Project: Roerdelta

21 april 2023
Projecten

Het gebied waar de Roer de Maas in stroomt, is een bijzonder gebied dat de binnenstad van Roermond met de Maas verbindt. Op deze plek gaan de komende jaren woningen gebouwd worden. Ook zijn er plannen om de stadshaven te vernieuwen. Wonen en recreëren gaan daarbij hand in hand in een integraal stedelijk ontwerp. Het project dat dit gaat realiseren, noemen we ‘Roerdelta’. Roerdelta Fase 1 is afgerond. De voorbereidingen voor fase 2 (woningbouw) en 3 (herontwikkeling van de haven) zijn in volle gang.

Actuele stand van zaken

De afgelopen maanden is er achter de schermen verder gewerkt aan de voorbereidingen voor fase 2 en 3 van project Roerdelta. In december heeft de gemeenteraad ingestemd met het uitwerken van scenario D. De komende maanden krijgt dit scenario verder vorm in een stedenbouwkundig plan voor het gebied. Dat houdt in dat er in kaart wordt gebracht waar er woningen worden gebouwd en hoe de haven eruit komt te zien. Ook wordt uitgewerkt waar de groenvoorzieningen komen, hoe we omgaan met (fiets)parkeren en hoe het verkeer (fietsers, wandelaars en automobilisten) zich in en om het gebied veilig en comfortabel kan verplaatsen. We verwachten aan het einde van 2023 u het plan te kunnen presenteren en u te vragen wat u hiervan vindt. 

Meedenken over dijkversterking

Waterschap Limburg is ook gestart met de verkenning, die in samenspraak met de omgeving, de gemeente en De Roerdelta Projectontwikkelingsmaatschappij BV plaatsvindt. In de verkenningsfase wordt de dijkversterkingsopgave vastgesteld en worden verschillende onderzoeken uitgevoerd naar bijvoorbeeld natuur en bodemkwaliteit. Er wordt onderzocht welke mogelijke oplossingen er zijn om dijkversterking in Roerdelta te realiseren. Daarbij wordt rekening gehouden met de uitgangspunten van scenario D, dat door de gemeenteraad is vastgesteld. Zo bouwt het waterschap voort op informatie en aandachtspunten, die door omwonenden en andere belanghebbenden in eerdere bijeenkomsten zijn ingebracht. 

Samenwerkingsovereenkomst met Waterschap Limburg

Op 22 december ondertekenden de gemeente Roermond en Waterschap Limburg een samenwerkingsovereenkomst voor het projectgebied Roerdelta. Hierin zijn afspraken vastgelegd over het proces en de financiering van de volgende fasen die gaan plaatsvinden. De gemeente en het waterschap maken een plan van aanpak, zodat duidelijk is wat er wanneer gaat gebeuren. Dit plan stemmen we ook af met de Roerdelta Projectontwikkelingsmaatschappij. In het plan wordt rekening gehouden met de verplichte stappen die elke dijkversterking binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma kent (verkenning, planuitwerking, realisatie). Lees meer over de dijkversterking van Roerdelta op de website van Waterschap Limburg.

Voorstel voor uitwerken scenario D is vastgesteld

Op basis van reacties van inwoners op de scenarioschetsen en na gesprekken die met de overige stakeholders zijn gevoerd, is er een nieuw raadsvoorstel ingediend. Daarin wordt voorgesteld om een scenario D uit te werken. In december 2022  heeft de raad besloten om in te stemmen met dit voorstel.

Veelgestelde vragen

In de zomer van 2022 organiseerde de gemeente een inloopbijeenkomst in de ECI Cultuurfabriek. Verschillende projectmedewerkers waren aanwezig om geïnteresseerden te ontmoeten en vragen te beantwoorden. Op deze pagina vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden die tijdens deze bijeenkomst ter sprake kwamen:

Heeft u een vraag over Roerdelta fase 2 en 3? Mail deze dan gerust naar mail@roermond.nl.  

Achtergrondinformatie over het project Roerdelta 

In 2017 hebben inwoners meegedacht over hoe wonen, verkeer, natuur en duurzaamheid vorm zouden kunnen krijgen in deze plannen. Die inbreng heeft de gemeente verwerkt in een document (het ‘leidend kader’). Daarin staan alle belangrijke voorwaarden en uitgangspunten waar de woonwijk en de haven aan moeten voldoen. Dit leidend kader maakt onderdeel uit van het toetsingskader. Met dit toetsingskader in de hand gaan de gemeente en een speciaal opgericht kwaliteitsteam, het Q-team, toetsen of de stedenbouwkundige scenario’s voldoen aan de gestelde eisen.