einde baan. Voorwaarden: 36 weken voor verlies baan minimaal 26 weken gewerkt.
Door wie? UWV, www.uwv.nl, telefoon 088 – 898 92 94

Toeslagenwet
Aanvulling inkomen. Voorwaarden: ZW, WW, WAZ, WIA, WAO, Wajong, Wamil, IOW, Wazo-uitkering en 
inkomen onder sociaal minimum.
Door wie? UWV, www.uwv.nl, telefoon 088 – 898 92 94

Bijstand
Uitkering bij inkomen onder sociaal minimum. Voorwaarden: geen of laag inkomen, weinig vermogen, geen recht op een andere uitkering, kan niet direct aan het werk. Inkomen partner telt mee.
Door wie? Cluster Sociale Zaken, www.roermond.nl/werk, telefoon 14 0475
Vanaf pensioengerechtigde leeftijd:
Door wie? SVB, www.svb.nl, telefoon 0475 - 36 80 10

Geen inkomen door ziekte of beperking

WIA/WGA
Uitkering voor arbeidsongeschikte werknemers. Voorwaarden: meer dan 35% arbeidsongeschikt. Door wie? UWV, www.uwv.nl, telefoon 088 – 898 92 94

Jongeren met handicap

Wajong
Uitkering voor mensen die op jonge leeftijd een langdurige ziekte of handicap kregen. Voorwaarden: volledig arbeidsongeschikt op 18e levensjaar en in de toekomst. Of na 18e levensjaar in het jaar voor de langdurige ziekte of handicap minimaal 6 maanden een opleiding volgend. Voorwaarden: volledig arbeidsongeschikt, ook in de toekomst. Door wie? UWV, www.uwv.nl, telefoon 088–898 92 94

Oudere werkloze werknemer 

IOAW
IOAW: bijstand voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemer. Voorwaarden: werkloos geworden na 50e levensjaar en geboren vóór 1 januari 1965. Na WW-uitkering van meer dan 3 maanden of na arbeidsongeschiktheidsuitkering. Inkomen partner telt mee.
Door wie? Cluster Sociale Zaken, www.roermond.nl/socialezaken, telefoon 14 0475

IOW
IOW: werkloosheidsuitkering voor oudere werkloze werknemer. Voorwaarden: werkloos geworden na 60e levensjaar, na einde WW-uitkering of arbeidsongeschiktheidsuitkering. 
Door wie? UWV, www.uwv.nl, telefoon 088 – 898 92 94

Nabestaanden

ANW
Voor nabestaanden ná overlijden partner en voor verzorgers van kinderen. Voorwaarden: jonger dan AOW-leeftijd; met kind jonger dan 18 jaar óf minimaal 45% arbeidsongeschikt.
Door wie? SVB, www.svb.nl, telefoon (0475) 36 80 03

Basispensioen

AOW
Basispensioen voor personen die in Nederland wonen en de pensioenleeftijd hebben. 
Door wie? SVB, www.svb.nl, telefoon (0475) 36 80 10

Ondernemen

Wil eigen bedrijf starten, houden of stoppen

Bbz
Bedrijfskapitaal (lening) of uitkering van sociaal minimum. Voor zelfstandige die wil starten of met financiële problemen.
Door wie? Cluster Sociale Zaken, www.roermond.nl/socialezaken, telefoon 14 0475.

IOAZ
Uitkering sociaal minimum aan (voormalig) zelfstandige van 55 jaar of ouder en het eigen bedrijf stopt. Enkele voorwaarden: jonger dan AOW-leeftijd, bij aanvraag bedrijf nog niet gestopt en de laatste 3 jaren gewerkt als zelfstandige.
Door wie? Cluster Sociale Zaken, www.roermond.nl/socialezaken, telefoon 14 0475

(Voorlopige) teruggave belastingen

Fiscale partners

Algemene heffingskorting minst verdienende partner
(Voorlopige) teruggave belastingen. Voorwaarden: fiscale partners met inkomsten. Voor wie? De partner met een laag inkomen.
Door wie? Belastingdienst, www.belastingdienst.nl, telefoon 0800 - 0543

Laag inkomen en verzorging kind

Inkomensafhankelijke combinatiekorting
(Voorlopige) teruggave belastingen. Voorwaarden: alleenstaande ouder of minstverdienende partner met een laag inkomen én kind jonger dan 12 jaar. 
Door wie? Belastingdienst: www.belastingdienst.nl, telefoon 0800 - 0543

Werk

Wil aan het werk

Mogelijkheden 
Steun bij het vinden van werk.
Door wie?: Cluster Sociale zaken www.roermond.nl/socialezaken, telefoon 14 0475 of digitaal: www.werk.nl.

Noodzakelijke uitgaven

Bijzondere uitgaven

Bijzondere bijstand
Bijdrage voor kosten door bijzondere omstandigheden. Voorwaarden: inkomen rond sociaal minimum, individuele beoordeling.
Door wie? Cluster Sociale Zaken, www.roermond.nl/socialezaken, telefoon 14 0475

Limburgs Diaconaal Fonds (LDF)
Helpt mensen die te maken hebben met een al dan niet acute financiële probleemsituatie met een klein bedrag. Aanvragen via een hulpverlener of vrijwilliger werkzaam bij een sociaal-maatschappelijke of kerkelijke organisatie of een gemeentelijke instelling.
Door wie? www.limburgsdiaconaalfonds.nl, e-mail secretaris@limburgsdiaconaalfonds.nl

Drie jaar of langer een laag inkomen

Individuele inkomenstoeslag
Bijdrage voor algemene uitgaven. Voorwaarden: 3 jaar of langer een inkomen rond sociaal minimum én geen beter inkomen kunnen krijgen, individuele beoordeling.
Door wie? Cluster Sociale Zaken, www.roermond.nl/socialezaken, telefoon 14 0475

Kwijtschelding belastingen 

Kwijtschelding

Gemeentelijke belastingen en Waterschapsbelastingen
Gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van gemeentelijke belastingen voor inwoners die een minimum inkomen en geen vermogen hebben. 
Door wie? BsGW: www.bsgw.nl, telefoon 088 - 842 0420.

Kinderen, jeugd en studie

Kind(eren) van 0 t/m 17 jaar 

Kinderbijslag 
Bijdrage voor de kosten kinderen. Voorwaarden: (volledige) zorg voor kinderen tot 18 jaar.
Door wie? SVB, www.svb.nl, telefoon 0475 - 36 80 20 

Kindgebonden budget 
Bijdrage voor de kosten kinderen tot 18 jaar. De hoogte van dat bedrag hangt af van het aantal kinderen in een gezin en de hoogte van het inkomen.
Door wie? Belastingdienst, www.toeslagen.nl, telefoon 0800 - 0543 

Meedoen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten

Stichting Leergeld Roermond e.o. 
Bijdrage voor activiteiten binnen- en buiten school voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 21 jaar. Voorwaarden: inkomen rond sociaal minimum, geen bijdrage mogelijk vanuit andere voorzieningen.
Door wie? www.leergeld.nl/roermondeo, telefoon 0475 - 47 52 68 
E-mail: info@leergeldroermondeo.nl

Meedoen aan sportactiviteiten

Jeugdsportfonds
Bijdrage voor de contributie en sportspullen voor kinderen van 4 tot en met 20 jaar. Voorwaarden: inkomen rond sociaal minimum, geen bijdrage mogelijk vanuit andere voorzieningen.
Door wie? www.leergeld.nl/roermondeo, telefoon 0475 - 47 52 68, e-mail: info@leergeldroermondeo.nl
Of: Jeugdfonds Sport Limburg,  www.jeugdfondssportencultuur.nl, telefoon 06 - 50 90 45 04

Meedoen aan culturele activiteiten

Jeugdcultuurfonds
Bijdrage voor het actief meedoen aan culturele activiteiten voor kinderen van 4 tot en met 20 jaar. Voorwaarden: inkomen rond sociaal minimum.
Door wie? www.leergeld.nl/roermondeo, telefoon 0475 - 47 52 68, e-mail: info@leergeldroermondeo.nl
Of: Jeugdfonds Cultuur Limburg,  www.jeugdfondssportencultuur.nl, telefoon 06 -  50 90 45 04 

Kinderen in de kinderopvang

Kinderopvangtoeslag 
Bijdrage voor de kosten van kinderopvang. Voorwaarden: kind gaat naar geregistreerde opvang.
Door wie? Belastingdienst, www.toeslagen.nl, telefoon 0800 0543 
Een aanvullende bijdrage is mogelijk als de ouder bezig is met een traject naar werk of school.
Door wie? Cluster Sociale Zaken, www.roermond.nl/socialezaken, telefoon 14 0475 

Bijdrage in de kosten van kinderopvang op sociaal medische indicatie
Bijdrage in de kosten van kinderopvang bij sociaal-medische noodzaak (bij kind óf ouder). 
Door wie? Cluster Sociale Zaken, www.roermond.nl/socialezaken, telefoon 14 0475

Kinderen die naar school gaan of studeren

Tegemoetkoming schoolkosten/studiefinanciering
Bijdrage voor kosten school of studie.
Door wie? DUO, www.duo.nl, telefoon 050 - 599 77 55

MBO-scholieren

Mbo-studiefonds
Bijdrage voor mbo-studenten bij studievertraging geldige reden en BOL opleiding, studenten uit een gezin met een minimuminkomen en BOL opleiding en deelnemers studentenraad.
Door wie? Bij de betreffende MBO-opleiding die je volgt.

Studenten met een beperking

Studietoeslag
Bijdrage voor studenten van 16 jaar of ouder die door hun beperking of mantelzorg geen bijbaantje kunnen hebben.
Door wie? Cluster Sociale Zaken, www.roermond.nl/socialezaken, telefoon 14 0475

Participatie

Deelname aan maatschappelijke en culturele activiteiten

Participatieregeling
Bijdrage voor het meedoen aan maatschappelijke, culturele en schoolgerelateerde activiteiten. Voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4-18 jaar, personen met AOW, chronisch zieken of gehandicapten. Voorwaarden: inkomen rond sociaal minimum, individuele beoordeling.
Door wie? Cluster Sociale Zaken, www.roermond.nl/socialezaken, telefoon 14 0475

Hulp en advies bij financiële problemen

Hulp bij financiën

Voor personen met schulden/betalingsachterstanden, personen die hulp nodig hebben bij het omgaan met geld. 
Door wie? Cluster Sociale Zaken, www.roermond.nl/schuldhulp, telefoon 14 0475.

Sociaal boekhouder

Maakt u zich zorgen over geld? Of heeft u vragen over welke voorzieningen er zijn om uw inkomen te ondersteunen? Dan kun u terecht bij onze sociaal boekhouder: www.roermond.nl/sociaalboekhouder, telefoon 06 2132 9253.

De VoorzieningenWijzer

Doe een onafhankelijke check of je recht hebt op regelingen, vergelijk je zorgverzekering of energiecontract. Voor een persoonlijk adviesgesprek met één van onze getrainde adviseurs: www.datgeldtvoormij.nl of e-mail: voorzieningenwijzer@roermond.nl.

Ziekte, beperkingen en mantelzorg

Beperkingen door ziekte, handicap of ouderdom, een psychosociaal probleem of een chronisch psychisch probleem

Thuiszorg
Bij een thuiszorgaanbieder kan verpleging en verzorging worden aangevraagd. De zorgverzekering vergoedt deze kosten. 

WMO ondersteuning
Ondersteuning bij beperkingen bij zelfredzaamheid, meedoen in de maatschappij, beschermd wonen, opvang. Voorwaarden: beperking(en), een langdurend psychisch of psychosociaal probleem.
Door wie? Cluster Sociale Zaken, www.roermond.nl/socialezaken, telefoon 14 0475

Wlz-zorg
Langdurige zorg. Voorwaarden: blijvende behoefte aan voortdurend toezicht en/of 24 uur per dag zorg dichtbij.
Door wie? CIZ, www.ciz.nl, telefoon 088 - 789 10 00

Mantelzorg

Mantelzorgwaardering
Jaarlijkse financiële bijdrage voor mantelzorgers. Voorwaarden: Langer dan drie maanden minstens 8 uur per week niet betaalde zorg. 
Door wie? Cluster Sociale Zaken, www.roermond.nl/socialezaken, telefoon 14 0475

Chronisch ziek

Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken
Meerkosten door langdurende ziekte of langdurende beperking.
Voorwaarden: inkomen rond sociaal minimum, individuele beoordeling.
Door wie? Cluster Sociale Zaken, www.roermond.nl/socialezaken, telefoon 14 0475

Zorgverzekering

Kan zorgverzekering niet betalen

Zorgtoeslag
Bijdrage voor de premie van de zorgverzekering. Voorwaarden: laag inkomen.
Door wie? Belastingdienst, www.toeslagen.nl, telefoon 0800 - 0543 

Voedselbank en Kledingbank

Ondersteuning in voedsel en kleding

Voedselbank
Tijdelijke ondersteuning aan huishoudens in financiële nood door middel van een wekelijks af te halen gratis voedselpakket.
Door wie? Voedselbank Midden-Limburg, www.voedselbankmiddenlimburg.nl, telefoon (0475) 33 63 33

Kledingbank
Gratis zomer- of winterkleding. Voorwaarde: indicatie via gemeente of hulpverlener.
Door wie? Kledingbank-Limburg, www.kledingbank-limburg.nl, telefoon 06 - 2129 3256, e-mail afsprakenlijn@kledingbank-limburg.nl

Handige adressen

Cluster Sociale Zaken gemeente Roermond 

Kazerneplein 7, 6041 TG Roermond, www.roermond.nl/socialezaken, telefoon 14 0475

www.berekenuwrecht.nl
Via deze site kunt u zien welke regelingen en voorzieningen er zijn om het inkomen te verbeteren: www.berekenuwrecht.nl

Over wonen, welzijn, zorg, vrijwilligerswerk en mantelzorgondersteuning 
 

www.wegwijzerroermond.nl
WegWijZer-loketten: 

  • WegWijZer Donderberg - Locatie De Donderie: Donderbergweg 47, 6043 JA Roermond, telefoon 0475 34 51 35
  • WegWijZer Bredeweg - Locatie Gezondheidscentrum: Bredeweg 239 D, 6043 GA Roermond, telefoon 088 656 06 00
  • WegWijZer Centrum - Locatie Juridisch Loket: Kruisherenstraat 10, 6041 HK Roermond, telefoon 0900 8020

UWV Roermond

Kazerneplein 172, 6041 TH Roermond
www.uwv.nl, telefoon 088 898 9294

Meer informatie

Zie meer informatie en verwijzingen op de pagina 'informatie en verwijzingen rondom zorg en gezondheid'.
Neem voor meer informatie contact met ons op.

Hulp nodig?

Bij vragen over onderwerpen van de afdeling sociale zaken kunt u eenvoudig online een afspraak maken. Klik daarvoor op de link ‘Hulpvraag Sociale Zaken’ hieronder. U kunt dan aangeven waar uw vraag over gaat. Een  medewerker neemt dan binnen vijf werkdagen contact met u op.