Project: Roerdelta

18 april 2024
Projecten

Het gebied waar de Roer de Maas in stroomt, is een bijzonder gebied dat de binnenstad van Roermond met de Maas verbindt. Op deze plek gaan de komende jaren woningen gebouwd worden. Ook zijn er plannen om de stadshaven te vernieuwen. Wonen en recreëren gaan daarbij hand in hand in een integraal stedelijk ontwerp. Het project dat dit gaat realiseren, noemen we ‘Roerdelta’. Roerdelta fase 1 is afgerond. De voorbereidingen voor fase 2 (woningbouw) en 3 (herontwikkeling van de haven) zijn in volle gang.

Inloopbijeenkomst dijkversterking Roerdelta op 20 juni

Om u specifieker te informeren over de dijkversterking Roerdelta organiseert het waterschap op donderdag 20 juni 2024 een inloopbijeenkomst. Deze avond start om 19:00 uur en wordt gehouden bij de ECI Roermond. Belangstellenden kunnen tussen 19:00 en 20:30 uur binnen komen.  Kijk hier voor meer informatieexterne-link-icoon

Vaststelling stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan

Op 25 april 2024 werd het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan van Roerdelta fase 2 en 3 officieel vastgesteld door de gemeenteraad. Het stedenbouwkundig plan biedt heldere uitgangspunten voor de ruimtelijke ontwikkeling, infrastructuur en groenvoorzieningen van Roerdelta. Het beeldkwaliteitsplan beschrijft de gewenste beeldkwaliteit van de bebouwing en buitenruimte waaraan de verdere uitwerking moet voldoen. Dit omvat onder andere de realisatie van 400 woningen, variërend in koop en huur, in verschillende prijscategorieën, vorm en omvang. De herinrichting van de haven zorgt voor verhoging en versterking van de dijk om beter te kunnen beschermen tegen hoogwater. Hier worden tevens 550 ligplaatsen gecreëerd. Op de dijk komt ruimte voor sport, spel en ontmoeting.

Met de goedkeuring door de gemeenteraad zijn de uitgangspunten nu officieel vastgesteld en kan de vervolgstap worden gezet naar de ontwikkeling van planologisch kader. Een planologisch kader geldt als een soort gids die aangeeft wat wel of niet mag op een bepaalde plek.

Veelgestelde vragen bijeenkomst 4 april 2024

Terugblik informatieavond 29 februari 2024

Op donderdag 29 februari 2024 presenteerden we in de Popzaal van de ECI een verdere uitwerking van het concept stedenbouwkundig plan dat we op de informatieavond in december 2023 hadden laten zien. In deze uitwerking werd de beeldkwaliteit van de verschillende woonblokken in de plannen zichtbaar, zoals de kleurstellingen en materialen die mogelijk gebruikt zouden gaan worden. Er was nog geen informatie bekend over de verhouding koop- en huurwoningen of over koop- en huurprijzen, en er waren nog geen plattegronden van de woningen beschikbaar. Daarnaast vertelden we over de stand van zaken van het lopende onderzoek naar de huidige verkeers- en parkeersituatie in het plangebied. Na de presentatie was er de mogelijkheid tot vragen stellen. Onderstaand vindt u de presentatie die deze avond werd gegeven (disclaimer: de afbeeldingen in deze presentatie zijn concepten).

Terugblik informatieavond 13 december 2023

Voor Roerdelta fase 2 en 3 wordt een stedenbouwkundig plan ontwikkeld. Dat houdt in dat er in kaart is gebracht waar er woningen worden gebouwd en hoe de haven eruit komt te zien. Ook is uitgewerkt waar de groenvoorzieningen komen, hoe we omgaan met (fiets)parkeren en hoe het verkeer (fietsers, wandelaars en automobilisten) zich in en om het gebied veilig en comfortabel kan verplaatsen.

Veelgestelde vragen december 2023

Op woensdag 13 december presenteerden we samen met Waterschap Limburg en De Roerdelta Ontwikkelingsmaatschappij het stedenbouwkundig plan voor Roerdelta fase 2 en 3 in de ECI Cultuurfabriek. De eerste stap in het stedenbouwkundig plan, het basisplan, werd toegelicht en er werd gesproken over verkeer en parkeren in het plangebied en de wijken eromheen. Na afloop van de presentatie konden de aanwezigen de schetsen bekijken en vragen stellen aan aanwezige deskundigen van de gemeente, het waterschap en de projectontwikkelaar.

Meedenken over dijkversterking

Waterschap Limburg is  gestart met de verkenning, die in samenspraak met de omgeving, de gemeente en De Roerdelta Ontwikkelingsmaatschappij  plaatsvindt. In de verkenningsfase wordt de dijkversterkingsopgave vastgesteld en worden verschillende onderzoeken uitgevoerd naar bijvoorbeeld natuur en bodemkwaliteit. Er wordt onderzocht welke mogelijke oplossingen er zijn om dijkversterking in Roerdelta te realiseren. Daarbij wordt rekening gehouden met de uitgangspunten van scenario D, dat door de gemeenteraad is vastgesteld. Zo bouwt het waterschap voort op informatie en aandachtspunten, die door omwonenden en andere belanghebbenden in eerdere bijeenkomsten zijn ingebracht. 

Samenwerkingsovereenkomst met Waterschap Limburg

Op 22 december ondertekenden de gemeente Roermond en Waterschap Limburg een samenwerkingsovereenkomst voor het projectgebied Roerdelta. Hierin zijn afspraken vastgelegd over het proces en de financiering van de volgende fasen die gaan plaatsvinden. De gemeente en het waterschap maken een plan van aanpak, zodat duidelijk is wat er wanneer gaat gebeuren. Dit plan stemmen we ook af met de Roerdelta Ontwikkelingsmaatschappij. In het plan wordt rekening gehouden met de verplichte stappen die elke dijkversterking binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma kent (verkenning, planuitwerking, realisatie). Lees meer over de dijkversterking van Roerdelta op de website van Waterschap Limburgexterne-link-icoon.

Voorstel voor uitwerken scenario D is vastgesteld

Op basis van reacties van inwoners op de scenarioschetsen en na gesprekken die met de overige stakeholders zijn gevoerd, is er een nieuw raadsvoorstel ingediend. Daarin wordt voorgesteld om een scenario D uit te werken. In december 2022  heeft de raad besloten om in te stemmen met dit voorstel.

Veelgestelde vragen juli 2022

In de zomer van 2022 organiseerde de gemeente een inloopbijeenkomst in de ECI Cultuurfabriek. Verschillende projectmedewerkers waren aanwezig om geïnteresseerden te ontmoeten en vragen te beantwoorden. Op deze pagina vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden die tijdens deze bijeenkomst ter sprake kwamen. Heeft u een vraag over Roerdelta fase 2 en 3? Mail deze dan gerust naar mail@roermond.nl.

Wilt u een e-mail ontvangen als er nieuwe informatie over Roerdelta op deze pagina verschijnt? Vul uw e-mailadres in en we houden u op de hoogte  via dit invulformulierexterne-link-icoon.

Achtergrondinformatie over het project Roerdelta 

In 2017 hebben inwoners meegedacht over hoe wonen, verkeer, natuur en duurzaamheid vorm zouden kunnen krijgen in deze plannen. Die inbreng heeft de gemeente verwerkt in een document (het ‘leidend kader’). Daarin staan alle belangrijke voorwaarden en uitgangspunten waar de woonwijk en de haven aan moeten voldoen. Dit leidend kader maakt onderdeel uit van het toetsingskader.