Hulp bij laag inkomen

Heeft u een laag inkomen? En heeft u ergens hulp bij nodig? De gemeente wil burgers met een laag inkomen helpen om hun inkomen te verhogen. Hiervoor zijn een aantal regelingen zoals bijvoorbeeld de bijzondere bijstand en de individuele inkomenstoeslag. Op deze inkomenskaart vindt u informatie over landelijke en lokale regelingen die u mogelijk kunnen helpen. Per regeling staan de algemene voorwaarden genoemd. U kunt hieraan geen rechten ontlenen.

Inkomen

Geen of laag inkomen na verlies baan

Werkloosheidswet
Uitkering ná einde baan. Voorwaarden: 36 weken voor verlies baan minimaal 26 weken gewerkt.
Door wie? UWV, www.uwv.nl, telefoon 088 – 898 92 94

Toeslagenwet
Aanvulling inkomen. Voorwaarden: ZW, WW, WAZ, WIA, WAO, Wajong, Wamil, IOW, Wazo-uitkering en 
inkomen onder sociaal minimum.
Door wie? UWV, www.uwv.nl, telefoon 088 – 898 92 94

Bijstand
Uitkering bij inkomen onder sociaal minimum. Voorwaarden: geen of laag inkomen, weinig vermogen, geen recht op een andere uitkering, kan niet direct aan het werk. Inkomen partner telt mee.
Door wie? Afdeling Sociale Zaken, www.roermond.nl/socialezaken, telefoon 14 0475
Vanaf pensioengerechtigde leeftijd:
Door wie? SVB, www.svb.nl, telefoon 0475 - 36 80 10

Geen inkomen door ziekte of beperking

WIA/WGA
Uitkering voor arbeidsongeschikte werknemers. Voorwaarden: meer dan 35% arbeidsongeschikt. Door wie? UWV, www.uwv.nl, telefoon 088 – 898 92 94

Jongeren met handicap

Wajong
Uitkering voor mensen die op jonge leeftijd een langdurige ziekte of handicap kregen. Voorwaarden: volledig arbeidsongeschikt op 18e levensjaar en in de toekomst. Of na 18e levensjaar in het jaar voor de langdurige ziekte of handicap minimaal 6 maanden een opleiding volgend. Voorwaarden: volledig arbeidsongeschikt, ook in de toekomst. Door wie? UWV, www.uwv.nl, telefoon 088–898 9294

Oudere werkloze werknemer 

IOAW
IOAW: bijstand voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemer. Voorwaarden: werkloos geworden na 50e levensjaar en geboren vóór 1 januari 1965. Na WW-uitkering van meer dan 3 maanden of na arbeidsongeschiktheidsuitkering. Inkomen partner telt mee.
Door wie? Afdeling Sociale Zaken, www.roermond.nl/socialezaken, telefoon 14 0475

IOW
IOW: werkloosheidsuitkering voor oudere werkloze werknemer. Voorwaarden: werkloos geworden na 60e levensjaar, na einde WW-uitkering of arbeidsongeschiktheidsuitkering. 
Door wie? UWV, www.uwv.nl, telefoon 088 – 898 92 94

Wil eigen bedrijf starten, houden of stoppen

Bbz
Bedrijfskapitaal (lening) of uitkering van sociaal minimum. Voor zelfstandige die wil starten of met financiële problemen (niet als gevolg van de Corona crisis)
Door wie? Afdeling Sociale Zaken, www.roermond.nl/socialezaken, telefoon 14 0475.

IOAZ
Uitkering sociaal minimum aan (voormalig) zelfstandige van 55 jaar of ouder en het eigen bedrijf stopt. Enkele voorwaarden: jonger dan AOW-leeftijd, bij aanvraag bedrijf nog niet gestopt en de laatste 3 jaren gewerkt als zelfstandige.
Door wie? Afdeling Sociale Zaken, www.roermond.nl/socialezaken, telefoon 14 0475

Nabestaanden

ANW
Voor nabestaanden ná overlijden partner en voor verzorgers van kinderen. Voorwaarden: jonger dan AOW-leeftijd; met kind jonger dan 18 jaar óf minimaal 45% arbeidsongeschikt.
Door wie? SVB, www.svb.nl, telefoon (0475) 36 80 03

Basispensioen

AOW
Basispensioen voor personen die in Nederland wonen en de pensioenleeftijd hebben. 
Door wie? SVB, www.svb.nl, telefoon (0475) 36 80 10

(Voorloopige) teruggave belastingen

Fiscale partners

Algemene heffingskorting minst verdienende partner
(Voorlopige) teruggave belastingen. Voorwaarden: fiscale partners met inkomsten. Voor wie? De partner met een laag inkomen.
Door wie? Belastingdienst, www.belastingdienst.nl, telefoon 0800 - 0543

Laag inkomen en verzorging kind

Inkomensafhankelijke combinatiekorting
(Voorlopige) teruggave belastingen. Voorwaarden: alleenstaande ouder of minstverdienende partner met een laag inkomen én kind jonger dan 12 jaar. 
Door wie? Belastingdienst: www.belastingdienst.nl, telefoon 0800 - 0543

Werk

Wil aan het werk

Mogelijkheden 
Steun bij het vinden van werk.
Door wie?: Afdeling Sociale zaken www.roermond.nl/socialezaken, telefoon 14 0475 of digitaal: www.werk.nl.

Noodzakelijke uitgaven

Bijzondere uitgaven

Bijzondere bijstand
Bijdrage voor kosten door bijzondere omstandigheden. Voorwaarden: inkomen rond sociaal minimum, individuele beoordeling.
Door wie? Afdeling Sociale Zaken, www.roermond.nl/socialezaken, telefoon 14 0475

Drie jaar of langer een laag inkomen

Individuele inkomenstoeslag
Bijdrage voor algemene uitgaven. Voorwaarden: 3 jaar of langer een inkomen rond sociaal minimum én geen beter inkomen kunnen krijgen, individuele beoordeling.
Door wie? Afdeling Sociale Zaken, www.roermond.nl/socialezaken, telefoon 14 0475

Kwijtschelding belastingen 

Kwijtschelding

Gemeentelijke belastingen en Waterschapsbelastingen
Gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van gemeentelijke belastingen voor inwoners die een minimum inkomen en geen vermogen hebben. 
Door wie? BsGW: www.bsgw.nl,  telefoon 088 - 842 04 20

Kinderen, jeugd en studie

Kind(eren) van 0 t/m 17 jaar 

Kinderbijslag 
Bijdrage voor de kosten kinderen. Voorwaarden: (volledige) zorg voor kinderen tot 18 jaar.
Door wie? SVB, www.svb.nl, telefoon 0475 - 36 80 20 

Kindgebonden budget 
Bijdrage voor de kosten kinderen tot 18 jaar. De hoogte van dat bedrag hangt af van het aantal kinderen in een gezin en de hoogte van het inkomen.
Door wie? Belastingdienst, www.toeslagen.nl, telefoon 0800 - 0543 

Meedoen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten

Stichting Leergeld Roermond e.o. 
Bijdrage voor activiteiten binnen- en buiten school voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 21 jaar. Voorwaarden: inkomen rond sociaal minimum, geen bijdrage mogelijk vanuit andere voorzieningen. Door wie? www.leergeld.nl/roermondeo, ☏ 0475 - 47 52 68 
E-mail: info@leergeldroermondeo.nl

Meedoen aan sportactiviteiten

Jeugdsportfonds
Bijdrage voor de contributie en sportspullen voor kinderen van 4 tot en met 20 jaar. Voorwaarden: inkomen rond sociaal minimum, geen bijdrage mogelijk vanuit andere voorzieningen.
Door wie? Jeugdfonds Sport Limburg,  www.jeugdfondssportencultuur.nl, telefoon 06 - 50 90 45 04

Meedoen aan culturele activiteiten

Jeugdcultuurfonds
Bijdrage voor het actief meedoen aan culturele activiteiten voor kinderen van 4 tot en met 20 jaar. Voorwaarden: inkomen rond sociaal minimum.
Door wie?  Jeugdfonds Cultuur Limburg,  www.jeugdfondssportencultuur.nl, telefoon 06 50 90 45 04 

Kinderen in de kinderopvang

Kinderopvangtoeslag 
Bijdrage voor de kosten van kinderopvang. Voorwaarden: kind gaat naar geregistreerde opvang.
Door wie? Belastingdienst, www.toeslagen.nl, telefoon 0800 0543 
Een aanvullende bijdrage is mogelijk als de ouder bezig is met een traject naar werk of school.
Door wie? Afdeling Sociale Zaken, www.roermond.nl/socialezaken, telefoon 14 0475 

Bijdrage in de kosten van kinderopvang op sociaal medische indicatie
Bijdrage in de kosten van kinderopvang bij sociaal-medische noodzaak (bij kind óf ouder). 
Door wie? Afdeling Sociale Zaken, www.roermond.nl/socialezaken, telefoon 14 0475

Kinderen die naar school gaan of studeren

Tegemoetkoming schoolkosten/studiefinanciering
Bijdrage voor kosten school of studie.
Door wie? DUO, www.duo.nl, telefoon 050 - 599 77 55

MBO-scholieren jonger dan 18 jaar

Reiskostenvergoeding
Reizen naar school voor studenten op MBO.
Door wie? DUO, www.duo.nl, telefoon 050 - 599 77 55

Studenten met een beperking

Individuele studietoeslag
Bijdrage voor studenten van 18 jaar of ouder met WTOS/WSF die door hun beperking geen bijbaantje kunnen hebben.Door wie? Afdeling Sociale Zaken, www.roermond.nl/socialezaken, ☏ 14 0475

Ondernemers

Financiële ondersteuning als gevolg van coronaacrisis

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) 
Tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers die structureel omzetverlies hebben als gevolg van de Corona crisis.
Door wie? UWV, www.uwv.nl, telefoon 088 - 898 20 04

TVL: tegemoetkoming vaste lasten.
De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) helpt ondernemers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten, exclusief loonkosten. Onder meer huur, abonnementen verzekeringen, worden met de TVL deels gedekt.
Door wie? RVO, www.rvo.nl, telefoon 088 - 042 25 00

Participatie

Deelname aan maatschappelijke en culturele activiteiten

Participatieregeling
Bijdrage voor het meedoen aan maatschappelijke, culturele en schoolgerelateerde activiteiten. Voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4-18 jaar, personen met AOW, chronisch zieken of gehandicapten. Voorwaarden: inkomen rond sociaal minimum, individuele beoordeling.
Door wie? Afdeling Sociale Zaken, gemeente Roermond, telefoon 14 0475

Bibliotheek

Lidmaatschap bibliotheek Bibliorura Roermond

Voor kinderen en jongeren tot en met 20 jaar is het abonnement gratis.
Door wie? Bibliotheek Roermond, www.bibliorura.nl,  telefoon 0475 - 51 90 00

Hulp en advies bij financiële problemen

Schuldhulpverlening

Voor personen met schulden/betalingsachterstanden, personen die hulp nodig hebben bij het omgaan met geld. 
Door wie? Afdeling Sociale Zaken, Loket Schuldhulp, www.roermond.nl/socialezaken, telefoon 14 0475

Ziekte, beperkingen en mantelzorg

Beperkingen door ziekte, handicap of ouderdom, een psychosociaal probleem of een chronisch psychisch probleem

Thuiszorg
Bij een thuiszorgaanbieder kan verpleging en verzorging worden aangevraagd. De zorgverzekering vergoedt deze kosten. 

WMO ondersteuning
Ondersteuning bij beperkingen bij zelfredzaamheid, meedoen in de maatschappij, beschermd wonen, opvang. Voorwaarden: beperking(en), een langdurend psychisch of psychosociaal probleem.
Door wie? Afdeling Sociale Zaken, www.roermond.nl/socialezaken, telefoon 14 0475

Wlz-zorg
Langdurige zorg. Voorwaarde: blijvende behoefte aan voortdurend toezicht en/of 24 uur per dag zorg dichtbij.
Door wie? CIZ, www.ciz.nl, telefoon 088 - 789 10 00

Mantelzorg

Mantelzorgwaardering
Jaarlijkse financiële bijdrage voor mantelzorgers. Voorwaarden: Langer dan drie maanden minstens 8 uur per week niet betaalde zorg. 
Door wie? Afdeling Sociale Zaken, www.roermond.nl/socialezaken, telefoon 0475 - 35 91 21

Chronisch ziek

Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken
Meerkosten door langdurende ziekte of langdurende beperking.
Voorwaarden: inkomen rond sociaal minimum, individuele beoordeling.
Door wie? Afdeling Sociale Zaken www.roermond.nl/socialezaken, telefoon 0475 - 35 91 21

Zorgverzekering

Kan zorgverzekering niet betalen

Zorgtoeslag
Bijdrage voor de premie van de zorgverzekering. Voorwaarde: laag inkomen.
Door wie? Belastingdienst, www.toeslagen.nl, telefoon 0800 - 0543 

Collectieve zorgverzekering
Korting op aanvullende zorgverzekering bij CZ. Voorwaarden: inkomen rond sociaal minimum.
Door wie? Afdeling Sociale Zaken, www.roermond.nl/socialezaken, telefoon 14 0475

Handige adresssen

Afdeling sociale zaken gemeente Roermond 
Kazerneplein 7, 6041 TG Roermond, www.roermond.nl/socialezaken, telefoon 14 0475

www.berekenuwrecht.nl
Via deze site kunt u zien welke regelingen en voorzieningen er zijn om het inkomen te verbeteren: www.berekenuwrecht.nl

Over wonen, welzijn, zorg, vrijwilligerswerk en mantelzorgondersteuning 
www.wegwijzerroermond.nl
WegWijZer-loketten: 

  • WegWijZer Donderberg: Donderbergweg 47, 6043 JA Roermond 0475 34 51 35
  • WegWijZer Bredeweg - Locatie Gezondheidscentrum: Bredeweg 239 D, 6043 GA Roermond 088 656 06 00
  • WegWijZer Centrum - Locatie Juridisch Loket: Kruisherenstraat 10, 6041 HK Roermond 0900 8020

UWV Roermond
Kazerneplein 172, 6041 TH Roermond
www.uwv.nl, telefoon 088 898 9294

Meer informatie?

Zie meer informatie en verwijzingen op de pagina 'informatie en verwijzingen rondom zorg en gezondheid'.
Neem voor meer informatie contact met ons op.

Uw Reactie
Uw Reactie